Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

De Duitse, Franse en Nederlandse versies van bovenstaande documenten worden louter voor uw gemak verstrekt. In geval van tegenstrijdigheden tussen de verschillende versies zal de Engelse versie altijd voorrang hebben.

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden kunnen als PDF worden gedownload door hier te klikken.

Laatst gewijzigd: 10 augustus 2021

Dit document bevat de algemene voorwaarden ("Voorwaarden") waarop Recruitee een Abonnee toegang zal bieden tot een recruitmentoplossing en bijbehorende Diensten zal verlenen.

0. Begripsbepalingen

De begripsbepalingen in deze Voorwaarden kunnen overal in de Overeenkomst worden gebruikt. Indien in een Document een eigen begripsbepaling is opgenomen, dan geldt die begripsbepaling met betrekking tot dat Document. Wanneer in deze Overeenkomst de woorden "met inbegrip van" worden gebruikt, moeten deze worden uitgelegd als "met inbegrip van, maar niet beperkt tot". De begripsbepalingen gelden zowel voor het enkelvoud als het meervoud van de begrippen. De kopjes van de artikelen en leden in de Overeenkomst laten de uitleg van de Overeenkomst onverlet.

'Toegangsrechten': alle gepersonaliseerde toegangsrechten tot de SaaS die door Abonnee, een Eindgebruiker of namens Abonnee zijn toegekend;

'Beheerder': een Eindgebruiker met de grootste rol die Abonnee binnen de SaaS aan één enkele Eindgebruiker kan toekennen en die in de SaaS als beheerder is aangewezen;

'Gelieerde Onderneming': met betrekking tot een Partij: een entiteit die Zeggenschap over die Partij uitoefent, waarop door die Partij Zeggenschap wordt uitgeoefend of die samen met die Partij onder Zeggenschap staat (waarbij onder 'Zeggenschap' wordt verstaan: de (in)directe eigendom van ten minste vijftig procent (50%) van de eigendoms- of stemrechten);

'Overeenkomst': elke overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot het verlenen van diensten aan Abonnee, zoals de overeenkomst die is aangegaan bij de totstandkoming van een Abonnement;

'Artikel': elk artikel, met inbegrip van de leden daarvan;

'Werkdag': maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van eerste kerstdag en nieuwjaarsdag;

'Kandidaat': een kandidaat voor een functie;

'Bedrijfsaccount': een deel van de SaaS dat in de SaaS is aangemerkt als een bedrijfsaccount en bedoeld is om de Abonneegegevens die onder één Abonnement worden bewaard, te beperken, maar dat ook voor andere doeleinden wordt gebruikt, zoals het groeperen van Eindgebruikers;

'Klant': Abonnee;

'Distributiekanalen': diensten van derden, vacaturesites en/of andere entiteiten die worden gebruikt door of in het distributienetwerk van Recruitee voor Personeelsadvertenties;

'Document': elk onderdeel van de Overeenkomst dat als één enkel document kan worden beschouwd, zoals de Voorwaarden of een overeenkomst inzake dienstverleningsniveau;

'Documentatie': de gebruikershandleidingen, beheersrichtlijnen, productspecificaties en integratiespecificaties die door Recruitee ter beschikking van Abonnee worden gesteld in verband met de SaaS en/of een Functionaliteit;

'Werknemer': werknemer, opdrachtnemer of vrijwilliger;

'Eindgebruikers': iedereen met Toegangsrechten;

'Functionaliteit': een functie of mogelijkheid van de SaaS die in de Overeenkomst of de Documentatie wordt beschreven, al dan niet verder onderverdeeld in subfunctionaliteiten en/of submogelijkheden;

'Personeelsadvertentie': de aankondiging of promotie van vacatures;

'Aanzegging van Niet-Verlengen': een kennisgeving van een Partij met betrekking tot een Abonnement inhoudende dat zij wenst dat de Abonnementsperiode waarin de kennisgeving wordt gedaan niet wordt gevolgd door een nieuwe Abonnementsperiode;

'Niet-Webaanbod': een aanbod dat geen Webaanbod is (bijv. een aanbod per e-mail);

'Partij': Abonnee of Recruitee;

'Premium Personeelsadvertentie': Personeelsadvertentie die apart van eventuele Abonnementen in rekening wordt gebracht;

'Recruitee': afhankelijk van welke partij de contractspartij is: Recruitee Inc., een vennootschap naar het recht van Delaware of Recruitee B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 63881829;

'Content van Recruitee': alle content die Recruitee beschikbaar stelt via haar Diensten en Website;

'SaaS': de software-as-a-service voor recruitment en/of talentenwerving die onder deze Voorwaarden aan Abonnee wordt aangeboden;

'Dienst': alle diensten die in het kader van de Overeenkomst door Recruitee worden verleend;

'Website': recruitee.com en www.recruitee.com;

'Abonnement': een proefabonnement of een betaald abonnement op de SaaS, met inbegrip van de aanverwante Diensten op basis van een abonnement;

'Abonnementswijzigingen': downgrades, upgrades of wijzigingen van een Abonnement waarmee Abonnee heeft ingestemd;

'Abonnementsperiode': een periode waarvoor het Abonnement is aangegaan, die vooraf kan worden gegaan of kan worden gevolgd door een andere soortgelijke periode;

'Abonnee': de (rechts)persoon waarvoor de Bedrijfsaccount wordt aangemaakt en waarmee de Overeenkomst wordt aangegaan of de opvolger/cessionaris van een dergelijke rechtspersoon;

'Content van Abonnee': cv's, opmerkingen, notities, bestanden en alle andere gegevens die verband houden met het proces van het aannemen van iemand voor een functie;

'Abonneegegevens': alle gegevens die door Recruitee namens Abonnee worden opgeslagen in het kader van de SaaS, met uitzondering van back-ups;

'Ondersteuning': het bieden van begeleiding en advies inzake het gebruik van een Functionaliteit;

'Dienstverlenende Derde': derden die door Recruitee worden ingezet om de Diensten te verlenen, ondersteunen of faciliteren;

'Webaanbod': een aanbod dat via de Website of via de SaaS wordt gedaan en waarnaar niet wordt verwezen met woorden als 'speciale' of 'maatwerk' of woorden van gelijke strekking.

1. Toegang tot de Diensten

1.1 Beschikbaarheid Recruitee zal commercieel redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de SaaS vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar is.

1.2 Beperkingen Recruitee behoudt zich het recht voor om te allen tijde met of zonder kennisgeving beperkingen te stellen aan het gebruik van en de opslag met betrekking tot de Diensten, onder meer om de stabiliteit, legaliteit, beschikbaarheid, schaalbaarheid, bruikbaarheid, commerciële levensvatbaarheid en responsiviteit van de diensten die Recruitee verleent aan Abonnee en andere klanten van Recruitee te waarborgen.

1.3 Eisen aan Abonnee Abonnee garandeert Recruitee dat, indien Abonnee een natuurlijk persoon is, hij of zij ten minste 18 jaar oud is. Abonnee garandeert tevens dat het Abonnee wettelijk is toegestaan om de Diensten te gebruiken en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de selectie en het gebruik van de Diensten.

1.4 Plaatselijke Wetgeving Recruitee kan niet garanderen dat het gebruik van de Diensten dan wel het up- of downloaden van Content van Recruitee naar en van de Diensten buiten de VS en Nederland wettelijk is toegestaan. De toegang tot Content van Recruitee kan voor bepaalde personen of in bepaalde landen niet wettelijk zijn toegestaan. Indien Abonnee de Diensten gebruikt van buiten de VS en Nederland, doet Abonnee dit op eigen risico en is Abonnee verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving van het desbetreffende rechtsgebied.

1.5 Compatibiliteit Abonnee is verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van alle apparatuur of aanverwante diensten die Abonnee en eventuele Eindgebruikers nodig hebben om verbinding te kunnen maken met en gebruik te kunnen maken van de Diensten, met inbegrip van modems, hardware, software, en interlokale of lokale telefoondiensten. Abonnee is er verantwoordelijk voor dat deze apparatuur of aanverwante diensten compatibel zijn met de Diensten.

2. Algemene bepalingen

2.1 Abonneegegevens Abonnee garandeert dat hij alle gegevens die nodig zijn voor de wettelijke identificatie van Abonnee heeft verstrekt aan Recruitee. Daarnaast vult Abonnee de SaaS actief en correct met gegevens ten behoeve van de identificatie van Abonnee en de facturering aan Abonnee en neemt hij redelijke maatregelen om dergelijke gegevens te beschermen (met inbegrip van het waarborgen van de vertrouwelijkheid van de inloggegevens). Indien Abonnee ervoor kiest te betalen met een creditcard, moeten er creditcardgegevens worden verstrekt. Er kan slechts sprake zijn van één Abonnee per Overeenkomst.

2.2 Verantwoordelijkheid van Abonnee Abonnee is verantwoordelijk voor alle Content van Abonnee die op de SaaS van Abonnee wordt geplaatst en voor activiteiten die plaatsvinden via of op basis van de SaaS van Abonnee.

2.3 Onrechtmatig Gebruik Elk frauduleus, oneigenlijk, ongepast of onbevoegd gebruik van de Diensten of het gebruik ervan in strijd met de Overeenkomst kan voor Recruitee aanleiding zijn om, indien Recruitee dat geboden acht, het recht van Abonnee om de Diensten te gebruiken of om toegang te krijgen tot de Website op te schorten, te beëindigen of op te zeggen. Eén (rechts)persoon kan niet meer dan één gratis Bedrijfsaccount hebben. Abonnee mag de Diensten niet doorverkopen of anderszins als private label aan derden verlenen, met inbegrip van een toeslag of anderszins, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Recruitee. Meerdere Bedrijfsaccounts kunnen onder één Abonnement vallen op voorwaarde dat Recruitee daarvoor schriftelijke goedkeuring heeft verleend. Recruitee is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de omstandigheid dat Abonnee de in dit artikel neergelegde verplichtingen, met inbegrip van het verlies van zeggenschap over een Bedrijfsaccount, niet nakomt.

2.4 Verhouding tot Eindgebruikers Voor alle duidelijkheid en onverminderd enige aanvullende toerekening aan anderen, wordt alle gebruik van de Toegangsrechten in het kader van de Overeenkomst toegerekend aan Abonnee. Een Eindgebruiker die geen Abonnee is, kan geen rechten ontlenen aan deze Voorwaarden.

3. Opslag, ontsluiting en verzending van de Content van Abonnee

3.1 Toegestane Content Abonnee mag de SaaS uitsluitend gebruiken voor het verzenden en opslaan van de Content van Abonnee. Het is Abonnee niet toegestaan om commerciële advertenties die niet onder het begrip Content van Abonnee vallen te uploaden naar de Diensten of om de Diensten te gebruiken voor het versturen van spam.

3.2 Overmatig Gebruik Indien het gebruik vanuit een Bedrijfsaccount van Abonnee buitensporig is en de beschikbaarheid of stabiliteit van de diensten van Recruitee voor andere klanten van Recruitee daardoor in gevaar komen, kan Recruitee het betreffende Bedrijfsaccount opschorten.

4. Personeelsadvertenties

4.1 Algemeen Recruitee kan aanbieden om Personeelsadvertenties te verspreiden via verschillende Distributiekanalen. Recruitee kan geheel naar eigen inzicht een aanvullende vergoeding in rekening brengen voor Personeelsadvertenties. Alle vergoedingen voor Personeelsadvertenties zullen door Recruitee worden vermeld tijdens het bestelproces voor Personeelsadvertenties.

4.2 Inspanningsverplichting van Recruitee Recruitee zal commercieel redelijke inspanningen leveren om Personeelsadvertenties te verspreiden via Distributiekanalen. Abonnee erkent en aanvaardt echter dat Recruitee geen zeggenschap heeft over de Distributiekanalen of communicatienetwerken en dat Recruitee niet kan garanderen dat de Personeelsadvertenties van Abonnee daadwerkelijk via internet of via communicatienetwerken worden geleverd, door de betreffende Distributiekanalen worden aanvaard of worden ontvangen en/of gelezen door (potentiële) sollicitanten. Recruitee kan derden inschakelen als tussenpersoon voor de distributie van Personeelsadvertenties en dergelijke tussenpersonen worden beschouwd als onderdeel van de Distributiekanalen. Abonnee aanvaardt dat entiteiten in de Distributiekanalen niet verplicht zijn om een Personeelsadvertentie te gebruiken of weer te geven en een Personeelsadvertentie om welke reden dan ook kunnen weigeren, ongeacht of Abonnee een betaald Abonnement heeft dan wel een proefabonnement of gratis Abonnement, ook als Abonnee heeft betaald voor een Premium Personeelsadvertentie. Abonnee gaat ermee akkoord dat Recruitee niet aansprakelijk is jegens Abonnee of een derde indien een Personeelsadvertentie van Abonnee wordt geweigerd of niet wordt geplaatst en dat Abonnee geen recht op heeft restitutie omdat Personeelsadvertenties niet zijn geplaatst of verspreid. Indien Abonnee een Premium Personeelsadvertentie annuleert, biedt Recruitee geen restitutie aan. Door een Personeelsadvertentie aan te leveren, geeft Abonnee toestemming aan Recruitee om die Personeelsadvertentie te verspreiden binnen de Distributiekanalen. Recruitee geeft geen garantie met betrekking tot het aantal of de kwaliteit van Kandidaten die Abonnee zal ontvangen naar aanleiding van de Personeelsadvertentie van Abonnee. De verantwoordelijk voor het voeren van sollicitatiegesprekken, het uitvoeren van achtergrond- en referentiecontroles, het verifiëren van door kandidaten verstrekte informatie en het selecteren van een geschikte kandidaat berust uitsluitend bij Abonnee.

4.3 Verantwoordelijkheid voor Personeelsadvertenties Personeelsadvertenties van Abonnee moeten voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van wet- en regelgeving inzake arbeid en werkgelegenheid en op het gebied van antidiscriminatie. Abonnee begrijpt en gaat ermee akkoord dat de verantwoordelijkheid voor enige aansprakelijkheid of vorderingen die voortvloeien uit de publicatie van Personeelsadvertenties of materiaal waartoe derden toegang hebben via dergelijke Personeelsadvertentie uitsluitend bij Abonnee berust. Abonnee gaat ermee akkoord Recruitee en haar dochtermaatschappijen en hun respectievelijke functionarissen, bestuurders, werknemers en agenten te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen alle vorderingen, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheid en uitgaven (met inbegrip van advocaatkosten en onkosten) die voortvloeien uit een schending van dit artikel door Abonnee of een schending van het aanvullende servicebeleid van Distributiekanalen. In bepaalde gevallen kunnen Distributiekanalen eisen dat Abonnee akkoord gaat met aanvullend servicebeleid voordat zij de Personeelsadvertentie van Abonnee op of via hun diensten kunnen verspreiden en Abonnee gaat hierbij akkoord met aanvullend servicebeleid dat van toepassing is op de verspreiding van de Personeelsadvertenties van Abonnee. De verantwoordelijkheid om onderzoek te doen naar het beleid van de entiteiten in de Distributiekanalen berust uitsluitend bij Abonnee. Abonnee stemt ermee in geen Personeelsadvertenties te plaatsen of te promoten die: onzorgvuldige, spamachtige, onjuiste, misleidende of aanstootgevende informatie bevatten, verborgen zoektermen bevatten of diensten verkopen of promoten.

5. Kwaliteit van Ondersteuning

5.1 Dienstverleningsniveau Recruitee zal commercieel redelijke inspanningen leveren om binnen twee Werkdagen te reageren op alle binnenkomende verzoeken om Ondersteuning.

5.2 Onevenredig Gebruik Recruitee is slechts gehouden tot het bieden van Ondersteuning aan Eindgebruikers voor zover Abonnee ervoor zorgt dat verzoeken van Eindgebruikers om Ondersteuning op efficiënte wijze door Abonnee worden doorgegeven en dat de Eindgebruikers van Abonnee niet om onevenredig veel Ondersteuning vragen. Indien Recruitee geheel naar eigen inzicht bepaalt dat de Eindgebruikers van Abonnee om onevenredig veel Ondersteuning vragen, kan Abonnee eisen dat Abonnee één contactpersoon voor verzoeken om Ondersteuning aanwijst. Het Ondersteuningsteam van Recruitee is beschikbaar via support@recruitee.com.

5.3 Onboarding en Opleiding Recruitee zal commercieel redelijke inspanningen leveren om alle tussen Partijen overeengekomen diensten op het gebied van onboarding en opleiding te verlenen.

5.4 SLA voor Lead Plans Het Addendum Inzake Dienstverleningsniveau ('SLA') dat beschikbaar is op de website van Recruitee (https://recruitee.com/terms) geldt als addendum op deze Voorwaarden. Het SLA is niet van toepassing op een Abonnement indien Partijen rechtsgeldig een ander(e) overeenkomst/addendum inzake het dienstverleningsniveau hebben ondertekend die/dat van toepassing is op een dergelijk Abonnement.

6. Garantie en Disclaimer

6.1 Verklaringen, Garanties en Disclaimer van Abonnee Abonnee verklaart en garandeert dat (a) Abonnee het recht heeft en bekwaam is om de Overeenkomst aan te gaan en daaraan gebonden te zijn; (b) Abonnee zich houdt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in verband met de Content van Abonnee en het gebruik van de Diensten door Abonnee; (c) Abonnee gerechtigd is tot aanlevering van de Content van Abonnee; en (d) Abonnee instemt met de naleving van deze Voorwaarden in verband met de Diensten en de Website zoals die door Recruitee worden aangeboden. Abonnee gaat akkoord met het gebruik van de Diensten en de Website voor eigen risico van Abonnee.

6.2 Garanties en Disclaimer van Recruitee RECRUITEE MAAKT GEBRUIK VAN DIENSTVERLENENDE DERDEN EN DISTRIBUTIEKANALEN (ZOALS NETWERKPROVIDERS, DATACENTERS, TELECOMPROVIDERS) OM DE DIENSTEN EN DE WEBSITE BESCHIKBAAR TE STELLEN AAN ABONNEE. RECRUITEE GARANDEERT DAT ZIJ ALLE COMMERCIEEL REDELIJKE INSPANNINGEN ZAL LEVEREN OM DE DIENSTEN OVEREENKOMSTIG DE BRANCHENORMEN AAN ABONNEE TE VERLENEN, MAAR RECRUITEE GARANDEERT NIET DAT DIENSTEN TE ALLEN TIJDE VRIJ ZULLEN ZIJN VAN FOUTEN OF ONDERBREKINGEN, NOCH GARANDEERT RECRUITEE DAT EVENTUELE FOUTEN OF GEBREKEN ZULLEN WORDEN HERSTELD. BEHOUDENS ALS UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE VOORWAARDEN, GARANDEERT RECRUITEE, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, NIET DAT DE DIENSTEN NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF GESCHIKT ZIJN VOOR EEN BEPAALD DOEL EN WIJST ZIJ ELKE ANDERE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIE OF WAARBORG AF.

6.3 Interactie met Derden Recruitee kan links of andere interactie met derden, met inbegrip van het interopereren met en het integreren in, websites van derden, diensten van derden en reclamebanners van derden op de Website en via de Diensten ('Interactie met Derden') weergeven of aanbieden. In het bijzonder kunnen de Diensten Abonnee ook de mogelijkheid bieden om informatie en/of gegevens van Abonnee te koppelen en te publiceren via derden, zoals door middels van berichten op sociale en zakelijke netwerksites. Het gebruik van Interactie met Derden is voor risico van Abonnee en derden kunnen van Abonnee eisen dat hij akkoord gaat met aanvullende algemene voorwaarden voor het gebruik van die Interactie met derden. Recruitee kan, geheel naar eigen inzicht, met of zonder kennisgeving en op te allen tijde, elke Interactie met Derden uitschakelen. Recruitee kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor Interactie met Derden, met inbegrip van de kwaliteit, de inhoud, de gebruiksvoorwaarden en de beschikbaarheid ervan. 

6.4 Maatwerkdiensten Abonnee begrijpt en stemt ermee in dat de diensten die Recruitee aan haar klanten verleent, kunnen worden verleend via dezelfde onderliggende software, hardware en infrastructuur en dat zij bedoeld zijn voor levering aan een groot aantal klanten op een schaalbare manier. De Diensten worden niet gepersonaliseerd en/of op maat gemaakt voor Abonnee, tenzij, en voor zover, Partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

7. Aansprakelijkheidsbeperking

Abonnee begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Recruitee niet aansprakelijk is voor schade en/of verlies als gevolg van: (i) het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Diensten; (ii) de kosten van de aanschaf van vervangende goederen en diensten als gevolg van goederen, gegevens, informatie of diensten die zijn gekocht of verkregen, berichten die zijn ontvangen of transacties die zijn aangegaan via of van de Diensten; (iii) verklaringen of gedrag van derden met betrekking tot de Diensten. RECRUITEE IS NOOIT AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, HET AL DAN NIET WERVEN VAN BEPAALDE PERSONEN EN/OF VERLIEZEN VAN ABONNEE EN/OF DERDEN. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN RECRUITEE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE OVEREENKOMST BEDRAAGT NIET MEER DAN DE (NAAR EVENREDIGHEID BEREKENDE) VERGOEDINGEN VERSCHULDIGD VOOR HET GEDURENDE ZES MAANDEN BLIJVEN VERLENEN VAN EEN SAAS DIE DOOR RECRUITEE OP GROND VAN DE OVEREENKOMST AAN ABONNEE WORDT VERLEEND ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE EERSTE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE VORDERING(EN) VAN ABONNEE JEGENS RECRUITEE ('MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID'). DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OP: (I) ALLE SCHADE; (II) HET TOTAAL VAN ALLE VORDERINGEN, MET INBEGRIP VAN WANPRESTATIE, SCHENDING VAN EEN GARANTIE, VRIJWARING, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, HET GEVEN VAN EEN VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN EN ANDERE ONRECHTMATIGE DADEN. De beperkingen zoals neergelegd in dit artikel zijn niet van toepassing voor zover de aansprakelijkheid niet kan worden beperkt op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals in geval van bewuste roekeloosheid, bedrog of kwade opzet van Recruitee. De in dit artikel genoemde beperkingen zijn ook van toepassing indien een beperkt rechtsmiddel dat in de Overeenkomst wordt genoemd, niet aan het wezenlijke doel ervan blijkt te voldoen. Alle beperkingen die op grond van dit artikel zijn overeengekomen, zijn ook van toepassing op de aansprakelijkheid van de bestuurders, functionarissen, werknemers, opdrachtnemers, agenten en leden van Recruitee.

8. Vrijwaring

Abonnee gaat ermee akkoord Recruitee, haar opdrachtnemers en licentiegevers alsmede hun respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers, leden, aandeelhouders en agenten te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheid, verliezen, maatregelen, rechtsvorderingen, eisen, redelijke kosten en uitgaven van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit: (i) inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten door Content van Abonnee of Abonneegegevens of (ii) het gebruik van Interactie met Derden door Abonnee. Recruitee gaat ermee akkoord Abonnee, de opdrachtnemers, bestuurders, functionarissen, werknemers, leden, aandeelhouders en agenten van Abonnee te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheid, verliezen, maatregelen, rechtsvorderingen, eisen, redelijke kosten en uitgaven van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit een inbreuk op intellectueel eigendom door de Diensten van Recruitee. Vrijwaring door Recruitee of Abonnee ('Vrijwarende Partij') geschiedt op voorwaarde dat (i) de andere partij ('Gevrijwaarde Partij') een dergelijke vordering onmiddellijk meldt, (ii) de Vrijwarende Partij het recht heeft om de vordering zelfstandig af te handelen, (iii) er door de Vrijwarende Partij geen schikking overeen kan worden gekomen zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Gevrijwaarde Partij (waarbij deze toestemming niet op onredelijke gronden mag worden geweigerd) en (iv) de Gevrijwaarde Partij verplicht is om redelijke medewerking te verlenen aan het verweer van de Vrijwarende Partij tegen de vordering. De in dit artikel genoemde algemene voorwaarden blijven ook na beëindiging of afloop van de Overeenkomst van kracht.

9. Aanpassing van de Diensten

Recruitee behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de Diensten teneinde de Diensten geheel of gedeeltelijk te verbeteren. Indien een wijziging aanzienlijke negatieve gevolgen kan hebben voor het bestaande gebruik van de Diensten door Abonnee zoals beschreven in de Documentatie van de Diensten, zal de wijziging indien mogelijk worden aangekondigd. Wijzigingen met betrekking tot Distributiekanalen voor Personeelsadvertenties kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging en wanneer het Recruitee uitkomt, worden aangebracht.

10. Dienstverlenende Derden

ABONNEE BEGRIJPT DAT RECRUITEE GEBRUIKMAAKT VAN DIENSTVERLENENDE DERDEN BIJ DE EXPLOITATIE VAN DE DIENSTEN. RECRUITEE GARANDEERT NIET DAT INFORMATIE OF GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, PRIJZEN EN BEOORDELINGEN DIE VIA DE WEBSITE EN DE DIENSTEN WORDEN VERSTREKT, BETROUWBAAR EN NAUWKEURIG ZIJN INDIEN DERGELIJKE INFORMATIE DOOR OF VIA EEN DIENSTVERLENENDE DERDE WORDT VERSTREKT.

11. Betaling, verlenging, terugbetaling en Abonnementswijziging

11.1 Proefabonnementen Er kan gratis gebruik worden gemaakt van een Abonnement gedurende de gratis proefperiode. Deze periode duurt normaal gesproken 18 dagen, tenzij Partijen anders overeenkomen of Abonnee een betaald Abonnement afsluit.

11.2 Betaling Voor het betalen van vergoedingen is een geldige creditcard nodig, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of Recruitee voor specifieke vergoedingen uitdrukkelijk andere betalingsmethoden aanbiedt. Recruitee kan creditcards die zijn ingevoerd in de SaaS van Recruitee automatisch belasten in verband met vergoedingen voor Diensten. Alle vergoedingen voor een Abonnement kunnen volledig in rekening worden gebracht en zijn 30 (dertig) kalenderdagen voor elke Abonnementsperiode verschuldigd, tenzij Recruitee in de Overeenkomst anders heeft bepaald. Indien er sprake is van een betalingsachterstand in verband met vergoedingen voor een Abonnement, kan Recruitee Abonnementen opschorten. De vergoedingen voor alle andere Diensten dan Abonnementen worden onmiddellijk in rekening gebracht en zijn verschuldigd zodra de bestelling is afgerond. Recruitee kan bij elke verlenging van een Abonnement de voor het Abonnement geldende vergoedingen, tarieven en prijzen verhogen met maximaal 5% ten opzichte van de daaraan voorafgaande Abonnementsperiode.

11.3 Duur en Verlenging Abonnementen worden standaard aangegaan voor een Abonnementsperiode van een maand of een jaar en worden verlengd met de duur van de voorafgaande Abonnementsperiode, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Overeenkomst. Indien de voorafgaande Abonnementsperiode meer dan 1 (één) jaar bedraagt, bedraagt de duur waarmee de Abonnementsperiode wordt verlengd 1 (één) jaar, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij een Partij Recruitee 30 (dertig) kalenderdagen voor afloop van de Abonnementsperiode een Aanzegging van Niet-Verlengen doet toekomen of, in geval van een Abonnement met een Abonnementsperiode van een maand, één Werkdag voor afloop van de Abonnementsperiode. Een Aanzegging van Niet-Verlengen door Abonnee laat verlengingen die reeds door Abonnee zijn toegezegd onverlet. Vergoedingen voor een verlenging van Abonnementen worden berekend op basis van vergoedingen exclusief kortingen.

11.4 Abonnementswijzigingen (Webaanbod) Abonnementswijzigingen voor Abonnementen op basis van een Webaanbod die met een creditcard zijn betaald, worden onmiddellijk van kracht. Bij Abonnementswijzigingen in verband met een Webaanbod blijven de aanvangsdatum en einddatum van de alsdan geldende Abonnementsperiode onveranderd, tenzij de Abonnementswijziging verband houdt met de duur van de Abonnementsperiode(s). Indien een Abonnementswijziging verband houdt met de duur van de Abonnementsperiode(s) van een Abonnement op basis van een Webaanbod dat met een creditcard is betaald, dan vangt onmiddellijk een nieuwe Abonnementsperiode aan. Abonnee heeft bij Abonnementswijzigingen geen recht op terugbetaling of verrekening. Indien vergoedingen voor Abonnementen op basis van een Webaanbod met een creditcard zijn betaald, dan worden bij Abonnementswijzigingen de vergoedingen voor het (naar evenredigheid berekende) deel van een reeds betaalde Abonnementsperiode die geheel of gedeeltelijk in de toekomst ligt echter verrekend met vergoedingen voor de toekomstige levering van Abonnementen.

11.5 Belastingen en Valuta Alle vergoedingen gelden exclusief alle door belastingautoriteiten opgelegde belastingen, heffingen of rechten, en Abonnee is verantwoordelijk voor betaling van al die belastingen, heffingen en rechten, uitsluitend met uitzondering van belastingen op de inkomsten van Recruitee. Alle vergoedingen luiden in Amerikaanse dollars ('USD'), euro's ('EUR') of Britse ponden ('GBP').

12. Beëindiging en Opschorting

12.1 Algemeen Beëindiging van Diensten, en daarmee tevens de Overeenkomst voor zover deze met die Diensten verband houdt, kan op verschillende manieren plaatsvinden. Abonnee kan de Diensten op elk moment wanneer het hem uitkomt met onmiddellijke ingang beëindigen door Recruitee daarvan in kennis te stellen. In geval van een dergelijke beëindiging (onverminderd andere vormen van beëindiging, zoals wegens een schending): ontvangt Abonnee geen vergoeding voor eventuele uit de beëindiging voortvloeiende schade en worden er geen vergoedingen terugbetaald of verrekend en worden eventuele toegezegde vergoedingen voor Abonnementsperiodes (met inbegrip van verlenging) onmiddellijk opeisbaar (indien deze niet reeds opeisbaar zijn). In geval van een schending van de Overeenkomst heeft Recruitee te allen tijde en geheel naar eigen inzicht het recht de Diensten van Abonnee zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Diensten te weigeren. Elke Partij kan de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien de wederpartij surseance van betaling is verleend of failliet is verklaard.

12.2 Export en Wissing van Gegevens Abonnee kan bij beëindiging van Diensten de door Recruitee in het kader van de beëindigde Diensten gehouden Content van Abonnee binnen 30 (dertig) kalenderdagen na beëindiging downloaden of opvragen door middel van de API van de SaaS. Echter, in geval van beëindiging van de Diensten door Recruitee wegens schending van de Voorwaarden door Abonnee verbeurt Abonnee zijn recht op toegang tot Content van Abonnee. Recruitee kan 30 (dertig) dagen na beëindiging alle door Recruitee in het kader van beëindigde Diensten gehouden Content van Abonnee wissen.

12.3 Wettelijke Beperkingen en Sancties Recruitee mag de Diensten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen indien het Recruitee a) op grond van de op Recruitee van toepassing zijnde wet- en regelgeving of b) naar aanleiding van economische overheidssancties tegen een land of staat door een zakenpartner of dienstverlener van Recruitee verboden is de Diensten aan Abonnee te verlenen.

13. Intellectuele Eigendom en Content

13.1 IE-rechten en Licenties Net zoals tussen Recruitee en Abonnee het geval is, is Abonnee de eigenaar van alle intellectuele-eigendomsrechten op Content van Abonnee. Er worden geen intellectuele-eigendomsrechten overgedragen in het kader van deze Overeenkomst. Alle licenties die in het kader van deze Overeenkomst aan Abonnee worden verleend, gelden wereldwijd, niet-exclusief en beperkt, in overeenstemming met de beperkingen van de Diensten. Er wordt door Recruitee geen licentie voor intellectuele-eigendomsrechten verleend wanneer dit niet noodzakelijk is voor het rechtmatige gebruik van de Diensten door Abonnee. Alle ingevolge deze Overeenkomst door Recruitee verstrekte licenties eindigen wanneer deze Overeenkomst of de betreffende Diensten worden beëindigd. Abonnee verleent Recruitee een licentie voor het gebruik van Content van Abonnee ten behoeve van de verlening van de Diensten en ter verbetering van de Diensten. Het gebruik van Content van Abonnee door Recruitee ter verbetering van de Diensten vindt slechts plaats nadat Recruitee een kopie van Content van Abonnee heeft gemaakt die een zodanig proces van anonimisering, samenvoeging en/of vermindering heeft doorlopen dat de content redelijkerwijs niet langer kan worden beschouwd als vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens.

13.2 Beperkte Content Abonnee stemt ermee in dat hij de Diensten niet zal gebruiken om content te verwerken of op te slaan die (a) een inbreuk, schending of andere doorkruising van een auteursrecht of handelsmerk van Recruitee of een derde oplevert, (b) lasterlijk, diffamerend, obsceen, pornografisch, beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, intimiderend, hatelijk of aanstootgevend is of anderszins een schending van de wet of de rechten van derden oplevert, (c) een virus, Trojaans paard, worm, tijdbom of andere computerprogrammeringsroutine of -engine bevat waarmee wordt getracht een systeem, gegevens of informatie te beschadigen, heimelijk te onderscheppen of te onteigenen of daar nadelige invloed op uit te oefenen. Op verzoek van Recruitee garandeert Abonnee dat hij Content van Abonnee die in strijd is met dit artikel of de Overeenkomst na kennisgeving van Recruitee aan Abonnee onverwijld zal verwijderen. Recruitee behoudt zich het recht voor Content van Abonnee uit de Diensten te verwijderen indien zij geheel naar eigen inzicht van mening is dat die content in strijd is met dit artikel of de Overeenkomst. Alle cv-documenten die door Abonnee, een Eindgebruiker, Kandidaat of sollicitant naar de Bedrijfsaccount(s) van Abonnee worden geüpload, kunnen door Abonnee via de gebruikersinterface van de SaaS worden geopend, tenzij de cv-documenten door Abonnee zijn verwijderd.

13.3 Vertrouwelijkheid Recruitee zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de vertrouwelijkheid van Content van Abonnee die via de SaaS exclusief aan Recruitee wordt verstrekt te waarborgen, indien met de SaaS, gezien het ontwerp en het beoogde doel ervan, de verstrekking van die Content van Abonnee aan derden wordt voorkomen. Zo is vertrouwelijkheid in beginsel vereist ten aanzien van gegevens van Kandidaten, maar niet ten aanzien van content die in het kader van de Diensten door Abonnee op een algemeen toegankelijke website is gepubliceerd (hierna: 'Werken-bij Site'). Abonnee zal de SaaS gebruiken in overeenstemming met best practices op het gebied van informatiebeveiliging. Het geheimhouden van inlog- of toegangsgegevens maakt deel uit van deze praktijken.

14. Promoties en Marketing

14.1 Werken-bij Site Recruitee kan Abonnee een Werken-bij Site aanbieden. Deze Werken-bij Site is onder meer erop gericht een overzicht van vacatures aan het publiek beschikbaar te stellen, en het gebruik door Abonnee van de Werken-bij Site is dus niet gericht op privégebruik. Vacatures die op de Werken-bij Site worden gepubliceerd, worden naar de vacaturesites van Indeed verspreid. Abonnee stemt in met de algemene voorwaarden van Indeed in verband met de verspreiding van dergelijke vacatures naar Indeed (https://www.indeed.com/legal). Abonnee kan ervoor kiezen af te zien van deze verspreiding naar Indeed en de algemene voorwaarden van Indeed door Recruitee daarvan in kennis te stellen.

14.2 Branding voor Recruitee Abonnee stemt ermee in dat een afbeelding of tekstlink met de woorden "mede mogelijk gemaakt door Recruitee" of "Hiring met Recruitee" in de Diensten kan worden opgenomen. Recruitee zal het voor Eindgebruikers mogelijk maken deze afbeeldingen of links uit te schakelen of te verbergen voor de Werken-bij Site en e-mails. Tenzij Abonnee dit nadrukkelijk verbiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Recruitee, kan Recruitee de bedrijfsnamen, logo's en handelsmerken van Abonnee gebruiken om het gebruik van de Diensten door Abonnee in persberichten, interviews, promotiemateriaal, verkoopoverzichten, presentaties, websites en ander eigen promotiemateriaal te kunnen vermelden.

14.3Promoties en Kortingen Alle promoties en kortingen gelden uitsluitend voor Diensten waarop de promotie of korting oorspronkelijk werd toegepast; op daaropvolgende upgrades of extra Diensten wordt niet zonder meer een promotie of korting toegepast.

15. Privacy

15.1 Privacybeleid Abonnee en Eindgebruiker zullen regelmatig het privacybeleid van Recruitee controleren, dat van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens op de Website en in verband met de Dienst, en waaraan Abonnee en Eindgebruiker gebonden zijn als voorwaarde van deze Voorwaarden en het gebruik van de Website en Diensten. Wijzigingen met betrekking tot privacy worden via het privacybeleid van Recruitee aan Eindgebruikers gecommuniceerd.

15.2 Addendum Gegevensverwerking Het Addendum gegevensverwerking ('DPA') dat beschikbaar is op de website van Recruitee (https://recruitee.com/terms) geldt als addendum op deze Voorwaarden. Het DPA is niet van toepassing op een Abonnement indien Partijen rechtsgeldig een ander(e) schriftelijk(e) verwerkersovereenkomst/addendum hebben ondertekend die/dat van toepassing is op een dergelijk Abonnement.

16. Beleid inzake Elektronische Verstrekking

Abonnee stemt ermee in dat Recruitee vereiste mededelingen als bedoeld in de Overeenkomst en andere informatie over de Diensten op elektronische wijze aan Abonnee kan verstrekken, met inbegrip van communicatie met een Eindgebruiker in de rol van Beheerder via het bij zijn account behorende e-mailadres of kennisgevingen aan die Eindgebruiker in de SaaS. Recruitee is niet verantwoordelijk indien e-mails aan Abonnee of Eindgebruiker "bouncen" of niet worden afgeleverd of voor enige andere niet-levering die niet aan Recruitee kan worden toegerekend. Mededelingen door Abonnee worden gedaan per (aangetekende) post of via een andere weg die nadrukkelijk door Recruitee wordt aangewezen voor specifieke mededelingen.

17. Contractspartij, Toepasselijk Recht en Geschillen

17.1 Contractspartij Tenzij anders overeengekomen, is Recruitee B.V. de contractspartij indien Abonnee buiten de Verenigde Staten of Canada gevestigd of woonachtig is en is Recruitee Inc. de contractspartij indien Abonnee in de Verenigde Staten of Canada gevestigd of woonachtig is.

17.2 Indien Recruitee B.V. de Contractspartij is. Indien Recruitee B.V. de contractspartij is, dan is op deze Overeenkomst of het gebruik van de Diensten door Abonnee Nederlands recht van toepassing, ongeacht eventuele beginselen van het conflictenrecht. In dat geval worden eventuele gerechtelijke procedures met betrekking tot deze Overeenkomst en de door Recruitee B.V. verleende Diensten uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

17.3 Indien Recruitee Inc. de Contractspartij is. Indien Recruitee Inc. de contractspartij is, dan is op deze Overeenkomst en het gebruik van de Diensten door Abonnee het recht van de staat New York, Verenigde Staten, van toepassing, ongeacht eventuele beginselen van het conflictenrecht. In dat geval worden eventuele gerechtelijke procedures met betrekking tot deze Overeenkomst of het gebruik van de Diensten door Abonnee uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te New York, New York, Verenigde Staten.

18. Overige bepalingen

18.1 Aanpassing van de Voorwaarden Deze Voorwaarden kunnen door Recruitee geheel naar haar eigen inzicht van tijd tot tijd worden aangepast. Aanpassingen worden bekendgemaakt door de nieuwe versie van de Voorwaarden te publiceren op de website van Recruitee (https://recruitee.com/terms). Aanpassingen worden van kracht aan het begin van de volgende Abonnementsperiode of bij Abonnementswijzigingen. Dergelijke aanpassingen zijn slechts van toepassing op een volgende Abonnementsperiode voor zover zij ten minste 40 dagen voor het begin van de betreffende Abonnementsperiode worden gepubliceerd. Recruitee kan nadrukkelijk aangeven dat de bovenstaande aanpassingen op een eerder moment van kracht worden; in dat geval kan Abonnee een Abonnement onmiddellijk beëindigen en terugbetaling ontvangen van vooruitbetaalde vergoedingen voor het beëindigde deel van een vooruitbetaalde Abonnementsperiode. Aanpassingen van de Voorwaarden gelden voor alle eerdere versies van deze Voorwaarden, met inbegrip van Documenten die op die versies zijn gebaseerd.

18.2 Volledige Overeenkomst De volledige Overeenkomst bestaat slechts uit deze Voorwaarden, schriftelijke aanbiedingen van Recruitee, door Recruitee ondertekende documenten, of voorwaarden en aanbiedingen waarmee nadrukkelijk schriftelijk is ingestemd door een gemachtigde van Recruitee. De Overeenkomst treedt in de plaats van alle eerdere of huidige (schriftelijke of mondelinge) overeenstemmingen of overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp ervan. Tenzij anders tussen Partijen is overeengekomen, worden bij afzonderlijke overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau of verwerkersovereenkomsten tussen Partijen in verband met de Diensten deze overeenkomsten als bijlagen aan deze Voorwaarden toegevoegd.

18.3 Voortdurende Werking Voor alle duidelijkheid: na beëindiging blijft de Overeenkomst van kracht met betrekking tot intellectuele eigendom, verschuldigde betalingen, disclaimers, beperkingen van aansprakelijkheid en andere onderwerpen die naar hun aard en/of doel van kracht moeten blijven.

18.4 Proefabonnementen Recruitee behoudt zich te allen tijde het recht voor om welke reden dan ook en zonder opgave van redenen een gratis proefabonnement te beëindigen.

18.5 Aanvaarding van Bestellingen en Abonnementswijzigingen Aanvaarding van een bestelling die via de Website of de SaaS wordt geplaatst kan binnen 2 Werkdagen door Recruitee worden ingetrokken, waarbij Abonnee recht krijgt op terugbetaling in verband met die specifieke bestelling. De toestemming van Recruitee voor Abonnementswijzigingen in verband met Abonnementen op basis van een Niet-Webaanbod kan slechts op automatische wijze plaatsvinden, met inbegrip van een persoonlijke e-mail.

18.6 Afstandsverklaringen Het niet uitoefenen door een Partij van een recht ingevolge de Overeenkomst wordt niet opgevat als een afstandsverklaring ten aanzien van enige nadere rechten ingevolge de Overeenkomst.

18.7 Overmacht Recruitee is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst wanneer Recruitee redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen op de oorzaak voor deze tekortkoming in de nakoming, met inbegrip van (gedeeltelijke) technische, elektronische of communicatiestoringen.

18.8 Scheidbaarheid Indien enige bepaling van deze Overeenkomst onafdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, dan zal die bepaling zo min mogelijk worden beperkt of verwijderd, zodat de Overeenkomst voor het overige volledig van kracht en afdwingbaar blijft.

18.9 Cessies en Gebruik door Derden Recruitee biedt de Diensten uitsluitend aan voor gebruik door en ten behoeve van Abonnee en de aan hem Gelieerde Ondernemingen en niet voor gebruik door of ten behoeve van enige andere partijen. Daarnaast is deze Overeenkomst bindend voor en komt deze ten goede aan de toegestane rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden van elke Partij. Geen der Partijen mag deze Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij cederen; als uitzondering hierop geldt dat elke Partij deze Overeenkomst wel mag cederen in verband met een fusie, reorganisatie, overname of andere overdracht van (vrijwel) alle activa of stemgerechtigde stukken van die Partij. In geval van een cessie van de Overeenkomst stelt Abonnee Recruitee hiervan 30 dagen van tevoren in kennis en voldoet Abonnee aan de overige verplichtingen in de Overeenkomst.

18.10 Zelfstandige Opdrachtnemers Met de Overeenkomst wordt geen agentschap, samenwerkingsverband, joint venture of dienstverband tot stand gebracht.

18.11 Vertalingen Recruitee kan versies van de Overeenkomst beschikbaar stellen in andere talen dan het Engels. Indien Recruitee daartoe overgaat, is op de rechtsbetrekking tussen Partijen de Engelse versie van de Overeenkomst van toepassing. De vertaalde versie wordt uitsluitend gemakshalve verstrekt en uitlegging daarvan kan niet leiden tot aanpassing van de Engelse versie van de Overeenkomst.

Vragen over de Overeenkomst kunnen worden gericht aan support@recruitee.com.

Addendum gegevensverwerking ('DPA')

Laatst gewijzigd: 15 maart 2021

0. Begripsbepalingen

Tenzij in dit DPA anders is bepaald, hebben alle met een hoofdletter geschreven begrippen de betekenis die daaraan in de Voorwaarden is toegekend. In dit DPA hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

'Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht': alle toepasselijke wet- en regelgeving van de Europese Unie, de lidstaten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk ter bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen, en in het bijzonder het recht op privacy met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de AVG en de VK AVG, zoals deze wet- en regelgeving van tijd tot tijd wordt gewijzigd, aangevuld en opnieuw wordt vastgesteld;

'CCPA': California Consumer Privacy Act 2018;

'AVG': Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming);

De begrippen 'Verwerkingsverantwoordelijke', 'Betrokkene', 'Persoonsgegevens', 'Verwerken/Verwerking', 'Verwerker', en 'Toezichthoudende Autoriteit' hebben dezelfde betekenis als in de AVG; 

'Beveiligingsinbreuk': een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins Verwerkte Persoonsgegevens;

'Standaardcontractbepalingen': standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie of een andere bevoegde autoriteit zijn vastgesteld of goedgekeurd in overeenstemming met het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht;

'Subverwerker': een Verwerker die door Recruitee is ingeschakeld om namens Abonnee specifieke Verwerkingsactiviteiten te verrichten;

'Voorwaarden': de algemene voorwaarden van Recruitee die door Partijen van toepassing zijn verklaard en beschikbaar zijn gesteld via/op: https://recruitee.com/terms (op de website gedefinieerd als: de Voorwaarden);

'Derde Land': elk land buiten de Europese Economische Ruimte ("EER");

'VK AVG': de AVG zoals omgezet in het recht van het Verenigd Koninkrijk ingevolge de Britse European Union (Withdrawal) Act 2018 en zoals gewijzigd bij de Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2019.

1. Algemeen

1.1 Dit DPA is een addendum bij de Voorwaarden en is uitsluitend van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens door Recruitee als Verwerker namens Abonnee als Verwerkingsverantwoordelijke zoals beschreven in DPA-bijlage 1. Dit DPA kan door Recruitee worden aangepast onder dezelfde algemene voorwaarden die van toepassing zijn op aanpassingen van de Voorwaarden.

1.2 De volgende documenten maken integraal deel uit van dit DPA: (i) dit document en (ii) enig document dat aan dit DPA is gehecht en als 'DPA-bijlage' is aangeduid. Elke verwijzing naar het DPA wordt tevens geacht een verwijzing naar die documenten te omvatten.

1.3 Indien er sprake is van strijdigheid tussen het bepaalde in dit DPA en de Voorwaarden, dan prevaleert het bepaalde in dit DPA, tenzij in dit DPA uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.4 Voor alle duidelijkheid: dit DPA is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens door Recruitee als Verwerker namens Abonnee als Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de Diensten ingevolge de Overeenkomst, tenzij Partijen uitdrukkelijk andere contractuele afspraken hebben gemaakt met betrekking tot deze Verwerking van Persoonsgegevens.

2. Verwerking van Persoonsgegevens

2.1 Recruitee Verwerkt Persoonsgegevens namens Abonnee in overeenstemming met de instructies van Abonnee die worden verstrekt door het gebruik van de Diensten en zoals vermeld in DPA-bijlage 1. De informatie over de Verwerking van Persoonsgegevens is nader omschreven in DPA-bijlage 1.

2.2 Abonnee zorgt ervoor dat Recruitee, ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst, de Persoonsgegevens rechtmatig namens Abonnee kan Verwerken in overeenstemming met dit DPA. Indien dit ingevolge het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht vereist is, zorgt Abonnee ervoor dat de Betrokkenen toestemming hebben verleend voor de Verwerking en hiervan op de hoogte zijn gesteld. 

2.3 De instructies van Abonnee over de Verwerking van Persoonsgegevens moeten voldoen aan het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht. Indien Recruitee van mening is dat een instructie van Abonnee inbreuk maakt op het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht, zal zij Abonnee hiervan onverwijld op de hoogte stellen. Recruitee is gerechtigd de uitvoering op een dergelijke instructie op te schorten totdat Abonnee een dergelijke instructie bevestigt of aanpast. Recruitee is niet gehouden actief te onderzoeken of instructies van Abonnee voldoen aan het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht. 

2.4 Recruitee kan ingevolge toepasselijke wet- en regelgeving wettelijk verplicht zijn om door haar Verwerkte Persoonsgegevens te verstrekken aan derden, zoals autoriteiten. Indien dit het geval is, stelt Recruitee Abonnee hiervan op de hoogte voor zover dit is toegestaan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.

3. Beveiliging en vertrouwelijkheid

3.1 Recruitee zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen en in stand houden om de Persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies of ongeoorloofde toegang of andere vormen van ongeoorloofde of onrechtmatige Verwerking van Persoonsgegevens. Deze maatregelen bieden, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico's die de Verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens met zich meebrengen. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de maatregelen die staan vermeld in DPA-bijlage 2. Abonnee begrijpt en stemt ermee in dat deze maatregelen onderhevig zijn aan verandering en ontwikkeling en het is Recruitee dan ook uitdrukkelijk toegestaan alternatieve maatregelen te treffen. 

3.2 Abonnee is bij uitsluiting verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat Eindgebruikers de Diensten gebruiken overeenkomstig best practices op het gebied van informatiebeveiliging en in overeenstemming met het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht. Het geheimhouden van inlog- of toegangsgegevens maakt deel uit van deze praktijken, zonder daartoe beperkt te zijn.

3.3 Recruitee zorgt ervoor dat de tot het Verwerken van de Persoonsgegevens gemachtigde medewerkers zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden.

4. Gegevensdoorgiften aan Derde Landen

4.1 Indien Recruitee verwijst naar Recruitee B.V., dan geeft Recruitee geen Persoonsgegevens door aan een Derde Land, tenzij Recruitee daartoe de voorafgaande schriftelijke toestemming van Abonnee heeft verkregen.

4.2 Indien Recruitee verwijst naar Recruitee Inc., dan heeft Recruitee geen toestemming van Abonnee nodig voor de doorgifte van Persoonsgegevens aan een Derde Land.

4.3 Abonnee stemt ermee in dat indien er geen passend adequaatheidsbesluit of ander passend mechanisme voor gegevensdoorgifte van toepassing is op de doorgifte van Persoonsgegevens aan een Derde Land en er ingevolge het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht voor die doorgifte een dergelijk besluit of mechanisme vereist is, Recruitee Standaardcontractbepalingen zal aangaan. Abonnee machtigt Recruitee hierbij uitdrukkelijk om, (mede) voor zover nodig namens hem, Standaardcontractbepalingen aan te gaan en draagt Recruitee op deze Standaardcontractbepalingen, indien van toepassing, namens Abonnee af te dwingen.

4.4 Niets in dit DPA zal zodanig worden uitgelegd dat het prevaleert boven een daarmee strijdig artikel uit de Standaardcontractbepalingen die door Recruitee zijn aangegaan, met inbegrip van Standaardcontractbepalingen die namens Abonnee zijn aangegaan.

5. Rechten van Betrokkenen

5.1 Abonnee stelt Betrokkenen op de hoogte van het feit dat hij Verwerkingsverantwoordelijke is en de wijze waarop Betrokkenen contact kunnen opnemen met Abonnee om een verzoek in te dienen. Recruitee treedt niet op als contactpunt daarvoor. Recruitee spant zich ervoor in om Abonnee, voor zover dit wettelijk is toegestaan, onmiddellijk in kennis te stellen indien zij van een Betrokkene een verzoek ontvangt om toegang tot, inzage in dan wel gegevensoverdraagbaarheid, correctie (rectificatie) of verwijdering (wissing) van de Persoonsgegevens van Betrokkene. Recruitee reageert niet op dergelijke verzoeken van Betrokkenen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Abonnee.

5.2 Recruitee verleent Abonnee medewerking en bijstand om Betrokkenen in staat te stellen alle rechten uit te oefenen die zij ingevolge het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht kunnen hebben, zoals het recht op inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraagbaarheid. Recruitee verleent deze medewerking en bijstand uitsluitend op verzoek van Abonnee en uitsluitend voor zover Abonnee zonder medewerking en bijstand van Recruitee niet aan zijn verplichtingen ingevolge het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht kan voldoen.

6. Melding Beveiligingsinbreuk

6.1 Voor zover dit wettelijk is toegestaan, stelt Recruitee Abonnee onverwijld in kennis van een Beveiligingsinbreuk met betrekking tot de Persoonsgegevens die zij namens Abonnee ingevolge dit DPA Verwerkt. 

6.2 Een dergelijke kennisgeving omvat ten minste: (a) een beschrijving van de aard van de Beveiligingsinbreuk, waaronder, indien mogelijk, informatie die Abonnee in staat stelt om de betreffende categorieën en het aantal Betrokkenen bij benadering te bepalen alsmede om de betreffende categorieën en het aantal bestanden met Persoonsgegevens bij benadering te bepalen; (b) informatie waarover Recruitee beschikt en die Abonnee in staat stelt om de waarschijnlijke gevolgen van de Beveiligingsinbreuk te bepalen; en (c) een beschrijving van de door Recruitee getroffen of voorgestelde maatregelen om de Beveiligingsinbreuk aan te pakken, met inbegrip van, indien van toepassing, maatregelen om de mogelijke nadelige effecten ervan tegen te gaan. 

6.3 De verantwoordelijkheid voor het naleven van de voor Abonnee geldende kennisgevingsverplichtingen met betrekking tot Beveiligingsinbreuken berust uitsluitend bij Abonnee. Het nakomen van de verplichting van Recruitee om een Beveiligingsinbreuk ingevolge dit artikel te melden of daarop te reageren geldt niet als erkenning van enige schuld of aansprakelijkheid door Recruitee met betrekking tot de Beveiligingsinbreuk. 

7. Subverwerkers

7.1 Recruitee kan gebruikmaken van Subverwerkers voor de verlening van bepaalde onderdelen van de Diensten namens Abonnee. Abonnee geeft hierbij algemene schriftelijke machtiging aan Recruitee om Subverwerker in te schakelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Recruitee kan een Subverwerker uitsluitend inschakelen indien zij schriftelijk aan de Subverwerker de noodzakelijke verantwoordelijkheden en verplichtingen heeft opgelegd die op grond van artikel 28 AVG vereist zijn. Recruitee kan overeenkomstig dit artikel naar eigen inzicht andere geschikte en betrouwbare Subverwerkers aan de lijst toevoegen of verwijderen. Recruitee zal wijzigingen in de lijst met Subverwerkers ten minste zes weken van tevoren doorgeven. Abonnee kan bezwaar maken tegen een Subverwerker door zijn rechten op beëindiging ingevolge de Overeenkomst uit te oefenen. Indien Abonnee de Overeenkomst niet binnen deze termijn beëindigt, wordt Abonnee geacht de betreffende Subverwerker te aanvaarden. Indien de Subverwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft Recruitee zelf aansprakelijk jegens Abonnee voor de nakoming van haar verplichtingen ingevolge dit DPA.

8. Informatie en controles

8.1 Indien Abonnee redelijkerwijs tot de conclusie komt dat een controle of inspectie van technische en organisatorische maatregelen op de bedrijfslocaties van Recruitee noodzakelijk is om toezicht uit te oefenen op de naleving van dit DPA in een individueel geval, heeft Abonnee het recht een dergelijke controle of inspectie uit te voeren mits deze plaatsvindt (i) tijdens normale kantooruren, en (ii) zonder dat de bedrijfsactiviteiten van Recruitee hierdoor worden beïnvloed, (iii) na voorafgaande kennisgeving van ten minste 30 dagen en nader overleg met Recruitee, (iv) een en ander (indien hierover in de Overeenkomst niets is bepaald) onder toezegging van geheimhouding en (v) ten hoogste één keer per jaar. Abonnee draagt zijn eigen kosten en vergoedt aan Recruitee de kosten voor de eventuele inzet van eigen middelen die nodig zijn om de controle uit te voeren. Een dergelijke controle of inspectie wordt uitgevoerd door Abonnee of een door Abonnee geselecteerde inspectie-instantie die is samengesteld uit onafhankelijke personen die over de vereiste beroepskwalificaties beschikken. Onmiddellijk na verificatie of inspectie verstrekt Abonnee aan Recruitee een kopie van het rapport van een dergelijke controle.

8.2 Abonnee stemt ermee in, tezamen met Recruitee, samen te werken met Toezichthoudende Autoriteiten. Recruitee zal in redelijkheid toestaan dat Toezichthoudende Autoriteiten controles en inspecties uitvoeren en daaraan bijdragen. Abonnee stelt Recruitee onmiddellijk in kennis van geplande controles en inspecties door Toezichthoudende Autoriteiten.

8.3 Recruitee verstrekt op schriftelijk verzoek alle informatie en bijstand die Abonnee nodig heeft om hem in staat te stellen het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht na te leven, met inbegrip van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen. Recruitee zal dergelijke informatie en bijstand uitsluitend verstrekken voor zover Abonnee zonder informatie en bijstand van Recruitee niet aan zijn verplichtingen ingevolge het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht kan voldoen.

8.4 Recruitee kan van Abonnee verlangen dat Abonnee een redelijke geheimhoudingsovereenkomst ondertekent alvorens Recruitee aan haar verplichtingen ingevolge dit artikel voldoet.

9. Teruggave van Persoonsgegevens 

9.1 Bij beëindiging van een Dienst vervalt het recht van Abonnee om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de betreffende Dienst met onmiddellijke ingang. Recruitee is niet verplicht bijbehorende Persoonsgegevens te bewaren. Partijen komen overeen dat Recruitee in dat geval, naar keuze van Abonnee, alle Persoonsgegevens aan Abonnee zal teruggeven of alle Persoonsgegevens zal vernietigen/verwijderen, tenzij dit op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verboden is. Indien Abonnee een dergelijke keuze niet maakt, dan kan Recruitee 30 dagen na beëindiging van de Dienst de Persoonsgegevens verwijderen. De teruggave van Persoonsgegevens door Recruitee kan plaatsvinden door Abonnee via de API van Recruitee toegang te geven tot de Persoonsgegevens.

9.2 Recruitee zal dan, op verzoek van Abonnee en na beëindiging van de Dienst, schriftelijk jegens Abonnee verklaren dat alle kopieën van de Persoonsgegevens permanent zijn vernietigd of zijn teruggegeven aan Abonnee.

10. Naleving van de CCPA

10.1 Recruitee begrijpt dat alle persoonsgegevens die zij ingevolge dit DPA ontvangt door Recruitee worden verwerkt in haar rol als 'service provider' zoals dat begrip is gedefinieerd in de CCPA.

10.2 Het is Recruitee hierbij verboden om: (1) persoonsgegevens die zij ingevolge dit DPA ontvangt te verkopen; en (2) dergelijke persoonsgegevens te verzamelen, bewaren, gebruiken of openbaar te maken voor enig ander doel dan de verwerking ervan zoals neergelegd in dit DPA.

DPA-bijlage 1: Informatie over de Verwerking van Persoonsgegevens

Aard en doel van de Verwerking

Abonnee stemt ermee in de Diensten uitsluitend te gebruiken voor recruitment en/of talentwerving. Recruitee Verwerkt namens Abonnee Persoonsgegevens in het kader van de Diensten en krachtens de Overeenkomst. 

Betrokkenen

Bovengenoemde Verwerking van Persoonsgegevens heeft betrekking op de volgende Betrokkenen:

Categorieën Persoonsgegevens
Recruitee Verwerkt namens Abonnee de volgende categorieën Persoonsgegevens met betrekking tot Kandidaten:

Recruitee Verwerkt namens Abonnee de volgende categorieën Persoonsgegevens met betrekking tot Bezoekers:

Recruitee Verwerkt namens Abonnee de volgende categorieën Persoonsgegevens met betrekking tot Aanbrengers:

Recruitee Verwerkt de bovengenoemde Persoonsgegevens uitsluitend voor zover deze vallen onder de Diensten, behalve wanneer Persoonsgegevens geanonimiseerd zijn en worden gebruikt om de Diensten te verbeteren. Abonnee of Eindgebruikers kunnen door gebruik te maken van de Diensten en binnen de grenzen daarvan aanvullende instructies verstrekken aan Recruitee met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens. Zo kan een Eindgebruiker er in de SaaS voor kiezen Persoonsgegevens met betrekking tot een Kandidaat te verwijderen. Abonnee is verplicht ervoor te zorgen dat alle instructies die hij geeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de instructies die namens hem worden gegeven, voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de AVG.

DPA-bijlage 2: Technische en organisatorische maatregelen

Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die door Recruitee zijn getroffen en ingevoerd:

Kwaliteitsborging: Recruitee beschikt over procedures voor de kwaliteitsborging van de SaaS. Dergelijke procedures omvatten geautomatiseerd testen, het handmatig testen van functies voor ingebruikname en bugfixes.

Review van code: Alle nieuwe code voor de SaaS wordt door ten minste één senior ontwikkelaar aan een review onderworpen voordat deze wordt vrijgegeven voor gebruik in een productieomgeving. De review omvat een controle op het gebruik van veilige coderingspraktijken.

HTTPS: Er wordt gebruikgemaakt van versleuteling voor alle doorgiften van persoonsgegevens vanuit de SaaS via het web.

Opslaan van wachtwoorden: Alle wachtwoorden voor de SaaS worden opgeslagen met behulp van een hashing algoritme dat voldoet aan de normen die gelden binnen de sector.

Penetratietesten: De beveiliging van de SaaS die ingevolge de Overeenkomst wordt verleend, zal regelmatig worden getest door een derde die is gespecialiseerd in de uitvoering van penetratietesten.

Back-ups: Van alle Persoonsgegevens in de SaaS worden dagelijks of continu in stappen back-ups gemaakt.

Toegangsbeheer: Werknemers krijgen uitsluitend toegangsrechten tot Persoonsgegevens in de SaaS voor zover dergelijke rechten voor hun functie noodzakelijk zijn. Toegangsrechten worden ingetrokken wanneer Werknemers deze niet meer nodig hebben.

Beveiligde datacenters: De SaaS wordt uitsluitend gehost in datacenters met een hoog niveau van beveiliging en beschikbaarheid, zoals ISO 27001 gecertificeerde datacenters.

Bescherming tegen DDOS-aanvallen: Recruitee heeft maatregelen getroffen voor de SaaS om haar servers te beschermen tegen (D)DOS-aanvallen van Layer 4 (en lager).

Firewall: De SaaS-infrastructuur wordt beveiligd met één of meer firewalls.

DPA-bijlage 3: Subverwerkers

Abonnee stemt ermee in dat Recruitee de hierna genoemde partijen inschakelt als Subverwerkers:

Google Cloud Platform
Namen entiteiten: Google Ireland Limited en haar subverwerkers (https://cloud.google.com/terms/subprocessors)
Locatie gegevensverwerking: Frankfurt, Duitsland (google: europe-west3)
Overige informatie: De voornaamste infrastructuur wordt gehost op Google Cloud Platform.
Ziggeo
Namen entiteiten: Ziggeo, Inc. en haar subverwerkers
Locatie gegevensverwerking: Ierland (aws: eu-west-1)
Amazon Web Services
Namen entiteiten: Amazon Web Services EMEA SARL en haar subverwerkers
Locatie gegevensverwerking: Frankfurt, Duitsland (aws: eu-central-1)
Recruitee
Namen entiteiten: Recruitee Sp. Z o.o., Recruitee B.V. en daaraan gelieerde ondernemingen (met uitzondering van Recruitee Inc.)
Locatie gegevensverwerking: Nederland en Polen
Overige informatie: Dit zijn de entiteiten anders dan de contracterende (Recruitee-) entiteit waarvan gebruik wordt gemaakt voor het verlenen van de Diensten.
Textkernel
Namen entiteiten: Textkernel B.V. en haar subverwerkers
Locatie gegevensverwerking: Amsterdam
Mailgun
Namen entiteiten: Mailgun Technologies, Inc. en haar subverwerkers
Locatie gegevensverwerking: Frankfurt, Duitsland (aws: eu-central-1)

Addendum Inzake Dienstverleningsniveau (voor Lead plans)

Laatst gewijzigd: 7 september 2020

0. Begripsbepalingen

'Beschikbaar'/'Beschikbaarheid': de tijd dat de SaaS of een Functionaliteit voor Klant toegankelijk is voor live, real-time verwerking en gegevensuitwisseling met redelijk aanvaardbare snelheid;

'Downtime': de tijd dat de SaaS niet Beschikbaar is;

1. Toepasselijkheid van dit SLA

1.1 Algemeen Dit SLA is een addendum bij de tussen Abonnee en Recruitee overeengekomen algemene voorwaarden, in het betreffende document ook gedefinieerd als de 'Voorwaarden', zoals beschikbaar op: https://recruitee.com/terms. In dit SLA staan de algemene voorwaarden met betrekking tot dienstverleningsniveaus vermeld die gelden in aanvulling op de Voorwaarden, maar uitsluitend voor zover Abonnee een Abonnement heeft op de SaaS die is aangeduid als een 'Lead' plan. Dit SLA kan door Recruitee worden aangepast onder dezelfde algemene voorwaarden die van toepassing zijn op aanpassingen van de Voorwaarden.

1.2 Strijdigheid Indien er sprake is van strijdigheid tussen dit SLA en de Voorwaarden prevaleert dit SLA. Indien Partijen een verwerkersovereenkomst zijn aangegaan in verband met de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot een Abonnement, prevaleert de verwerkersovereenkomst boven dit SLA met betrekking tot een dergelijk Abonnement. Dit SLA is niet van toepassing op een Abonnement indien Partijen rechtsgeldig een afzonderlijk(e) schriftelijk(e) overeenkomst/addendum inzake dienstverleningsniveau hebben ondertekend die/dat van toepassing is op een dergelijk Abonnement.

2. Beschikbaarheid

2.1 Beschikbaarheidsgarantie Recruitee garandeert een minimale Beschikbaarheid van 99,5% per kwartaal voor het grootste deel van de Functionaliteiten van de SaaS ('Beschikbaarheidsgarantie').

2.2 Uitsluitingen Een Functionaliteit van de SaaS wordt geacht Beschikbaar te zijn voor zover Downtime het gevolg is van of kan worden toegerekend aan:

  • Het gebruik door Abonnee van, of de keuze van Abonnee voor, opties die door Recruitee als alfa of bèta zijn aangemerkt;
  • Factoren waar Recruitee redelijkerwijs geen invloed op heeft;
  • Een schending van de Voorwaarden of dit SLA door Abonnee;
  • Het gebruik van Functionaliteit door Abonnee op een wijze waarvoor deze niet is ontworpen of bestemd;
  • Downtime die door Recruitee was gepland en vooraf was aangekondigd.

2.3 Kortingen Indien Recruitee niet aan de in dit artikel aangegeven Beschikbaarheidsgarantie voldoet, dan rekent Recruitee op verzoek van Abonnee bij toekomstige facturen voor Diensten van Recruitee een korting van 10% op de kwartaalvergoeding voor de SaaS, voor zover een dergelijke vergoeding is betaald voor de periode van een kwartaal waarin Recruitee niet aan de vereisten van de garantie heeft voldaan ('Korting inzake Beschikbaarheidsgarantie'). Indien niet aan de vereisten van de Beschikbaarheidsgarantie wordt voldaan, leidt dit naast de Korting inzake Beschikbaarheidsgarantie niet tot enige andere aansprakelijkheid of tot enig ander recht voor Abonnee en heeft Abonnee geen recht op terugbetaling.

2.4 Berekeningen Voor de toepassing van dit artikel wordt onder 'kwartaal' begrepen: elke aaneengesloten periode van drie maanden na aanvang van het Abonnement voor de SaaS. De kwartaalvergoeding voor de SaaS wordt berekend naar evenredigheid van de Abonnementsvergoeding voor de SaaS. De administratie van Recruitee is leidend bij de berekening van de Beschikbaarheid, maar Abonnee heeft ter controle toegang tot de meest recente prestaties op: https://status.recruitee.com. Recruitee kan geheel naar eigen inzicht een andere methode voor prestatiebewaking doorvoeren of gebruiken en zal Abonnee van een dergelijke wijziging in kennis stellen.

3. Back-ups en herstel

Recruitee zal ten minste op dagelijkse basis back-ups van Abonneegegevens maken en commercieel redelijke inspanningen leveren om, zonder aanvullende vergoeding, Abonneegegevens te herstellen in geval van gegevensverlies dat aan Recruitee kan worden toegerekend.