Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave
Taal selecteren:

De Duitse, Franse en Nederlandse versies van bovenstaande documenten worden louter voor uw gemak verstrekt. In geval van tegenstrijdigheden tussen de verschillende versies zal de Engelse versie altijd voorrang hebben.

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden kunnen als PDF worden gedownload door hier te klikken.

Laatst gewijzigd: 28 maart 2023

Dit document bevat de algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) waaronder Recruitee aan de Abonnee toegang zal verlenen tot (een) oplossing(en) voor human resources management en/of recruitment en gerelateerde Diensten zal verlenen.

0. Begripsbepalingen

De begripsbepalingen in deze Voorwaarden kunnen overal in de Overeenkomst worden gebruikt. Indien in een Document een eigen begripsbepaling is opgenomen, dan geldt die begripsbepaling met betrekking tot dat Document. Wanneer in deze Overeenkomst de woorden “met inbegrip van” worden gebruikt, moeten deze worden uitgelegd als “met inbegrip van, maar niet beperkt tot”. De begripsbepalingen gelden zowel voor het enkelvoud als het meervoud van de begrippen. De kopjes van de artikelen en leden in de Overeenkomst laten de uitleg van de Overeenkomst onverlet.

'Toegangsrechten': Alle gepersonaliseerde toegangsrechten tot de SaaS die door Recruitee, door Abonnee, door een Eindgebruiker of namens Abonnee aan Abonnee zijn toegekend;
'Gelieerde Onderneming': Met betrekking tot een Partij: een entiteit die Zeggenschap over die Partij uitoefent, waarop door die Partij Zeggenschap wordt uitgeoefend of die samen met die Partij onder Zeggenschap staat (waarbij onder 'Zeggenschap' wordt verstaan: de (in)directe eigendom van ten minste vijftig procent (50%) van de eigendoms- of stemrechten);
'Overeenkomst': Elke overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot het verlenen van diensten aan Abonnee, zoals de overeenkomst die is aangegaan bij de totstandkoming van een Abonnement;
'Artikel': Elk artikel, met inbegrip van de leden daarvan;
'Werkdag': Maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van eerste kerstdag en nieuwjaarsdag;
'Bedrijfsaccount': Heeft de betekenis die daaraan is gegeven in de Productspecifieke Voorwaarden;

'Consumentenprijsindex': EU Consumentenprijsindex indien Recruitee Recruitee B.V. of Recruitee GmbH is, of de Amerikaanse Consumentenprijsindex indien Recruitee Recruitee Inc. is;
'Klant': Abonnee;
'Document': Elk onderdeel van de Overeenkomst dat als één enkel document kan worden beschouwd, zoals de Voorwaarden of een overeenkomst inzake dienstverleningsniveau;
'Documentatie': de gebruikershandleidingen, beheersrichtlijnen, productspecificaties en integratiespecificaties die door Recruitee ter beschikking van Abonnee worden gesteld in verband met de SaaS en/of een Functionaliteit;
'Eindgebruikers': Iedereen met Toegangsrechten;

"EU-consumentenprijsindex": Europese index van consumentenprijzen voor alle producten (EICP) zoals gepubliceerd door Eurostat;
'Functionaliteit':  Een functie of mogelijkheid van de SaaS die in de Overeenkomst of de Documentatie wordt beschreven, al dan niet verder onderverdeeld in subfunctionaliteiten en/of submogelijkheden;

'SaaS van KiwiHR': De software-as-a-service voor human resources management die onder de merknaam 'kiwiHR' op de markt wordt gebracht;
'Aanzegging van Niet-Verlengen': Een kennisgeving van een Partij met betrekking tot een Abonnement inhoudende dat zij wenst dat de Abonnementsperiode waarin de kennisgeving wordt gedaan niet wordt gevolgd door een nieuwe Abonnementsperiode;
'Niet-Webaanbod': Een aanbod dat geen Webaanbod is (bijv. een aanbod per e-mail);
'Partij': Abonnee of Recruitee;

'Recruitee': Afhankelijk van welke partij de contractspartij is: Recruitee Inc., een vennootschap naar het recht van Delaware, Recruitee B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 63881829, of Recruitee GmbH, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht, geregistreerd onder nummer HRB 98602;
'Content van Recruitee': Alle content die Recruitee beschikbaar stelt via haar Diensten en Website;

'SaaS van Recruitee': De software-as-a-service voor recruitment en/of talentenwerving die onder de merknaam 'Recruitee' op de markt wordt gebracht;
'SaaS': De Saas van Recruitee, Saas van KiwiHR en/of andere software-as-a-service die onder deze Voorwaarden aan Abonnee kunnen worden aangeboden;
'Dienst': Alle diensten die in het kader van de Overeenkomst door Recruitee worden verleend;
'Site': kiwihr.com (en subdomeinen hiervan) en/of recruitee.com (en subdomeinen hiervan);
'Abonnement': Een proefabonnement of een betaald abonnement op de SaaS, met inbegrip van de aanverwante Diensten op basis van een abonnement;
'Abonnementswijzigingen': Downgrades, upgrades of wijzigingen van een Abonnement waarmee Abonnee heeft ingestemd;
'Abonnementsperiode': Een periode waarvoor het Abonnement is aangegaan, die vooraf kan worden gegaan of kan worden gevolgd door een andere soortgelijke periode;
'Abonnee': De (rechts)persoon waarvoor de Bedrijfsaccount wordt aangemaakt en waarmee de Overeenkomst wordt aangegaan of de opvolger/cessionaris van een dergelijke rechtspersoon;
'Content van Abonnee': Heeft de betekenis die daaraan is gegeven in de Productspecifieke Voorwaarden;
'Abonneegegevens': Alle gegevens die door Recruitee namens Abonnee worden opgeslagen in het kader van de SaaS, met uitzondering van back-ups;
'Ondersteuning': Het bieden van begeleiding en advies inzake het gebruik van een Functionaliteit;
'Dienstverlenende Derde': Derden die door Recruitee worden ingezet om de Diensten te verlenen, ondersteunen of faciliteren;

'Amerikaanse Consumentenprijsindex': De 'Consumer Price Index for all Urban Consumers, U.S. City Average, All Items', zoals gepubliceerd door het Bureau of Labor Statistics van de Verenigde Staten;
'Webaanbod': Een aanbod dat via de Website of via de SaaS wordt gedaan en waarnaar niet wordt verwezen met woorden als 'speciale' of 'maatwerk' of woorden van gelijke strekking.

1. Toegang tot de Diensten

1.1 Beschikbaarheid Recruitee zal commercieel redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de SaaS vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar is.

1.2 Beperkingen Recruitee behoudt zich het recht voor om redelijke beperkingen te stellen aan het gebruik van en de opslag met betrekking tot de Diensten, om de stabiliteit, legaliteit, beschikbaarheid, schaalbaarheid, bruikbaarheid, commerciële levensvatbaarheid en responsiviteit van de diensten die Recruitee verleent aan Abonnee en andere klanten van Recruitee te waarborgen. Recruitee zal Abonnee redelijkerwijs tijdig in kennis stellen alvorens dergelijke beperkingen in te voeren.

1.3 Eisen aan Abonnee Abonnee garandeert Recruitee dat, indien Abonnee een natuurlijk persoon is, hij of zij ten minste 18 jaar oud is. Abonnee garandeert tevens dat het Abonnee wettelijk is toegestaan om de Diensten te gebruiken en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de selectie en het gebruik van de Diensten.

1.4 Plaatselijke Wetgeving Recruitee kan niet garanderen dat het gebruik van de Diensten dan wel het up- of downloaden van Content van Recruitee naar en van de Diensten buiten de VS, Duitsland, Frankrijk en Nederland wettelijk is toegestaan. De toegang tot Content van Recruitee kan voor bepaalde personen of in bepaalde landen niet wettelijk zijn toegestaan. Indien Abonnee de Diensten gebruikt van buiten de VS, Duitsland, Frankrijk en Nederland, doet Abonnee dit op eigen risico en is Abonnee verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving van het desbetreffende rechtsgebied.

1.5 Compatibiliteit Abonnee is verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van alle apparatuur of aanverwante diensten die Abonnee en eventuele Eindgebruikers nodig hebben om verbinding te kunnen maken met en gebruik te kunnen maken van de Diensten, met inbegrip van modems, hardware, software, en interlokale of lokale telefoondiensten. Abonnee is er verantwoordelijk voor dat deze apparatuur of aanverwante diensten compatibel zijn met de Diensten.

2. Algemene bepalingen

2.1 Abonneegegevens Abonnee garandeert dat hij alle gegevens die nodig zijn voor de wettelijke identificatie van Abonnee heeft verstrekt aan Recruitee. Daarnaast vult Abonnee de SaaS actief en correct met gegevens ten behoeve van de identificatie van Abonnee en de facturering aan Abonnee en neemt hij redelijke maatregelen om dergelijke gegevens te beschermen (met inbegrip van het waarborgen van de vertrouwelijkheid van de inloggegevens). Indien Abonnee ervoor kiest te betalen met een creditcard, moeten er creditcardgegevens worden verstrekt. Er kan slechts sprake zijn van één Abonnee per Overeenkomst.

2.2 Verantwoordelijkheid van Abonnee Abonnee is verantwoordelijk voor alle Content van Abonnee die op de SaaS van Abonnee wordt geplaatst en voor activiteiten die plaatsvinden via of op basis van de SaaS van Abonnee.

2.3 Onrechtmatig Gebruik Elk frauduleus, oneigenlijk, ongepast of onbevoegd gebruik van de Diensten of het gebruik ervan in strijd met de Overeenkomst kan voor Recruitee aanleiding zijn om, indien Recruitee dat geboden acht, het recht van Abonnee om de Diensten te gebruiken of om toegang te krijgen tot de Website op te schorten, te beëindigen of op te zeggen. Eén (rechts)persoon kan niet meer dan één gratis Bedrijfsaccount hebben. Abonnee mag de Diensten niet doorverkopen of anderszins als private label aan derden verlenen, met inbegrip van een toeslag of anderszins, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Recruitee. Meerdere Bedrijfsaccounts kunnen onder één Abonnement vallen op voorwaarde dat Recruitee daarvoor schriftelijke goedkeuring heeft verleend. Recruitee is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de omstandigheid dat Abonnee de in dit artikel neergelegde verplichtingen, met inbegrip van het verlies van zeggenschap over een Bedrijfsaccount, niet nakomt.

2.4 Verhouding tot Eindgebruikers Voor alle duidelijkheid en onverminderd enige aanvullende toerekening aan anderen, wordt alle gebruik van de Toegangsrechten in het kader van de Overeenkomst toegerekend aan Abonnee. Een Eindgebruiker die geen Abonnee is, kan geen rechten ontlenen aan deze Voorwaarden.

3. Opslag, ontsluiting en verzending van de Content van Abonnee

3.1 Toegestane Content Abonnee mag de SaaS uitsluitend gebruiken voor het verzenden en opslaan van de Content van Abonnee. Het is Abonnee niet toegestaan om commerciële advertenties die niet onder het begrip Content van Abonnee vallen te uploaden naar de Diensten of om de Diensten te gebruiken voor het versturen van spam.

3.2 Overmatig gebruik Indien het gebruik vanuit een Bedrijfsaccount van Abonnee buitensporig is en de beschikbaarheid of stabiliteit van de diensten van Recruitee voor andere klanten van Recruitee daardoor in gevaar komen, kan Recruitee het betreffende Bedrijfsaccount opschorten na schriftelijke kennisgeving aan Abonnee inzake het overmatig gebruik en met dien verstande dat dergelijk overmatig gebruik niet is hersteld na een redelijke herstelperiode vanaf de datum van die kennisgeving. Recruitee heeft het recht tot onmiddellijke opschorting indien van Recruitee in redelijkheid niet kan worden verwacht dat zij de SaaS blijft leveren tot het verstrijken van een redelijke herstelperiode (na de gegeven omstandigheden van de individuele situatie in acht te hebben genomen, met name een tekortkoming aan de zijde van beide Partijen, en de belangen van beide Partijen te hebben afgewogen).

4. Product & Landspecifieke Voorwaarden


4.1 Productspecifieke Voorwaarden
Aanvullende voorwaarden die specifiek gelden voor individuele door Recruitee verleende Diensten kunnen worden bepaald in het Document gedefinieerd als 'Productspecifieke Voorwaarden' dat beschikbaar is op de website van Recruitee(https://recruitee.com/terms). De Productspecifieke Voorwaarden gelden als addendum bij deze Voorwaarden.
4.2  Landenspecifieke Voorwaarden Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, afhankelijk van welke contractspartij in artikel 17 is gedefinieerd, dergelijke aanvullende voorwaarden kunnen worden bepaald in het Document gedefinieerd als 'Landspecifieke Voorwaarden' dat beschikbaar is op de website van Recruitee(https://recruitee.com/terms). De Landspecifieke Voorwaarden gelden als addendum op deze Voorwaarden.

5. Kwaliteit van Ondersteuning

5.1 Dienstverleningsniveau Recruitee zal commercieel redelijke inspanningen leveren om binnen twee Werkdagen te reageren op alle binnenkomende verzoeken om Ondersteuning.

5.2 Onevenredig Gebruik Recruitee is slechts gehouden tot het bieden van Ondersteuning aan Eindgebruikers voor zover Abonnee ervoor zorgt dat verzoeken van Eindgebruikers om Ondersteuning op efficiënte wijze door Abonnee worden doorgegeven en dat de Eindgebruikers van Abonnee niet om onevenredig veel Ondersteuning vragen. Indien Recruitee geheel naar eigen inzicht bepaalt dat de Eindgebruikers van Abonnee om onevenredig veel Ondersteuning vragen, kan Abonnee eisen dat Abonnee één contactpersoon voor verzoeken om Ondersteuning aanwijst. Het Ondersteuningsteam van Recruitee is beschikbaar via support@recruitee.com.

5.3 Onboarding en Opleiding Recruitee zal commercieel redelijke inspanningen leveren om alle tussen Partijen overeengekomen diensten op het gebied van onboarding en opleiding te verlenen.

6. Garantie en Disclaimer

6.1 Verklaringen, garanties en disclaimer van Abonnee Abonnee verklaart en garandeert dat (a) Abonnee het recht heeft en bekwaam is om de Overeenkomst aan te gaan en daaraan gebonden te zijn; (b) Abonnee zich houdt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in verband met de Content van Abonnee en het gebruik van de Diensten door Abonnee; (c) Abonnee gerechtigd is tot aanlevering van de Content van Abonnee; (d) Abonnee instemt met de naleving van deze Voorwaarden in verband met de Diensten en de Website zoals die door Recruitee worden aangeboden; (e) Abonnee ervoor zorgt dat toestemming verkregen wordt van de ontvangers van communicatie die door Abonnee via de Diensten worden verzonden, voor zover die toestemming wettelijk is vereist en dat Abonnee ervoor zorgt dat deze toestemming voldoet aan de toepasselijke wettelijke vereisten, in het bijzonder dat Abonnee ervoor zorgt dat dergelijke communicatie in overeenstemming is met de Telephone Consumer Protection Act van 1991 van de Verenigde Staten van Amerika ('TCPA') voor zover de TCPA van toepassing is. Abonnee gaat akkoord met het gebruik van de Diensten en de Website voor eigen risico van Abonnee.

6.2 Garanties en disclaimer van Recruitee RECRUITEE MAAKT GEBRUIK VAN DIENSTVERLENENDE DERDEN (ZOALS NETWERKPROVIDERS, DATACENTERS, TELECOMPROVIDERS) OM DE DIENSTEN EN DE WEBSITE BESCHIKBAAR TE STELLEN AAN ABONNEE. RECRUITEE GARANDEERT DAT ZIJ ALLE COMMERCIEEL REDELIJKE INSPANNINGEN ZAL LEVEREN OM DE DIENSTEN OVEREENKOMSTIG DE BRANCHENORMEN AAN ABONNEE TE VERLENEN, MAAR RECRUITEE GARANDEERT NIET DAT DIENSTEN TE ALLEN TIJDE VRIJ ZULLEN ZIJN VAN FOUTEN OF ONDERBREKINGEN, NOCH GARANDEERT RECRUITEE DAT EVENTUELE FOUTEN OF GEBREKEN ZULLEN WORDEN HERSTELD. BEHOUDENS ALS UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE VOORWAARDEN, GARANDEERT RECRUITEE, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, NIET DAT DE DIENSTEN NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF GESCHIKT ZIJN VOOR EEN BEPAALD DOEL EN WIJST ZIJ ELKE ANDERE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIE OF WAARBORG AF.

6.3 Interactie met derden Recruitee kan links of andere interactie met derden, met inbegrip van het interopereren met en het integreren in, websites van derden, diensten van derden en reclamebanners van derden op de Website en via de Diensten ('Interactie met Derden') weergeven of aanbieden. In het bijzonder kunnen de Diensten Abonnee ook de mogelijkheid bieden om informatie en/of gegevens van Abonnee te koppelen en te publiceren via derden, zoals door middels van berichten op sociale en zakelijke netwerksites. Het gebruik van Interactie met Derden is voor risico van Abonnee, en Recruitee en/of derden kunnen van Abonnee eisen dat hij akkoord gaat met aanvullende algemene voorwaarden voor het gebruik van die Interactie met Derden. Recruitee kan, geheel naar eigen inzicht, met of zonder kennisgeving en op te allen tijde, elke Interactie met Derden uitschakelen. Recruitee kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor Interactie met Derden, met inbegrip van de kwaliteit, de inhoud, de gebruiksvoorwaarden en de beschikbaarheid ervan.  

6.4 Maatwerkdiensten Abonnee begrijpt en stemt ermee in dat de diensten die Recruitee aan haar klanten verleent, kunnen worden verleend via dezelfde onderliggende software, hardware en infrastructuur en dat zij bedoeld zijn voor levering aan een groot aantal klanten op een schaalbare manier. De Diensten worden niet gepersonaliseerd en/of op maat gemaakt voor Abonnee, tenzij, en voor zover, Partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

7. Aansprakelijkheidsbeperking

Abonnee begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Recruitee niet aansprakelijk is voor schade en/of verlies als gevolg van: (i) het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Diensten; (ii) de kosten van de aanschaf van vervangende goederen en diensten als gevolg van goederen, gegevens, informatie of diensten die zijn gekocht of verkregen, berichten die zijn ontvangen of transacties die zijn aangegaan via of van de Diensten; (iii) verklaringen of gedrag van derden met betrekking tot de Diensten. RECRUITEE IS NOOIT AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, HET AL DAN NIET WERVEN VAN BEPAALDE PERSONEN EN/OF VERLIEZEN VAN ABONNEE EN/OF DERDEN. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN RECRUITEE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE OVEREENKOMST BEDRAAGT NIET MEER DAN DE (NAAR EVENREDIGHEID BEREKENDE) VERGOEDINGEN VERSCHULDIGD VOOR HET GEDURENDE ZES MAANDEN BLIJVEN VERLENEN VAN EEN SAAS DIE DOOR RECRUITEE OP GROND VAN DE OVEREENKOMST AAN ABONNEE WORDT VERLEEND ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE EERSTE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE VORDERING(EN) VAN ABONNEE JEGENS RECRUITEE (‘MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID’). DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OP: (I) ALLE SCHADE; (II) HET TOTAAL VAN ALLE VORDERINGEN, MET INBEGRIP VAN WANPRESTATIE, SCHENDING VAN EEN GARANTIE, VRIJWARING, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, HET GEVEN VAN EEN VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN EN ANDERE ONRECHTMATIGE DADEN. De beperkingen zoals neergelegd in dit artikel zijn niet van toepassing voor zover de aansprakelijkheid niet kan worden beperkt op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals in geval van bewuste roekeloosheid, bedrog of kwade opzet van Recruitee. De in dit artikel genoemde beperkingen zijn ook van toepassing indien een beperkt rechtsmiddel dat in de Overeenkomst wordt genoemd, niet aan het wezenlijke doel ervan blijkt te voldoen. Alle beperkingen die op grond van dit artikel zijn overeengekomen, zijn ook van toepassing op de aansprakelijkheid van de bestuurders, functionarissen, werknemers, opdrachtnemers, agenten en leden van Recruitee. 

8. Vrijwaring

8.1 Vrijwaring door Abonnee Abonnee gaat ermee akkoord Recruitee, haar opdrachtnemers en licentiegevers alsmede hun respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers, leden, aandeelhouders en agenten te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheid, verliezen, maatregelen, rechtsvorderingen, eisen, redelijke kosten en uitgaven van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit: (i) inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten door Content van Abonnee of Abonneegegevens, (ii) het niet naleven van toepasselijke wet- en regelgeving inzake enig gebruik van de Diensten door Abonnee voor het verzenden van berichten via e-mail of door Short Message Services (SMS) of instant messaging diensten van derden of (iii) het gebruik van Interactie met Derden door Abonnee.

8.2 Vrijwaring door Recruitee Recruitee gaat ermee akkoord Abonnee, de opdrachtnemers, bestuurders, functionarissen, werknemers, leden, aandeelhouders en agenten van Abonnee te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheid, verliezen, maatregelen, rechtsvorderingen, eisen, redelijke kosten en uitgaven van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit een inbreuk op intellectueel eigendom door de Diensten van Recruitee, met uitzondering van Content van Abonnee en Abonneegegevens. Recruitee vrijwaart Abonnee niet en stelt deze ook niet schadeloos met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op Content van Abonnee die door of via de Diensten is gegenereerd met behulp van kunstmatige intelligentie of machine learning.

8.3 Aanvullende voorwaarden voor vrijwaring Vrijwaring door Recruitee of Abonnee ('Vrijwarende Partij') geschiedt op voorwaarde dat (i) de andere partij ('Gevrijwaarde Partij') een dergelijke vordering onmiddellijk meldt, (ii) de Vrijwarende Partij het recht heeft om de vordering zelfstandig af te handelen, of, indien dit niet mogelijk is op grond van toepasselijk formeel recht, de maximale bevoegdheid krijgt op grond van toepasselijk formeel recht, met dien verstande dat de Vrijwarende Partij op voorhand met de Gevrijwaarde Partij zal afstemmen op alle procedurestappen, de Gevrijwaarde Partij op de hoogte zal stellen van alle relevante communicatie, feiten of materiaal met betrekking tot de vordering en alle processtukken zal voorleggen ter voorafgaande goedkeuring van de Gevrijwaarde Partij (waarbij deze goedkeuring niet op onredelijke gronden mag worden onthouden), (iii) er door de Vrijwarende Partij geen schikking overeen kan worden gekomen zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Gevrijwaarde Partij (waarbij deze toestemming niet op onredelijke gronden mag worden geweigerd) en (iv) de Gevrijwaarde Partij verplicht is om redelijke medewerking te verlenen aan het verweer van de Vrijwarende Partij tegen de vordering. De in dit artikel genoemde algemene voorwaarden blijven ook na beëindiging of afloop van de Overeenkomst van kracht.

9. Aanpassing van de Diensten

Recruitee behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de Diensten teneinde de Diensten geheel of gedeeltelijk te verbeteren. Indien een wijziging aanzienlijke negatieve gevolgen kan hebben voor het bestaande gebruik van de Diensten door Abonnee zoals beschreven in de Documentatie van de Diensten, zal de wijziging indien mogelijk worden aangekondigd.

10. Dienstverlenende Derden

ABONNEE BEGRIJPT DAT RECRUITEE GEBRUIKMAAKT VAN DIENSTVERLENENDE DERDEN BIJ DE EXPLOITATIE VAN DE DIENSTEN. RECRUITEE GARANDEERT NIET DAT INFORMATIE OF GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, PRIJZEN EN BEOORDELINGEN DIE VIA DE WEBSITE EN DE DIENSTEN WORDEN VERSTREKT, BETROUWBAAR EN NAUWKEURIG ZIJN INDIEN DERGELIJKE INFORMATIE DOOR OF VIA EEN DIENSTVERLENENDE DERDE WORDT VERSTREKT.

11. Betaling, verlenging, terugbetaling en Abonnementswijziging

11.1 Betaling Voor het betalen van vergoedingen is een geldige creditcard nodig, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of Recruitee voor specifieke vergoedingen uitdrukkelijk andere betalingsmethoden aanbiedt. Recruitee kan creditcards die zijn ingevoerd in de SaaS van Recruitee automatisch belasten in verband met vergoedingen voor Diensten. Tenzij in de Overeenkomst anders door Recruitee is bepaald, kunnen alle vergoedingen voor een Abonnement volledig in rekening worden gebracht en zijn 30 (dertig) kalenderdagen voor elke Abonnementsperiode verschuldigd, of voor zover op dat moment de vergoedingen redelijkerwijs nog niet kunnen worden vastgesteld, op het moment dat de vergoedingen redelijkerwijs kunnen worden vastgesteld. Indien er sprake is van een betalingsachterstand in verband met vergoedingen voor een Abonnement, kan Recruitee Abonnementen opschorten. De vergoedingen voor alle andere Diensten dan Abonnementen worden onmiddellijk in rekening gebracht en zijn verschuldigd zodra de bestelling is afgerond.  

11.2 Duur en Verlenging Abonnementen worden standaard aangegaan voor een Abonnementsperiode van een maand of een jaar en worden verlengd met de duur van de voorafgaande Abonnementsperiode, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Overeenkomst. Indien de voorafgaande Abonnementsperiode meer dan 1 (één) jaar bedraagt, bedraagt de duur waarmee de Abonnementsperiode wordt verlengd 1 (één) jaar, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij een Partij Recruitee 30 (dertig) kalenderdagen voor afloop van de Abonnementsperiode een Aanzegging van Niet-Verlengen doet toekomen of, in geval van een Abonnement met een Abonnementsperiode van een maand, één Werkdag voor afloop van de Abonnementsperiode. Een Aanzegging van Niet-Verlengen door Abonnee laat verlengingen die reeds door Abonnee zijn toegezegd onverlet. Vergoedingen voor een verlenging van Abonnementen worden berekend op basis van vergoedingen exclusief kortingen.

11.3 Abonnementswijzigingen (Webaanbod) Abonnementswijzigingen voor Abonnementen op basis van een Webaanbod die met een creditcard of SEPA-incasso zijn betaald, worden onmiddellijk van kracht. Bij Abonnementswijzigingen in verband met een Webaanbod blijven de aanvangsdatum en einddatum van de alsdan geldende Abonnementsperiode onveranderd, tenzij de Abonnementswijziging verband houdt met de duur van de Abonnementsperiode(s). Indien een Abonnementswijziging verband houdt met de duur van de Abonnementsperiode(s) van een Abonnement op basis van een Webaanbod dat met een creditcard of SEPA-incasso is betaald, dan vangt onmiddellijk een nieuwe Abonnementsperiode aan. Abonnee heeft bij Abonnementswijzigingen geen recht op terugbetaling of verrekening. Indien vergoedingen voor Abonnementen op basis van een Webaanbod met een creditcard of SEPA-incasso zijn betaald, dan worden bij Abonnementswijzigingen de vergoedingen voor het (naar evenredigheid berekende) deel van een reeds betaalde Abonnementsperiode die geheel of gedeeltelijk in de toekomst ligt echter verrekend met vergoedingen voor de toekomstige levering van Abonnementen.

11.4 Belastingen en valuta Alle vergoedingen gelden exclusief alle door belastingautoriteiten opgelegde belastingen, heffingen of rechten, en Abonnee is verantwoordelijk voor betaling van al die belastingen, heffingen en rechten, uitsluitend met uitzondering van belastingen op de inkomsten van Recruitee. Alle vergoedingen luiden in euro's ('EUR'), Amerikaanse dollars ('USD') of Britse ponden ('GBP').

11.5 SEPA-incasso Indien Abonnee en Recruitee overeenkomen dat vergoedingen die Abonnee ingevolge de Overeenkomst verschuldigd is via SEPA-incasso worden betaald, dan kan in het geval Abonnee of de bank van Abonnee de SEPA-incasso betwist Recruitee de vergoedingen die de betaalprovider van Recruitee voor een dergelijk geschil aan Recruitee in rekening brengt aan Abonnee in rekening brengen.

12. Beëindiging en Opschorting

12.1 Algemeen Beëindiging van Diensten, en daarmee tevens de Overeenkomst voor zover deze met die Diensten verband houdt, kan op verschillende manieren plaatsvinden. Abonnee kan de Diensten op elk moment wanneer het hem uitkomt met onmiddellijke ingang beëindigen door Recruitee daarvan in kennis te stellen. In geval van een dergelijke beëindiging (onverminderd andere vormen van beëindiging, zoals wegens een schending): ontvangt Abonnee geen vergoeding voor eventuele uit de beëindiging voortvloeiende schade en worden er geen vergoedingen terugbetaald of verrekend en worden eventuele toegezegde vergoedingen voor Abonnementsperiodes (met inbegrip van verlenging) onmiddellijk opeisbaar (indien deze niet reeds opeisbaar zijn). In geval van een schending van de Overeenkomst heeft Recruitee te allen tijde en geheel naar eigen inzicht het recht de Diensten van Abonnee zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Diensten te weigeren. Elke Partij kan de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien de wederpartij surseance van betaling is verleend of failliet is verklaard.

12.2 Export en wissing van gegevens Abonnee kan bij beëindiging van Diensten de door Recruitee in het kader van de beëindigde Diensten gehouden Content van Abonnee binnen 30 (dertig) kalenderdagen na beëindiging downloaden of opvragen door middel van de API van de SaaS. Recruitee kan 30 (dertig) dagen na beëindiging alle door Recruitee in het kader van beëindigde Diensten gehouden Content van Abonnee wissen.

12.3 Wettelijke Beperkingen en Sancties Recruitee mag de Diensten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen indien het Recruitee a) op grond van de op Recruitee van toepassing zijnde wet- en regelgeving of b) naar aanleiding van economische overheidssancties tegen een land of staat door een zakenpartner of dienstverlener van Recruitee verboden is de Diensten aan Abonnee te verlenen.

13. Intellectuele Eigendom en Content

13.1 IE-rechten en Licenties Net zoals tussen Recruitee en Abonnee het geval is, is Abonnee de eigenaar van alle intellectuele-eigendomsrechten op Content van Abonnee. Er worden geen intellectuele-eigendomsrechten overgedragen in het kader van deze Overeenkomst. Alle licenties die in het kader van deze Overeenkomst aan Abonnee worden verleend, gelden wereldwijd, niet-exclusief en beperkt, in overeenstemming met de beperkingen van de Diensten. Er wordt door Recruitee geen licentie voor intellectuele-eigendomsrechten verleend wanneer dit niet noodzakelijk is voor het rechtmatige gebruik van de Diensten door Abonnee. Alle ingevolge deze Overeenkomst door Recruitee verstrekte licenties eindigen wanneer deze Overeenkomst of de betreffende Diensten worden beëindigd. Abonnee verleent Recruitee een licentie voor het gebruik van Content van Abonnee ten behoeve van de verlening van de Diensten en ter verbetering van de Diensten. Het gebruik van Content van Abonnee door Recruitee ter verbetering van de Diensten vindt slechts plaats nadat Recruitee een kopie van Content van Abonnee heeft gemaakt die een zodanig proces van anonimisering, samenvoeging en/of vermindering heeft doorlopen dat de content redelijkerwijs niet langer kan worden beschouwd als vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens.

13.2 Beperkte Content Abonnee stemt ermee in dat hij de Diensten niet zal gebruiken om content te verwerken of op te slaan die (a) een inbreuk, schending of andere doorkruising van een auteursrecht of handelsmerk van Recruitee of een derde oplevert, (b) lasterlijk, diffamerend, obsceen, pornografisch, beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, intimiderend, hatelijk of aanstootgevend is of anderszins een schending van de wet of de rechten van derden oplevert, (c) een virus, Trojaans paard, worm, tijdbom of andere computerprogrammeringsroutine of -engine bevat waarmee wordt getracht een systeem, gegevens of informatie te beschadigen, heimelijk te onderscheppen of te onteigenen of daar nadelige invloed op uit te oefenen. Op verzoek van Recruitee garandeert Abonnee dat hij Content van Abonnee die in strijd is met dit artikel of de Overeenkomst na kennisgeving van Recruitee aan Abonnee onverwijld zal verwijderen. Recruitee behoudt zich het recht voor Content van Abonnee uit de Diensten te verwijderen die in strijd is, of dit redelijkerwijs lijkt te zijn, met dit artikel of de Overeenkomst.

13.3 Vertrouwelijkheid Recruitee zal de vertrouwelijkheid van Content van Abonnee die via de SaaS exclusief aan Recruitee wordt verstrekt, waarborgen, indien met de SaaS, gezien het ontwerp en het beoogde doel ervan, de verstrekking van die Content van Abonnee aan derden wordt voorkomen. Zo is vertrouwelijkheid in beginsel vereist ten aanzien van gegevens van Kandidaten die zich bevinden in de SaaS van Recruitee, maar niet ten aanzien van content die in het kader van de SaaS van Recruitee door Abonnee op een algemeen toegankelijke website is gepubliceerd (hierna: 'Werken-bij Site'). Recruitee is niet verplicht de vertrouwelijkheid te bewaren van Content van Abonnee: (i) die algemeen beschikbaar is of wordt in het publieke domein buiten de schuld van Recruitee en niet als gevolg van enige schending van de Overeenkomst door Recruitee; (ii) waarvan Recruitee in haar administratie kan aantonen dat zij deze rechtmatig in haar bezit had voordat de Content van Abonnee via de SaaS aan Recruitee is verstrekt; (iii) die Recruitee rechtmatig verkrijgt van een derde die gerechtigd is de Content over te dragen of te verstrekken, zonder dat sprake is van verzuim of schending van de Overeenkomst; of (iv) waarvan Recruitee in haar administratie kan aantonen dat zij deze zelfstandig heeft ontwikkeld, zonder schending van de Overeenkomst en/of enig gebruik van de Content van Abonnee. Abonnee zal de SaaS gebruiken in overeenstemming met best practices op het gebied van informatiebeveiliging. Het geheimhouden van inlog- of toegangsgegevens maakt deel uit van deze praktijken.

14. Promoties en Marketing

14.1 Branding voor Recruitee Abonnee stemt ermee in dat een afbeelding of tekstlink met de woorden "mede mogelijk gemaakt door Recruitee" of "Hiring met Recruitee" of soortgelijke afbeelding of soortgelijke tekstlink in de Diensten kan worden opgenomen. Recruitee zal het voor Eindgebruikers mogelijk maken deze afbeeldingen of links uit te schakelen of te verbergen voor de Werken-bij Site en door Eindgebruikers verzonden e-mails. Tenzij Abonnee dit nadrukkelijk verbiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Recruitee, kan Recruitee de bedrijfsnamen, logo's en handelsmerken van Abonnee gebruiken om het gebruik van de Diensten door Abonnee in persberichten, interviews, promotiemateriaal, verkoopoverzichten, presentaties, websites en ander eigen promotiemateriaal te kunnen vermelden.

14.2 Promoties en Kortingen Alle promoties en kortingen gelden uitsluitend voor Diensten waarop de promotie of korting oorspronkelijk werd toegepast; op daaropvolgende upgrades of extra Diensten wordt niet zonder meer een promotie of korting toegepast.

15. Privacy

15.1 Privacybeleid Abonnee en Eindgebruiker zullen regelmatig het privacybeleid van Recruitee controleren, dat van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens op de Website en in verband met de Dienst. Wijzigingen met betrekking tot privacy van Eindgebruikers worden via het privacybeleid van Recruitee aan Eindgebruikers gecommuniceerd.

15.2 Addendum gegevensverwerking Het addendum gegevensverwerking ('DPA') dat beschikbaar is op de website van Recruitee (https://recruitee.com/terms) geldt als addendum op deze Voorwaarden. Het DPA is niet van toepassing op een Abonnement indien Partijen rechtsgeldig een ander(e) schriftelijk(e) verwerkersovereenkomst/addendum hebben ondertekend die/dat van toepassing is op een dergelijk Abonnement.

16. Beleid inzake Elektronische Verstrekking

16.1 Mededelingen door Recruitee Abonnee stemt ermee in dat Recruitee vereiste mededelingen als bedoeld in de Overeenkomst en andere informatie over de Diensten op elektronische wijze aan Abonnee kan verstrekken, met inbegrip van communicatie met een Eindgebruiker in de rol van Beheerder via het bij zijn account behorende e-mailadres of kennisgevingen aan die Eindgebruiker in de SaaS.  

16.2 Niet-levering Recruitee is niet verantwoordelijk indien e-mails aan Abonnee of Eindgebruiker "bouncen" of niet worden afgeleverd of voor enige andere niet-levering die niet aan Recruitee kan worden toegerekend.

16.3 Mededelingen door Abonnee Mededelingen door Abonnee worden gedaan per (aangetekende) post of via een mogelijke andere weg die nadrukkelijk door Recruitee wordt aangewezen voor specifieke mededelingen.

16.4 Definitie van schriftelijk Waar in de Overeenkomst wordt gesproken over "schriftelijk" wordt daaronder begrepen handgeschreven, getypte en/of gedrukte tekens, waaronder in digitale, analoge en/of fysieke vorm.    

17. Contractspartij, Toepasselijk Recht en Geschillen

17.1 Contractspartij Tenzij anders overeengekomen, is Recruitee B.V. de contractspartij indien Abonnee buiten de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk gevestigd of woonachtig is en is Recruitee Inc. de contractspartij indien Abonnee in de Verenigde Staten of Canada gevestigd of woonachtig is en is Recruitee GmbH de contractspartij indien Abonnee in Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk gevestigd of woonachtig is.
17.2 Indien Recruitee B.V. de contractspartij is
 Indien Recruitee B.V. de contractspartij is, dan is op deze Overeenkomst en het gebruik van de Diensten door Abonnee Nederlands recht van toepassing, ongeacht eventuele beginselen van het conflictenrecht. In dat geval worden eventuele gerechtelijke procedures met betrekking tot deze Overeenkomst en de door Recruitee B.V. verleende Diensten uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

17.3 Indien Recruitee Inc. de contractspartij is Indien Recruitee Inc. de contractspartij is, dan is op deze Overeenkomst en het gebruik van de Diensten door Abonnee het recht van de staat New York, Verenigde Staten, van toepassing, ongeacht eventuele beginselen van het conflictenrecht. In dat geval worden eventuele gerechtelijke procedures met betrekking tot deze Overeenkomst en de door Recruitee Inc. verleende Diensten uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te New York, New York, Verenigde Staten.

17.4 Indien Recruitee GmbH de contractspartij is Indien Recruitee GmbH de contractspartij is, dan is op deze Overeenkomst en het gebruik van de Diensten door Abonnee Duits recht van toepassing, ongeacht eventuele beginselen van het conflictenrecht. In dat geval worden eventuele gerechtelijke procedures met betrekking tot deze Overeenkomst en de door Recruitee B.V. verleende Diensten uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Düsseldorf, Duitsland.

18. Overige bepalingen

18.1 Aanpassing van de Voorwaarden Deze Voorwaarden kunnen door Recruitee geheel naar haar eigen inzicht van tijd tot tijd worden aangepast. Aanpassingen worden bekendgemaakt door de nieuwe versie van de Voorwaarden te publiceren op de website van Recruitee (https://recruitee.com/terms). Aanpassingen worden van kracht aan het begin van de volgende Abonnementsperiode of bij Abonnementswijzigingen. Dergelijke aanpassingen zijn slechts van toepassing op een volgende Abonnementsperiode voor zover zij ten minste 40 dagen voor het begin van de betreffende Abonnementsperiode worden gepubliceerd. Recruitee kan nadrukkelijk aangeven dat de bovenstaande aanpassingen op een eerder moment van kracht worden; in dat geval kan Abonnee een Abonnement onmiddellijk beëindigen en terugbetaling ontvangen van vooruitbetaalde vergoedingen voor het beëindigde deel van een vooruitbetaalde Abonnementsperiode. Aanpassingen van de Voorwaarden gelden voor alle eerdere versies van deze Voorwaarden, met inbegrip van Documenten die op die versies zijn gebaseerd.

18.2 Volledige Overeenkomst De volledige Overeenkomst bestaat slechts uit deze Voorwaarden, schriftelijke aanbiedingen van Recruitee, door Recruitee ondertekende documenten, of voorwaarden en aanbiedingen waarmee nadrukkelijk schriftelijk is ingestemd door een gemachtigde van Recruitee. De Overeenkomst treedt in de plaats van alle eerdere of huidige (schriftelijke of mondelinge) overeenstemmingen of overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp ervan. Tenzij anders tussen Partijen is overeengekomen, worden bij afzonderlijke overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau of verwerkersovereenkomsten tussen Partijen in verband met de Diensten deze overeenkomsten als bijlagen aan deze Voorwaarden toegevoegd.

18.3 Voortdurende Werking Voor alle duidelijkheid: na beëindiging blijft de Overeenkomst van kracht met betrekking tot intellectuele eigendom, verschuldigde betalingen, disclaimers, beperkingen van aansprakelijkheid en andere onderwerpen die naar hun aard en/of doel van kracht moeten blijven.

18.4 Proefabonnementen Recruitee behoudt zich te allen tijde het recht voor om welke reden dan ook en zonder opgave van redenen een gratis proefabonnement te beëindigen.

18.5 Aanvaarding van Bestellingen en Abonnementswijzigingen Aanvaarding van een bestelling die via de Website of de SaaS wordt geplaatst kan binnen 2 Werkdagen door Recruitee worden ingetrokken, waarbij Abonnee recht krijgt op terugbetaling in verband met die specifieke bestelling. De toestemming van Recruitee voor Abonnementswijzigingen in verband met Abonnementen op basis van een Niet-Webaanbod kan slechts op automatische wijze plaatsvinden, met inbegrip van een persoonlijke e-mail.

18.6 Afstandsverklaringen Het niet uitoefenen door een Partij van een recht ingevolge de Overeenkomst wordt niet opgevat als een afstandsverklaring ten aanzien van enige nadere rechten ingevolge de Overeenkomst.

18.7 Overmacht Recruitee wordt vrijgesteld van nakoming van haar verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst indien en voor zover een dergelijke tekortkoming in de nakoming het gevolg is van de naleving van een vereiste van het toepasselijke recht of overheidsbeschikking, natuurrampen, pandemie, epidemie, ziekte, brand, embargo, terroristische aanval, oorlog, opstand of oproer, nationale of regionale noodtoestand, denial of service of andere oorzaken die buiten de redelijke invloedssfeer van Recruitee liggen. Door een eventuele vertraging als gevolg van een dergelijke oorzaak worden de uitvoeringstermijnen naar evenredigheid verlengd.

18.8 Scheidbaarheid Indien enige bepaling van deze Overeenkomst onafdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, dan zal die bepaling zo min mogelijk worden beperkt of verwijderd, zodat de Overeenkomst voor het overige volledig van kracht en afdwingbaar blijft.

18.9 Cessies en Gebruik door Derden Recruitee biedt de Diensten uitsluitend aan voor gebruik door en ten behoeve van Abonnee en de aan hem Gelieerde Ondernemingen en niet voor gebruik door of ten behoeve van enige andere partijen. Daarnaast is deze Overeenkomst bindend voor en komt deze ten goede aan de toegestane rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden van elke Partij. Geen der Partijen mag deze Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij cederen; als uitzondering hierop geldt dat elke Partij deze Overeenkomst wel mag cederen in verband met een fusie, reorganisatie, overname of andere overdracht van (vrijwel) alle activa of stemgerechtigde stukken van die Partij. In geval van een cessie van de Overeenkomst stelt Abonnee Recruitee hiervan 30 dagen van tevoren in kennis en voldoet Abonnee aan de overige verplichtingen in de Overeenkomst.

18.10 Zelfstandige Opdrachtnemers Met de Overeenkomst wordt geen agentschap, samenwerkingsverband, joint venture of dienstverband tot stand gebracht.

18.11 Vertalingen Recruitee kan versies van de Overeenkomst beschikbaar stellen in andere talen dan het Engels. Indien Recruitee daartoe overgaat, is op de rechtsbetrekking tussen Partijen de Engelse versie van de Overeenkomst van toepassing. De vertaalde versie wordt uitsluitend gemakshalve verstrekt en uitlegging daarvan kan niet leiden tot aanpassing van de Engelse versie van de Overeenkomst.

Vragen over de Overeenkomst kunnen worden gericht aan support@recruitee.com.

Addendum gegevensverwerking (‘DPA’)

Laatst gewijzigd: 28 maart 2023

0. Begripsbepalingen

Tenzij in dit DPA anders is bepaald, hebben alle met een hoofdletter geschreven begrippen de betekenis die daaraan in de Voorwaarden is toegekend. In dit DPA hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

'Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht': alle toepasselijke wet- en regelgeving van de Europese Unie, de lidstaten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk ter bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen, en in het bijzonder het recht op privacy met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de AVG en de VK AVG, zoals deze wet- en regelgeving van tijd tot tijd wordt gewijzigd, aangevuld en opnieuw wordt vastgesteld;

'CCPA': California Consumer Privacy Act 2018;
'AVG': Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming);
De begrippen 'Verwerkingsverantwoordelijke', 'Betrokkene', 'Persoonsgegevens', 'Verwerken/Verwerking', 'Verwerker', en 'Toezichthoudende Autoriteit'hebben dezelfde betekenis als in de AVG;  

'Beveiligingsinbreuk': een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins Verwerkte Persoonsgegevens;

'Standaardcontractbepalingen': standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie of een andere bevoegde autoriteit zijn vastgesteld of goedgekeurd in overeenstemming met het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht;

‘Subverwerker’: een Verwerker die door Recruitee is ingeschakeld om namens Abonnee specifieke Verwerkingsactiviteiten te verrichten;

'Voorwaarden': de algemene voorwaarden van Recruitee die door Partijen van toepassing zijn verklaard en beschikbaar zijn gesteld via/op: https://recruitee.com/terms (op de website gedefinieerd als: de Voorwaarden);

'Derde Land': elk land buiten de Europese Economische Ruimte ("EER");
'VK AVG': de AVG zoals omgezet in het recht van het Verenigd Koninkrijk ingevolge de Britse European Union (Withdrawal) Act 2018 en zoals gewijzigd bij de Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2019.

1. Algemeen

1.1 Dit DPA is een addendum bij de Voorwaarden en is uitsluitend van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens door Recruitee als Verwerker namens Abonnee als Verwerkingsverantwoordelijke zoals beschreven in DPA-bijlage 1. Dit DPA is een aanpassing van en aanvulling op de Voorwaarden. Dit DPA kan door Recruitee worden aangepast onder dezelfde algemene voorwaarden die van toepassing zijn op aanpassingen van de Voorwaarden.

1.2 De volgende documenten maken integraal deel uit van dit DPA: (i) dit document en (ii) enig document dat aan dit DPA is gehecht en als 'DPA-bijlage' is aangeduid. Elke verwijzing naar het DPA wordt tevens geacht een verwijzing naar die documenten te omvatten.

1.3 Indien er sprake is van strijdigheid tussen het bepaalde in dit DPA en de Voorwaarden, dan prevaleert het bepaalde in dit DPA, tenzij in dit DPA uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.4 Voor alle duidelijkheid: dit DPA is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens door Recruitee als Verwerker namens Abonnee als Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de Diensten ingevolge de Overeenkomst, tenzij Partijen uitdrukkelijk andere contractuele afspraken hebben gemaakt met betrekking tot deze Verwerking van Persoonsgegevens.

2. Verwerking van Persoonsgegevens

2.1 Recruitee Verwerkt Persoonsgegevens namens Abonnee in overeenstemming met de instructies van Abonnee die worden verstrekt door het gebruik van de Diensten en zoals vermeld in DPA-bijlage 1. De informatie over de Verwerking van Persoonsgegevens is nader omschreven in DPA-bijlage 1.

2.2 Abonnee zorgt ervoor dat Recruitee, ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst, de Persoonsgegevens rechtmatig namens Abonnee kan Verwerken in overeenstemming met dit DPA. Indien dit ingevolge het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht vereist is, zorgt Abonnee ervoor dat de Betrokkenen toestemming hebben verleend voor de Verwerking en hiervan op de hoogte zijn gesteld. 

2.3 De instructies van Abonnee over de Verwerking van Persoonsgegevens moeten voldoen aan het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht. Indien Recruitee van mening is dat een instructie van Abonnee inbreuk maakt op het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht, zal zij Abonnee hiervan onverwijld op de hoogte stellen. Recruitee is gerechtigd de uitvoering op een dergelijke instructie op te schorten totdat Abonnee een dergelijke instructie bevestigt of aanpast. Recruitee is niet gehouden actief te onderzoeken of instructies van Abonnee voldoen aan het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht. 

2.4 Recruitee kan ingevolge toepasselijke wet- en regelgeving wettelijk verplicht zijn om door haar Verwerkte Persoonsgegevens te verstrekken aan derden, zoals autoriteiten. Indien dit het geval is, stelt Recruitee Abonnee hiervan op de hoogte voor zover dit is toegestaan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.

3. Beveiliging en vertrouwelijkheid

3.1 Recruitee zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen en in stand houden om de Persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies of ongeoorloofde toegang of andere vormen van ongeoorloofde of onrechtmatige Verwerking van Persoonsgegevens. Deze maatregelen bieden, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico's die de Verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens met zich meebrengen. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de maatregelen die staan vermeld in DPA-bijlage 2. Abonnee begrijpt en stemt ermee in dat deze maatregelen onderhevig zijn aan verandering en ontwikkeling en het is Recruitee dan ook uitdrukkelijk toegestaan alternatieve maatregelen te treffen.  

3.2 Abonnee is bij uitsluiting verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat Eindgebruikers de Diensten gebruiken overeenkomstig best practices op het gebied van informatiebeveiliging en in overeenstemming met het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht. Het geheimhouden van inlog- of toegangsgegevens maakt deel uit van deze praktijken, zonder daartoe beperkt te zijn.

3.3 Recruitee zorgt ervoor dat de tot het Verwerken van de Persoonsgegevens gemachtigde medewerkers zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden.

4. Gegevensdoorgiften aan Derde Landen

4.1 Indien Recruitee verwijst naar Recruitee B.V. of Recruitee GmbH, dan geeft Recruitee geen Persoonsgegevens door aan een Derde Land, tenzij Recruitee daartoe voorafgaande een algemene of specifieke schriftelijke toestemming van Abonnee heeft verkregen.

4.2 Indien Recruitee verwijst naar Recruitee Inc., dan heeft Recruitee geen toestemming van Abonnee nodig voor de doorgifte van Persoonsgegevens aan een Derde Land.

4.3 Abonnee stemt ermee in dat indien er geen passend adequaatheidsbesluit of ander passend mechanisme voor gegevensdoorgifte van toepassing is op de doorgifte van Persoonsgegevens aan een Derde Land en er ingevolge het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht voor die doorgifte een dergelijk besluit of mechanisme vereist is, Recruitee Standaardcontractbepalingen zal aangaan. Abonnee machtigt Recruitee en haar Subverwerkers hierbij uitdrukkelijk om, (mede) voor zover nodig namens hem, Standaardcontractbepalingen aan te gaan en draagt Recruitee en haar Subverwerkers op deze Standaardcontractbepalingen, indien van toepassing, namens Abonnee af te dwingen. Voor alle duidelijkheid: dit artikel 4.3 geeft geen toestemming zoals mogelijk vereist op grond van artikel 4.1 van dit DPA.

4.4 Niets in dit DPA zal zodanig worden uitgelegd dat het prevaleert boven een daarmee strijdig artikel uit de Standaardcontractbepalingen die door Recruitee zijn aangegaan, met inbegrip van Standaardcontractbepalingen die namens Abonnee zijn aangegaan.

5. Rechten van Betrokkenen

5.1 Abonnee stelt Betrokkenen op de hoogte van het feit dat hij Verwerkingsverantwoordelijke is en de wijze waarop Betrokkenen contact kunnen opnemen met Abonnee om een verzoek in te dienen. Recruitee treedt niet op als contactpunt daarvoor. Recruitee spant zich ervoor in om Abonnee, voor zover dit wettelijk is toegestaan, onmiddellijk in kennis te stellen indien zij van een Betrokkene een verzoek ontvangt om toegang tot, inzage in dan wel gegevensoverdraagbaarheid, correctie (rectificatie) of verwijdering (wissing) van de Persoonsgegevens van Betrokkene. Recruitee reageert niet op dergelijke verzoeken van Betrokkenen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Abonnee.

5.2 Recruitee verleent Abonnee medewerking en bijstand om Betrokkenen in staat te stellen alle rechten uit te oefenen die zij ingevolge het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht kunnen hebben, zoals het recht op inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraagbaarheid. Recruitee verleent deze medewerking en bijstand uitsluitend op verzoek van Abonnee en uitsluitend voor zover Abonnee zonder medewerking en bijstand van Recruitee niet aan zijn verplichtingen ingevolge het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht kan voldoen.

6. Melding Beveiligingsinbreuk

6.1 Voor zover dit wettelijk is toegestaan, stelt Recruitee Abonnee onverwijld in kennis van een Beveiligingsinbreuk met betrekking tot de Persoonsgegevens die zij namens Abonnee ingevolge dit DPA Verwerkt. 

6.2 Een dergelijke kennisgeving omvat ten minste: (a) een beschrijving van de aard van de Beveiligingsinbreuk, waaronder, indien mogelijk, informatie die Abonnee in staat stelt om de betreffende categorieën en het aantal Betrokkenen bij benadering te bepalen alsmede om de betreffende categorieën en het aantal bestanden met Persoonsgegevens bij benadering te bepalen; (b) informatie waarover Recruitee beschikt en die Abonnee in staat stelt om de waarschijnlijke gevolgen van de Beveiligingsinbreuk te bepalen; en (c) een beschrijving van de door Recruitee getroffen of voorgestelde maatregelen om de Beveiligingsinbreuk aan te pakken, met inbegrip van, indien van toepassing, maatregelen om de mogelijke nadelige effecten ervan tegen te gaan. 

6.3 De verantwoordelijkheid voor het naleven van de voor Abonnee geldende kennisgevingsverplichtingen met betrekking tot Beveiligingsinbreuken berust uitsluitend bij Abonnee. Het nakomen van de verplichting van Recruitee om een Beveiligingsinbreuk ingevolge dit artikel te melden of daarop te reageren geldt niet als erkenning van enige schuld of aansprakelijkheid door Recruitee met betrekking tot de Beveiligingsinbreuk.  

7. Subverwerkers

7.1 Recruitee kan in het kader van de door Recruitee aan Abonnee verleende Diensten gebruikmaken van Subverwerkers om namens Abonnee de Verwerking van Persoonsgegevens uit te voeren. Abonnee geeft hierbij algemene schriftelijke machtiging aan Recruitee om Subverwerker in te schakelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Recruitee kan een Subverwerker uitsluitend inschakelen indien zij schriftelijk aan de Subverwerker de noodzakelijke verantwoordelijkheden en verplichtingen heeft opgelegd die op grond van artikel 28 AVG vereist zijn. Recruitee kan overeenkomstig dit artikel andere Subverwerkers toevoegen of verwijderen. Recruitee zal wijzigingen in de lijst met Subverwerkers ten minste zes weken van tevoren doorgeven. Abonnee kan bezwaar maken tegen een Subverwerker door zijn rechten op beëindiging ingevolge de Overeenkomst uit te oefenen. Indien Abonnee de Overeenkomst niet binnen deze termijn beëindigt, wordt Abonnee geacht de betreffende Subverwerker te aanvaarden. Indien de Subverwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft Recruitee zelf aansprakelijk jegens Abonnee voor de nakoming van haar verplichtingen ingevolge dit DPA.

8. Informatie & controles

8.1 Indien Abonnee redelijkerwijs tot de conclusie komt dat een controle of inspectie van technische en organisatorische maatregelen op de bedrijfslocaties van Recruitee noodzakelijk is om toezicht uit te oefenen op de naleving van dit DPA in een individueel geval, heeft Abonnee het recht een dergelijke controle of inspectie uit te voeren mits deze plaatsvindt (i) tijdens normale kantooruren, en (ii) zonder dat de bedrijfsactiviteiten van Recruitee hierdoor worden beïnvloed, (iii) na voorafgaande kennisgeving van ten minste 30 dagen en nader overleg met Recruitee, (iv) een en ander (indien hierover in de Overeenkomst niets is bepaald) onder toezegging van geheimhouding en (v) ten hoogste één keer per jaar. Abonnee draagt zijn eigen kosten en vergoedt aan Recruitee de kosten voor de eventuele inzet van eigen middelen die nodig zijn om de controle uit te voeren. Een dergelijke controle of inspectie wordt uitgevoerd door Abonnee of een door Abonnee geselecteerde inspectie-instantie die is samengesteld uit onafhankelijke personen die over de vereiste beroepskwalificaties beschikken. Onmiddellijk na verificatie of inspectie verstrekt Abonnee aan Recruitee een kopie van het rapport van een dergelijke controle.

8.2 Abonnee stemt ermee in, tezamen met Recruitee, samen te werken met Toezichthoudende Autoriteiten. Recruitee zal in redelijkheid toestaan dat Toezichthoudende Autoriteiten controles en inspecties uitvoeren en daaraan bijdragen. Abonnee stelt Recruitee onmiddellijk in kennis van geplande controles en inspecties door Toezichthoudende Autoriteiten.

8.3 Recruitee verstrekt op schriftelijk verzoek alle informatie en bijstand die Abonnee nodig heeft om hem in staat te stellen het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht na te leven, met inbegrip van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen. Recruitee zal dergelijke informatie en bijstand uitsluitend verstrekken voor zover Abonnee zonder informatie en bijstand van Recruitee niet aan zijn verplichtingen ingevolge het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht kan voldoen.

8.4 Recruitee kan van Abonnee verlangen dat Abonnee een redelijke geheimhoudingsovereenkomst ondertekent alvorens Recruitee aan haar verplichtingen ingevolge dit artikel voldoet.

9. Teruggave van Persoonsgegevens  

9.1 Bij beëindiging van een Dienst vervalt het recht van Abonnee om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de betreffende Dienst met onmiddellijke ingang. Recruitee is niet verplicht bijbehorende Persoonsgegevens te bewaren. Partijen komen overeen dat Recruitee in dat geval, naar keuze van Abonnee, alle Persoonsgegevens aan Abonnee zal teruggeven of alle Persoonsgegevens zal vernietigen/verwijderen, tenzij dit op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verboden is. Indien Abonnee een dergelijke keuze niet maakt, dan kan Recruitee 30 dagen na beëindiging van de Dienst de Persoonsgegevens verwijderen. De teruggave van Persoonsgegevens door Recruitee kan plaatsvinden door Abonnee via de API van Recruitee toegang te geven tot de Persoonsgegevens.

9.2 Recruitee zal dan, op verzoek van Abonnee en na beëindiging van de Dienst, schriftelijk jegens Abonnee verklaren dat alle kopieën van de Persoonsgegevens permanent zijn vernietigd of zijn teruggegeven aan Abonnee.

10. Naleving van de CCPA

10.1  Recruitee begrijpt dat alle persoonsgegevens die zij ingevolge dit DPA ontvangt door Recruitee worden verwerkt in haar rol als 'service provider' zoals dat begrip is gedefinieerd in de CCPA.

10.2  Het is Recruitee hierbij verboden om: (1) persoonsgegevens die zij ingevolge dit DPA ontvangt te verkopen; en (2) dergelijke persoonsgegevens te verzamelen, bewaren, gebruiken of openbaar te maken voor enig ander doel dan de verwerking ervan zoals neergelegd in dit DPA.
 

DPA-bijlage 1: Informatie over de Verwerking van Persoonsgegevens

1. Informatie over de Verwerking van Persoonsgegevens in de SaaS van Recruitee

1.1 Algemeen Alle informatie over de Verwerking van Persoonsgegevens ingevolge dit artikel 1 heeft uitsluitend betrekking op de SaaS van Recruitee en op Diensten die worden verleend met betrekking tot de SaaS van Recruitee.

1.2 Aard en Doel van de Verwerking  Abonnee stemt ermee in de SaaS van Recruitee en de Diensten die worden verleend met betrekking tot de SaaS van Recruitee uitsluitend te gebruiken voor recruitment en/of talentwerving. Recruitee Verwerkt namens Abonnee Persoonsgegevens in het kader van de SaaS van Recruitee en de Diensten die worden verleend met betrekking tot de SaaS van Recruitee en krachtens de Overeenkomst.

1.3 Betrokkenen  De in dit artikel 1 beschreven Verwerking van Persoonsgegevens heeft betrekking op de volgende Betrokkenen:

 • (potentiële) sollicitanten en (potentiële) kandidaten van Abonnee (hierna gezamenlijk te noemen: ‘Kandidaten’);
 • Bezoekers van de in het kader van de Diensten aangeboden Werken-bij Site van Abonnee (hierna te noemen: ‘Bezoekers’);
 • Uitsluitend indien de aanbrengsite in het kader van de Diensten wordt verstrekt: eenieder die de aanbrengsite van Abonnee bezoekt of een Kandidaat aanbrengt via de Diensten (hierna te noemen: ). 'Aanbrengers').

1.4 Categorieën Persoonsgegevens Recruitee Verwerkt namens Abonnee de volgende categorieën Persoonsgegevens met betrekking tot Kandidaten:

 • Contactgegevens, met inbegrip van namen
 • Cv’s 
 • E-mailberichten
 • Adres 
 • Arbeidsverleden 
 • Motivatiebrief en andere documenten die zijn verstrekt voor een sollicitatie
 • Informatie over Kandidaten die op verzoek van Abonnee of eindgebruikers is verzameld door middel van integraties tussen de Diensten en diensten van derden
 • Opmerkingen over Kandidaten
 • Scores van Kandidaten
 • en andere Persoonsgegevens met betrekking tot Kandidaten die worden verwerkt in het kader van de Diensten. Voor alle duidelijkheid: Persoonsgegevens die betrekking hebben op Kandidaten en tegelijkertijd op andere Betrokkenen worden geacht verwerkt te worden namens Abonnee (bijv. e-mail van een gebruiker aan een Kandidaat).

Recruitee Verwerkt namens Abonnee de volgende categorieën Persoonsgegevens met betrekking tot Bezoekers:

 • Verkeersbron
 • HTTP-verzoeken en -reacties
 • Cookies
 • Datum en tijd van gebruik
 • en andere Persoonsgegevens met betrekking tot Bezoekers die worden verwerkt in het kader van de Diensten.

Recruitee Verwerkt namens Abonnee de volgende categorieën Persoonsgegevens met betrekking tot Aanbrengers:

 • Contactgegevens, met inbegrip van namen
 • HTTP-verzoeken en -reacties
 • Cookies
 • Datum en tijd van gebruik
 • Sociale en zakelijke contacten
 • E-mailadres en wachtwoord
 • Aangebrachte Kandidaten, met inbegrip van de status en relevante beloningen
 • E-mailberichten
 • en andere Persoonsgegevens met betrekking tot Aanbrengers die worden verwerkt in het kader van de Diensten. Voor alle duidelijkheid: Persoonsgegevens die tegelijkertijd betrekking hebben op Aanbrengers en op andere Betrokkenen worden geacht verwerkt te worden namens Abonnee (bijv. een e-mail van een gebruiker aan een Aanbrenger).

2. Informatie over de Verwerking van Persoonsgegevens in de SaaS van KiwiHR

2.1 Algemeen  Alle informatie over de Verwerking van Persoonsgegevens ingevolge dit artikel 2 heeft uitsluitend betrekking op de SaaS van KiwiHR en op Diensten die worden verleend met betrekking tot de SaaS van KiwiHR.

2.2 Aard en Doel van de Verwerking  Abonnee stemt ermee in de SaaS van Recruitee en de Diensten die worden verleend met betrekking tot de SaaS van Recruitee uitsluitend te gebruiken voor recruitment en/of talentwerving. Recruitee Verwerkt namens Abonnee Persoonsgegevens in het kader van de SaaS van Recruitee en de Diensten die worden verleend met betrekking tot de SaaS van Recruitee en krachtens de Overeenkomst.

2.3 Betrokkenen De in dit artikel 2 beschreven Verwerking van Persoonsgegevens heeft betrekking op de volgende Betrokkenen:

 • Werknemers van Abonnee (hierna gezamenlijk te noemen: 'Werknemers').

2.4 Categorieën Persoonsgegevens Recruitee Verwerkt namens Abonnee de volgende categorieën Persoonsgegevens met betrekking tot Werknemers:

 • Contactgegevens, met inbegrip van namen
 • HTTP-verzoeken en -reacties
 • Cookies
 • Datum en tijd van gebruik
 • E-mailadres en wachtwoord
 • E-mailberichten
 • Support requests
 • and other Personal Data relating to Employees that is processed as part of the Services. For the sake of clarity, Personal Data that relates to Referrers and simultaneously to other Data Subjects will be considered to be processed on behalf of the Subscriber (e.g. the name and phone number of the emergency contact of an Employee).

3. Overig

Recruitee Verwerkt de in deze bijlage genoemde Persoonsgegevens uitsluitend voor zover deze vallen onder de Diensten, behalve wanneer Persoonsgegevens geanonimiseerd zijn en worden gebruikt om de Diensten te verbeteren. Abonnee of Eindgebruikers kunnen door gebruik te maken van de Diensten en binnen de grenzen daarvan aanvullende instructies verstrekken aan Recruitee met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens. Zo kan een Eindgebruiker er in de SaaS van Recruitee voor kiezen Persoonsgegevens met betrekking tot een Kandidaat te verwijderen. Abonnee is verplicht ervoor te zorgen dat alle instructies die hij geeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de instructies die namens hem worden gegeven, voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de AVG.

DPA-bijlage 2: Technische en organisatorische maatregelen

Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die door Recruitee zijn getroffen en ingevoerd: 

Kwaliteitsborging: Recruitee beschikt over procedures voor de kwaliteitsborging van de SaaS. Dergelijke procedures omvatten geautomatiseerd testen, het handmatig testen van functies voor ingebruikname en bugfixes.

Review van code: Alle nieuwe code voor de SaaS wordt door ten minste één senior ontwikkelaar aan een review onderworpen voordat deze wordt vrijgegeven voor gebruik in een productieomgeving. De review omvat een controle op het gebruik van veilige coderingspraktijken.

HTTPS: Er wordt gebruikgemaakt van versleuteling voor alle doorgiften van persoonsgegevens vanuit de SaaS via het web.
Opslaan van wachtwoorden: Alle wachtwoorden voor de SaaS worden opgeslagen met behulp van een hashing algoritme dat voldoet aan de normen die gelden binnen de sector.

Penetratietesten: De beveiliging van de SaaS die ingevolge de Overeenkomst wordt verleend, zal regelmatig worden getest door een derde die is gespecialiseerd in de uitvoering van penetratietesten.

Back-ups: Van alle Persoonsgegevens in de SaaS worden dagelijks of continu in stappen back-ups gemaakt.

Toegangsbeheer: Werknemers krijgen uitsluitend toegangsrechten tot Persoonsgegevens in de SaaS voor zover dergelijke rechten voor hun functie noodzakelijk zijn. Toegangsrechten worden ingetrokken wanneer Werknemers deze niet meer nodig hebben.

Beveiligde datacenters: De SaaS wordt uitsluitend gehost in datacenters met een hoog niveau van beveiliging en beschikbaarheid, zoals ISO 27001 gecertificeerde datacenters.

Bescherming tegen DDOS-aanvallen: Recruitee heeft maatregelen getroffen voor de SaaS om haar servers te beschermen tegen (D)DOS-aanvallen van Layer 4 (en lager).
Firewall: De SaaS-infrastructuur wordt beveiligd met één of meer firewalls.

 

DPA-bijlage 3: Subverwerkers

1. Subverwerkers SaaS van Recruitee

Abonnee stemt ermee in dat Recruitee als Subverwerkers ('Subverwerkers SaaS van Recruitee') de volgende partijen inschakelt voor de SaaS van Recruitee en voor Diensten die worden verleend met betrekking tot de SaaS van Recruitee:

Google Cloud Platform

Namen entiteiten: Google Ireland Limited en haar subverwerkers (https://cloud.google.com/terms/subprocessors) 

Locatie gegevensverwerking: Frankfurt, Duitsland (google: europe-west3)

Overige informatie: De voornaamste infrastructuur voor de SaaS van Recruitee wordt gehost op Google Cloud Platform.

Ziggeo

Namen entiteiten: Ziggeo, Inc. en haar subverwerkers

Locatie gegevensverwerking: Ierland (aws: eu-west-1)

Amazon Web Services

Namen entiteiten: Amazon Web Services EMEA SARL en haar subverwerkers

Locatie gegevensverwerking: Frankfurt, Duitsland (aws: eu-central-1)

Recruitee

Namen entiteiten: Recruitee Sp. Z o.o., Recruitee B.V., Recruitee GmbH en daaraan gelieerde ondernemingen (met uitzondering van Recruitee Inc.)

Locatie gegevensverwerking: Nederland en Polen

Overige informatie: Dit zijn de entiteiten anders dan de contracterende (Recruitee-) entiteit waarvan gebruik wordt gemaakt voor het verlenen van de Diensten.

Textkernel

Namen entiteiten: Textkernel B.V. en haar subverwerkers

Locatie gegevensverwerking: Amsterdam

Mailgun

Namen entiteiten: Mailgun Technologies, Inc. en haar subverwerkers

Locatie gegevensverwerking: Frankfurt, Duitsland (aws: eu-central-1)

2. Subverwerkers SaaS van KiwiHR

Abonnee stemt ermee in dat Recruitee als Subverwerkers ('Subverwerkers SaaS van KiwiHR') de volgende partijen inschakelt voor de SaaS van KiwiHR en voor Diensten die worden verleend met betrekking tot de SaaS van KiwiHR:

kiwiHR

Namen entiteiten: YooniQ Solutions GmbH en YooniQ Solutions Sp. Z o.o.

Locatie gegevensverwerking: Duitsland en Polen

Recruitee

Namen entiteiten: Recruitee Sp. Z o.o., Recruitee B.V., Recruitee GmbH en daaraan gelieerde ondernemingen (met uitzondering van Recruitee Inc.)

Locatie gegevensverwerking:Nederland, Duitsland en Polen

Overige informatie: Dit zijn de entiteiten anders dan de contracterende (Recruitee-) entiteit waarvan gebruik wordt gemaakt voor het verlenen van de Diensten.

Google Cloud Platform

Namen entiteiten: Google Ireland Limited en haar subverwerkers (https://cloud.google.com/terms/subprocessors) 

Data processing location: European Union (google: EU multi-region)

Amazon Web Services

Namen entiteiten: Amazon Web Services EMEA SARL en haar subverwerkers

Locatie gegevensverwerking: Frankfurt, Duitsland (aws: eu-central-1)

Postmark

Namen entiteiten: AC PM LLC en haar subverwerkers

Locatie gegevensverwerking: Wereldwijd

Intercom

Namen entiteiten: Intercom R&D Unlimited Company en haar subverwerkers

Locatie gegevensverwerking: Wereldwijd

Mixpanel

Namen entiteiten: Mixpanel Inc. en haar subverwerkers

Locatie gegevensverwerking: Wereldwijd

Hubspot

Namen entiteiten: HubSpot Germany GmbH en haar subverwerkers

Locatie gegevensverwerking: Wereldwijd 

Conflux (getconflux.com)

Namen entiteiten: Conflux V.O.F. en haar subverwerkers

Locatie gegevensverwerking: Wereldwijd

3. Verduidelijking

Voor alle duidelijkheid:

 • Deze bijlage geeft Recruitee niet het recht om gebruik te maken van een Subverwerker voor een Dienst indien de Subverwerker uitsluitend voor een andere Dienst als Subverwerker staat vermeld;
 • Indien een Subverwerker in deze bijlage staat vermeld als Subverwerker voor meerdere Diensten, dan geeft deze bijlage voor elke Dienst uitsluitend Recruitee het recht om van die Subverwerker gebruik te maken binnen de locatie gegevensverwerking die voor de betreffende Dienst staat vermeld, en;
 • Elke in deze bijlage genoemde Subverwerker mag iedere andere Subverwerker inschakelen, maar uitsluitend voor zover deze als Subverwerkers voor dezelfde Dienst staan vermeld.

Addendum Inzake Dienstverleningsniveau (voor Lead plans van de Saas van Recruitee)

Laatst gewijzigd: 28 maart 2023

0. Begripsbepalingen

‘Beschikbaar’/‘Beschikbaarheid’: de tijd dat de SaaS of een Functionaliteit voor Klant toegankelijk is voor live, real-time verwerking en gegevensuitwisseling met redelijk aanvaardbare snelheid;

‘Downtime’: de tijd dat de SaaS niet Beschikbaar is;

1. Toepasselijkheid van dit SLA

1.1 Algemeen Dit SLA is een addendum bij de tussen Abonnee en Recruitee overeengekomen algemene voorwaarden, in het betreffende document ook gedefinieerd als de 'Voorwaarden', zoals beschikbaar op: https://recruitee.com/terms. Dit SLA is een aanpassing van en aanvulling op de Voorwaarden. In dit SLA staan de algemene voorwaarden met betrekking tot dienstverleningsniveaus vermeld die gelden in aanvulling op de Voorwaarden, maar uitsluitend voor zover Abonnee een Abonnement heeft op de SaaS van Recruitee die is aangeduid als een 'Lead' plan. Dit SLA kan door Recruitee worden aangepast onder dezelfde algemene voorwaarden die van toepassing zijn op aanpassingen van de Voorwaarden.

1.2 Strijdigheid Indien er sprake is van strijdigheid tussen dit SLA en de Voorwaarden prevaleert dit SLA. Indien Partijen een verwerkersovereenkomst zijn aangegaan in verband met de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot een Abonnement, prevaleert de verwerkersovereenkomst boven dit SLA met betrekking tot een dergelijk Abonnement. Dit SLA is niet van toepassing op een Abonnement indien Partijen rechtsgeldig een afzonderlijk(e) schriftelijk(e) overeenkomst/addendum inzake dienstverleningsniveau hebben ondertekend die/dat van toepassing is op een dergelijk Abonnement.

2. Beschikbaarheid

2.1 Beschikbaarheidsgarantie Recruitee garandeert een minimale Beschikbaarheid van 99,5% per kwartaal voor het grootste deel van de Functionaliteiten van de SaaS ('Beschikbaarheidsgarantie').

2.2 Uitsluitingen Een Functionaliteit van de SaaS wordt geacht Beschikbaar te zijn voor zover Downtime het gevolg is van of kan worden toegerekend aan:

 • Het gebruik door Abonnee van, of de keuze van Abonnee voor, opties die door Recruitee als alfa of bèta zijn aangemerkt;
 • Factoren waar Recruitee redelijkerwijs geen invloed op heeft;
 • Een schending van de Voorwaarden of dit SLA door Abonnee;
 • Het gebruik van Functionaliteit door Abonnee op een wijze waarvoor deze niet is ontworpen of bestemd;
 • Downtime that was planned by Recruitee and announced in advance.

2.3 Kortingen Indien Recruitee niet aan de in dit artikel aangegeven Beschikbaarheidsgarantie voldoet, dan rekent Recruitee op verzoek van Abonnee bij toekomstige facturen voor Diensten van Recruitee een korting van 10% op de kwartaalvergoeding voor de SaaS, voor zover een dergelijke vergoeding is betaald voor de periode van een kwartaal waarin Recruitee niet aan de vereisten van de garantie heeft voldaan (‘Korting inzake Beschikbaarheidsgarantie’). Indien niet aan de vereisten van de Beschikbaarheidsgarantie wordt voldaan, leidt dit naast de Korting inzake Beschikbaarheidsgarantie niet tot enige andere aansprakelijkheid of tot enig ander recht voor Abonnee en heeft Abonnee geen recht op terugbetaling.

2.4 Berekeningen Voor de toepassing van dit artikel wordt onder 'kwartaal' begrepen: elke aaneengesloten periode van drie maanden na aanvang van het Abonnement voor de SaaS. De kwartaalvergoeding voor de SaaS wordt berekend naar evenredigheid van de Abonnementsvergoeding voor de SaaS. De administratie van Recruitee is leidend bij de berekening van de Beschikbaarheid, maar Abonnee heeft ter controle toegang tot de meest recente prestaties op: https://status.recruitee.com. Recruitee kan geheel naar eigen inzicht een andere methode voor prestatiebewaking doorvoeren of gebruiken en zal Abonnee van een dergelijke wijziging in kennis stellen.

3. Back-ups en herstel

Recruitee zal ten minste op dagelijkse basis back-ups van Abonneegegevens maken en commercieel redelijke inspanningen leveren om, zonder aanvullende vergoeding, Abonneegegevens te herstellen in geval van gegevensverlies dat aan Recruitee kan worden toegerekend.


Productspecifieke voorwaarden

Laatst gewijzigd: 28 maart 2023

1. Algemeen

1.1 Deze Productspecifieke Voorwaarden zijn een addendum bij de Voorwaarden. Deze Productspecifieke Voorwaarden zijn een aanpassing van en aanvulling op de Voorwaarden. Deze Productspecifieke Voorwaarden kunnen door Recruitee worden aangepast onder dezelfde algemene voorwaarden die van toepassing zijn op aanpassingen van de Voorwaarden.

1.2  Indien er sprake is van strijdigheid tussen het bepaalde in deze Productspecifieke Voorwaarden en de andere Documenten van de Overeenkomst, dan prevaleert het bepaalde in die andere Documenten, tenzij in deze Productspecifieke Voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. SaaS van Recruitee

2.1 Algemeen  Dit artikel 2 is slechts van toepassing voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op de SaaS van Recruitee en op Diensten die worden verleend met betrekking tot de SaaS van Recruitee.

2.2 Begripsbepalingen  De volgende begripsbepalingen zijn overal in de Overeenkomst van toepassing, maar uitsluitend voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op de SaaS van Recruitee en Diensten die worden verleend met betrekking tot de SaaS van Recruitee:

'Beheerder': Een Eindgebruiker met de grootste rol die Abonnee binnen de SaaS van Recruitee aan één enkele Eindgebruiker kan toekennen en die in de SaaS van Recruitee als beheerder is aangewezen;

‘Kandidaat’: een kandidaat voor een functie;

'Bedrijfsaccount': Een deel van de SaaS dat in de SaaS is aangemerkt als een bedrijfsaccount en bedoeld is om de Abonneegegevens die onder één Abonnement worden bewaard, te beperken, maar dat ook voor andere doeleinden wordt gebruikt, zoals het groeperen van Eindgebruikers;

‘Distributiekanalen’: diensten van derden, vacaturesites en/of andere entiteiten die worden gebruikt door of in het distributienetwerk van Recruitee voor Personeelsadvertenties;

‘Personeelsadvertentie’: de aankondiging of promotie van vacatures;

'Premium Personeelsadvertentie': Personeelsadvertentie die apart van eventuele Abonnementen in rekening wordt gebracht;

'Content van Abonnee': Cv's, opmerkingen, notities, bestanden en alle andere gegevens die verband houden met het proces van het aannemen van iemand voor een functie.

2.3 Personeelsadvertenties - Algemeen Recruitee kan aanbieden om Personeelsadvertenties te verspreiden via verschillende Distributiekanalen. Recruitee kan geheel naar eigen inzicht een aanvullende vergoeding in rekening brengen voor Personeelsadvertenties. Alle vergoedingen voor Personeelsadvertenties zullen door Recruitee worden vermeld tijdens het bestelproces voor Personeelsadvertenties.
2.4 Advertenties -Verplichting van Recruitee
2.4.1  Recruitee zal commercieel redelijke inspanningen leveren om Personeelsadvertenties te verspreiden via Distributiekanalen. Abonnee erkent en aanvaardt echter dat Recruitee geen zeggenschap heeft over de Distributiekanalen of communicatienetwerken en dat Recruitee niet kan garanderen dat de Personeelsadvertenties van Abonnee daadwerkelijk via internet of via communicatienetwerken worden geleverd, door de betreffende Distributiekanalen worden aanvaard of worden ontvangen en/of gelezen door (potentiële) sollicitanten.
2.4.2  Recruitee kan derden inschakelen als tussenpersoon voor de distributie van Personeelsadvertenties en dergelijke tussenpersonen worden beschouwd als onderdeel van de Distributiekanalen.
2.4.3  Abonnee aanvaardt dat entiteiten in de Distributiekanalen niet verplicht zijn om een Personeelsadvertentie te gebruiken of weer te geven en een Personeelsadvertentie om welke reden dan ook kunnen weigeren, ongeacht of Abonnee een betaald Abonnement heeft dan wel een proefabonnement of gratis Abonnement, ook als Abonnee heeft betaald voor een Premium Personeelsadvertentie. Abonnee gaat ermee akkoord dat Recruitee niet aansprakelijk is jegens Abonnee of een derde indien een Personeelsadvertentie van Abonnee wordt geweigerd of niet wordt geplaatst en dat Abonnee geen recht op heeft restitutie omdat Personeelsadvertenties niet zijn geplaatst of verspreid.
2.4.4  Indien Abonnee een Premium Personeelsadvertentie annuleert, biedt Recruitee geen restitutie aan.
2.4.5  Door een Personeelsadvertentie aan te leveren, geeft Abonnee toestemming aan Recruitee om die Personeelsadvertentie te verspreiden binnen de Distributiekanalen.
2.4.6  Recruitee geeft geen garantie met betrekking tot het aantal of de kwaliteit van Kandidaten die Abonnee zal ontvangen naar aanleiding van de Personeelsadvertentie van Abonnee. De verantwoordelijkheid voor het voeren van sollicitatiegesprekken, het uitvoeren van achtergrond- en referentiecontroles, het verifiëren van door kandidaten verstrekte informatie en het selecteren van een geschikte kandidaat berust uitsluitend bij Abonnee.

2.5 Personeelsadvertenties - Verantwoordelijkheid  Personeelsadvertenties van Abonnee moeten voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van wet- en regelgeving inzake arbeid en werkgelegenheid en op het gebied van antidiscriminatie. Abonnee begrijpt en gaat ermee akkoord dat de verantwoordelijkheid voor enige aansprakelijkheid of vorderingen die voortvloeien uit de publicatie van Personeelsadvertenties of materiaal waartoe derden toegang hebben via dergelijke Personeelsadvertentie uitsluitend bij Abonnee berust. Abonnee gaat ermee akkoord Recruitee en haar dochtermaatschappijen en hun respectievelijke functionarissen, bestuurders, werknemers en agenten te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen alle vorderingen, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheid en uitgaven (met inbegrip van advocaatkosten en onkosten) die voortvloeien uit een schending van dit artikel door Abonnee of een schending van het aanvullende servicebeleid van Distributiekanalen. In bepaalde gevallen kunnen Distributiekanalen eisen dat Abonnee akkoord gaat met aanvullend servicebeleid voordat zij de Personeelsadvertentie van Abonnee op of via hun diensten kunnen verspreiden en Abonnee gaat hierbij akkoord met aanvullend servicebeleid dat van toepassing is op de verspreiding van de Personeelsadvertenties van Abonnee. De verantwoordelijkheid om onderzoek te doen naar het beleid van de entiteiten in de Distributiekanalen berust uitsluitend bij Abonnee. Abonnee stemt ermee in geen Personeelsadvertenties te plaatsen of te promoten die: onzorgvuldige, spamachtige, onjuiste, misleidende of aanstootgevende informatie bevatten, verborgen zoektermen bevatten of diensten verkopen of promoten.

2.6 Wijzigingen in Distributiekanalen Wijzigingen met betrekking tot Distributiekanalen voor Personeelsadvertenties kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging en wanneer het Recruitee uitkomt, worden aangebracht.

2.7 Proefperiode Er kan gratis gebruik worden gemaakt van een Abonnement voor de SaaS van Recruitee gedurende de gratis proefperiode. Deze periode duurt normaal gesproken 18 dagen, tenzij Partijen anders overeenkomen of Abonnee een betaald Abonnement afsluit.

2.8 SLA voor Lead Plans Het Addendum Inzake Dienstverleningsniveau ('SLA') dat beschikbaar is op de website van Recruitee (https://recruitee.com/terms) geldt als addendum op deze Voorwaarden. Het SLA is niet van toepassing op een Abonnement indien Partijen rechtsgeldig een ander(e) overeenkomst/addendum inzake het dienstverleningsniveau hebben ondertekend die/dat van toepassing is op een dergelijk Abonnement.

2.9 Werken-bij Site Recruitee kan Abonnee een Werken-bij Site aanbieden. Deze Werken-bij Site is onder meer erop gericht een overzicht van vacatures aan het publiek beschikbaar te stellen, en het gebruik door Abonnee van de Werken-bij Site is dus niet gericht op privégebruik. Vacatures die op de Werken-bij Site worden gepubliceerd, worden naar de vacaturesites van Indeed verspreid. Abonnee stemt in met de algemene voorwaarden van Indeed in verband met de verspreiding van dergelijke vacatures naar Indeed (https://www.indeed.com/legal). Abonnee kan ervoor kiezen af te zien van deze verspreiding naar Indeed en de algemene voorwaarden van Indeed door Recruitee daarvan in kennis te stellen.

2.10 Vergoedingen Indien een Abonnement van Klant verlengd moet worden met een Abonnementsperiode van 1 (één) jaar of langer, dan kan Recruitee bij elke verlenging van het Abonnement de voor het Abonnement geldende vergoedingen, tarieven en prijzen verhogen met maximaal 5% voor elk jaar dat is verstreken sinds het begin van de daaraan voorafgaande Abonnementsperiode of het percentage van de wijziging van de Consumentenprijsindex sinds het begin van de daaraan voorafgaande Abonnementsperiode, indien dit hoger is. Indien het Abonnement van Klant verlengd moet worden met een Abonnementsperiode van minder dan 1 (één) jaar, dan kan Recruitee bij elke verlenging van dit Abonnement de voor het Abonnement geldende vergoedingen, tarieven en prijzen verhogen met maximaal 5% ten opzichte van de daaraan voorafgaande Abonnementsperiode. Voor alle duidelijkheid: het voorgaande in dit artikel is niet van toepassing op de SaaS van KiwiHR.

3. SaaS van KiwiHR

3.1 Algemeen Dit artikel 3 is slechts van toepassing voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op de SaaS van KiwiHR en op Diensten die worden verleend met betrekking tot de SaaS van KiwiHR.
3
.2 Begripsbepalingen De volgende begripsbepalingen zijn overal in de Overeenkomst van toepassing, maar uitsluitend voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op de SaaS van KiwiHR en Diensten die worden verleend met betrekking tot de SaaS van KiwiHR:

'Beheerder': Een Eindgebruiker met de grootste rol die Abonnee binnen de SaaS van KiwiHR aan één enkele Eindgebruiker kan toekennen en die in de SaaS van KiwiHR als accounthouder is aangewezen;
'Bedrijfsaccount': Een deel van de SaaS van KiwiHR dat in de SaaS van KiwiHR is aangemerkt als een 'bedrijf' en bedoeld is om de Abonneegegevens die onder één Abonnement worden bewaard, te beperken, maar dat ook voor andere doeleinden wordt gebruikt, zoals het groeperen van Eindgebruikers;

'Content van abonnee': Naam, geboortedatum, salarissen en alle andere gegevens die verband houden met human resources management.

3.3 Gegevensdoorgiften Abonnee geeft hierbij de voorafgaande schriftelijke toestemming, in overeenstemming met artikel 4.1 van het DPA, voor doorgifte van Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in het DPA) aan Derde Landen (zoals gedefinieerd in het DPA), echter uitsluitend voor zover dergelijke doorgiften betrekking hebben op de SaaS van KiwiHR en uitsluitend indien Abonnee een Abonnement heeft voor de SaaS van KiwiHR.

3.4 Proefperiode Er kan gratis gebruik worden gemaakt van een Abonnement voor de SaaS van KiwiHR gedurende de gratis proefperiode. Deze periode duurt normaal gesproken 14 dagen, tenzij Partijen anders overeenkomen of Abonnee een betaald Abonnement afsluit.

3.5 Verlengingen Niettegenstaande de Voorwaarden is bij verlenging van een Abonnement voor de SaaS van KiwiHR de vergoeding voor de verlenging van de Abonnementsperiode van de SaaS van KiwiHR een herziene vergoeding die overeenkomt met het aantal Eindgebruikers van de SaaS van KiwiHR vermenigvuldigd met de voor die Eindgebruiker geldende vergoeding voor de voorafgaande Abonnementsperiode van het Abonnement voor de SaaS van KiwiHR, plus eventuele prijsverhogingen overeenkomstig de Voorwaarden. De vergoedingen voor een dergelijke verlenging van de Abonnementsperiode van de SaaS van KiwiHR zijn verschuldigd vanaf het moment van de betreffende verlenging.

3.6 Toename van Eindgebruikers gedurende Abonnementsperiode Indien het aantal Eindgebruikers van de SaaS van KiwiHR gedurende een Abonnementsperiode toeneemt, dan wordt Abonnee het gehele resterende deel van de Abonnementsperiode voor iedere extra Eindgebruiker in rekening gebracht op basis van een vergoeding die naar rato wordt berekend van de vergoeding die geldt voor de Eindgebruikers die gedurende die Abonnementsperiode reeds aan Abonnee in rekening is gebracht. Deze kosten zijn onmiddellijk verschuldigd. Voor alle duidelijkheid: indien het aantal Eindgebruikers van de SaaS van KiwiHR tijdens een Abonnementsperiode afneemt, dan wordt Abonnee niet gecrediteerd of gerestitueerd voor eventuele vergoedingen die verband houden met een dergelijke afname.

3.7 Vergoedingen Indien een Abonnement van Klant verlengd moet worden, kan Recruitee naar eigen inzicht de voor het Abonnement geldende vergoedingen, tarieven en prijzen verhogen. Een dergelijke verhoging zal door Recruitee ten minste 40 dagen voorafgaand aan de betreffende verlenging worden aangekondigd. Voor alle duidelijkheid: het voorgaande in dit artikel is niet van toepassing op de SaaS van Recruitee.

Landspecifieke Voorwaarden

Laatst gewijzigd: 28 maart 2023

1. Algemeen

1.1 Deze Landspecifieke Voorwaarden zijn een addendum bij de Voorwaarden. Deze Landspecifieke Voorwaarden zijn een aanpassing van en aanvulling op de Voorwaarden. Deze Landspecifieke Voorwaarden kunnen door Recruitee worden aangepast onder dezelfde algemene voorwaarden die van toepassing zijn op aanpassingen van de Voorwaarden.

1.2 Indien er sprake is van strijdigheid tussen het bepaalde in deze Landspecifieke Voorwaarden en de andere Documenten van de Overeenkomst, dan prevaleert het bepaalde in die andere Documenten, tenzij in deze Landspecifieke Voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. DACH

2.1 Algemeen Indien Recruitee als Recruitee GmbH wordt gedefinieerd, is dit artikel 2 van toepassing, anders is dit artikel 2 niet van toepassing.

2.2 Garantie en Disclaimer DACH Niettegenstaande de Voorwaarden wordt artikel 6 van de Voorwaarden vervangen door dit artikel 2.2.  

2.2.1Garanties van Recruitee Recruitee garandeert dat de Diensten geen schending opleveren van het geldige octrooi, auteursrecht, handelsmerk, bedrijfsgeheim of ander intellectueel eigendomsrecht van derden en dat de Diensten wezenlijk zullen presteren in overeenstemming met de overeengekomen kwaliteit ingevolge de Overeenkomst, waaronder: de Documentatie, met inachtneming van artikel 9 van de Voorwaarden, en; de Beschikbaarheidsgarantie (zoals gedefinieerd in de SLA), voor zover Abonnee een Abonnement heeft voor een 'Lead'-plan.

2.2.2 Rechtsmiddelen van Abonnee Abonnee meldt aan Recruitee elke wezenlijke afwijking van de Diensten van de overeengekomen kwaliteit ingevolge de Overeenkomst of indien Diensten, voor zover door Abonnee gebruikt zoals toegestaan ingevolge deze Overeenkomst, inbreuk maken op het intellectuele eigendomsrecht van een derde (ondeugdelijke titel) (gezamenlijk "Gebreken") binnen 30 dagen na de datum waarop de materiaalfout of ondeugdelijke titel voor het eerst voorkwam. Deze overeengekomen kwaliteit ingevolge de Overeenkomst omvat: de Documentatie, met inachtneming van artikel 9 van de Voorwaarden, en; de Beschikbaarheidsgarantie (zoals gedefinieerd in de SLA), voor zover Abonnee een Abonnement heeft voor een 'Lead'-plan van de SaaS van Recruitee. De rechtsmiddelen van Abonnee ten aanzien van een Gebrek zijn (a) Recruitee verzoeken om heruitvoering of herstel van de Diensten of (b) indien Recruitee hiervoor binnen twee objectief redelijke door Abonnee te stellen termijnen geen soelaas biedt of indien dit objectief gezien onuitvoerbaar is, het Abonnement te beëindigen. Het recht van Abonnee om schade te vorderen, met inbegrip van de vrijwaringsrechten van Abonnee op grond van artikel 8 van de Voorwaarden, is beperkt in overeenstemming met artikel 2.3 van deze Landspecifieke Voorwaarden. Het recht van Abonnee om als gevolg van Gebreken schadeloosstelling te verlangen is in ieder geval beperkt tot vorderingen wegens ongerechtvaardigde verrijking.

2.3 Beperking van aansprakelijkheid DACH Niettegenstaande de Voorwaarden wordt artikel 7 van de Voorwaarden vervangen door dit artikel 2.3.

2.3.1 Onbeperkte aansprakelijkheid Niets beperkt de aansprakelijkheid van Recruitee (a) in geval van opzet of grove schuld, (b) in het kader van een garantie die door Recruitee uitdrukkelijk aan Klant wordt gegeven, (c) in geval van opzettelijk verborgen gebreken, (d) in geval van overlijden, letsel- of gezondheidsschade, en (e) volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet.  

2.3.2 Beperkte aansprakelijkheid In geval van schade veroorzaakt door lichte nalatigheid, (i) indien Kardinale Contractverplichtingen worden geschonden, is de aansprakelijkheid van Recruitee beperkt tot voorzienbare schade die typisch is voor het contract, of (ii) is elke andere aansprakelijkheid wegens schade veroorzaakt door lichte nalatigheid uitgesloten. "Kardinale Contractverplichtingen" betekent verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract, en waarvan schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt en op nakoming waarvan de Abonnee regelmatig vertrouwt.

2.3.3 Uitsluiting van aansprakelijkheid Onverminderd de rechtsgronden die aanleiding geven tot aansprakelijkheid, is Recruitee niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, met inbegrip van gederfde winst, het al dan niet werven van bepaalde personen en/of verliezen van Abonnee en/of derden, tenzij dergelijke schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Recruitee.

2.3.4 Aansprakelijkheidsplafond DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN RECRUITEE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE OVEREENKOMST BEDRAAGT NIET MEER DAN DE (NAAR EVENREDIGHEID BEREKENDE) VERGOEDINGEN VERSCHULDIGD VOOR HET GEDURENDE ZES MAANDEN BLIJVEN VERLENEN VAN EEN SAAS DIE DOOR RECRUITEE OP GROND VAN DE OVEREENKOMST AAN ABONNEE WORDT VERLEEND ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE EERSTE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE VORDERING(EN) VAN ABONNEE JEGENS RECRUITEE ('MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID'). DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OP: (I) ALLE SCHADE; (II) HET TOTAAL VAN ALLE VORDERINGEN, MET INBEGRIP VAN WANPRESTATIE, SCHENDING VAN EEN GARANTIE, VRIJWARING, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, HET GEVEN VAN EEN VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN EN ANDERE ONRECHTMATIGE DADEN.

2.3.5 Verlies van gegevens. Aansprakelijkheid wegens verlies van gegevens is beperkt tot de verhaalskosten die zouden zijn ontstaan indien er regelmatig back-ups waren gemaakt die gepast waren gezien het risico van dergelijk verlies.  

2.3.6 Plicht tot beperken van schade. Abonnee zal alle redelijke maatregelen treffen om schade te beperken en/of te vermijden, met inbegrip van, in het bijzonder, een verplichting voor Abonnee om regelmatig back-ups van gegevens te maken en veiligheidscontroles uit te voeren (met name met het oog op het beschermen tegen of opsporen van virussen, malware en andere storende programma's binnen het eigen IT-systeem van Abonnee).

2.3.7 Plaatsvervangende agenten, etc. In zoverre de aansprakelijkheid van Recruitee beperkt of uitgesloten is, zal hetzelfde van toepassing zijn aangaande enige persoonlijke aansprakelijkheid van juridische vertegenwoordigers, werknemers en plaatsvervangende agenten van Recruitee.

2.3.8 Initiële aansprakelijkheid voor gebreken. De schuldafhankelijke aansprakelijkheid van Recruitee voor initiële Gebreken ("Garantiehaftung") ingevolge Sec. 536A lid 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek, wordt uitgesloten.  

2.3.9 Garanties. Niets in deze Overeenkomst vormt of leidt tot aansprakelijkheid voor garanties ingevolge het Duitse Burgerlijk Wetboek, tenzij Partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen door gebruik te maken van de termen "garantie", "gegarandeerde" of varianten daarvan.

2.4 Vrijwaring Niettegenstaande enige andere voorwaarden is elke vrijwaringsverplichting van Abonnee ingevolge de Overeenkomst niet van toepassing voor zover er geen sprake is van verwijtbaarheid van Abonnee.  


Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden kunnen als PDF worden gedownload door hier te klikken.

Laatst gewijzigd: 6 januari 2023

Dit document bevat de algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) waarop Recruitee een Abonnee toegang zal bieden tot een recruitmentoplossing en bijbehorende Diensten zal verlenen.

0. Begripsbepalingen

De begripsbepalingen in deze Voorwaarden kunnen overal in de Overeenkomst worden gebruikt. Indien in een Document een eigen begripsbepaling is opgenomen, dan geldt die begripsbepaling met betrekking tot dat Document. Wanneer in deze Overeenkomst de woorden “met inbegrip van” worden gebruikt, moeten deze worden uitgelegd als “met inbegrip van, maar niet beperkt tot”. De begripsbepalingen gelden zowel voor het enkelvoud als het meervoud van de begrippen. De kopjes van de artikelen en leden in de Overeenkomst laten de uitleg van de Overeenkomst onverlet.

‘Toegangsrechten’: alle gepersonaliseerde toegangsrechten tot de SaaS die door Abonnee, een Eindgebruiker of namens Abonnee zijn toegekend;

‘Beheerder’: een Eindgebruiker met de grootste rol die Abonnee binnen de SaaS aan één enkele Eindgebruiker kan toekennen en die in de SaaS als beheerder is aangewezen;

‘Gelieerde Onderneming’: met betrekking tot een Partij: een entiteit die Zeggenschap over die Partij uitoefent, waarop door die Partij Zeggenschap wordt uitgeoefend of die samen met die Partij onder Zeggenschap staat (waarbij onder ‘Zeggenschap’ wordt verstaan: de (in)directe eigendom van ten minste vijftig procent (50%) van de eigendoms- of stemrechten);

‘Overeenkomst’: elke overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot het verlenen van diensten aan Abonnee, zoals de overeenkomst die is aangegaan bij de totstandkoming van een Abonnement;

‘Artikel’: elk artikel, met inbegrip van de leden daarvan;

‘Werkdag’: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van eerste kerstdag en nieuwjaarsdag;

‘Kandidaat’: een kandidaat voor een functie;

‘Bedrijfsaccount’: een deel van de SaaS dat in de SaaS is aangemerkt als een bedrijfsaccount en bedoeld is om de Abonneegegevens die onder één Abonnement worden bewaard, te beperken, maar dat ook voor andere doeleinden wordt gebruikt, zoals het groeperen van Eindgebruikers;

‘Klant’: Abonnee;

‘Distributiekanalen’: diensten van derden, vacaturesites en/of andere entiteiten die worden gebruikt door of in het distributienetwerk van Recruitee voor Personeelsadvertenties;

‘Document’: elk onderdeel van de Overeenkomst dat als één enkel document kan worden beschouwd, zoals de Voorwaarden of een overeenkomst inzake dienstverleningsniveau;

‘Documentatie’: de gebruikershandleidingen, beheersrichtlijnen, productspecificaties en integratiespecificaties die door Recruitee ter beschikking van Abonnee worden gesteld in verband met de SaaS en/of een Functionaliteit;

‘Werknemer’: werknemer, opdrachtnemer of vrijwilliger;

‘Eindgebruikers’: iedereen met Toegangsrechten;

‘Functionaliteit’: een functie of mogelijkheid van de SaaS die in de Overeenkomst of de Documentatie wordt beschreven, al dan niet verder onderverdeeld in subfunctionaliteiten en/of submogelijkheden;

‘Personeelsadvertentie’: de aankondiging of promotie van vacatures;

‘Aanzegging van Niet-Verlengen’: een kennisgeving van een Partij met betrekking tot een Abonnement inhoudende dat zij wenst dat de Abonnementsperiode waarin de kennisgeving wordt gedaan niet wordt gevolgd door een nieuwe Abonnementsperiode;

‘Niet-Webaanbod’: een aanbod dat geen Webaanbod is (bijv. een aanbod per e-mail);

‘Partij’: Abonnee of Recruitee;

‘Premium Personeelsadvertentie’: Personeelsadvertentie die apart van eventuele Abonnementen in rekening wordt gebracht;

'Recruitee': afhankelijk van welke partij de contractspartij is: Recruitee Inc., een vennootschap naar het recht van Delaware, Recruitee B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 63881829 of Recruitee GmbH, een vennootschap naar Duits recht geregistreerd onder nummer HRB 98602;

‘Content van Recruitee’: alle content die Recruitee beschikbaar stelt via haar Diensten en Website;

‘SaaS’: de software-as-a-service voor recruitment en/of talentenwerving die onder deze Voorwaarden aan Abonnee wordt aangeboden;

‘Dienst’: alle diensten die in het kader van de Overeenkomst door Recruitee worden verleend;

‘Website’: recruitee.com en www.recruitee.com;

‘Abonnement’: een proefabonnement of een betaald abonnement op de SaaS, met inbegrip van de aanverwante Diensten op basis van een abonnement;

‘Abonnementswijzigingen’: downgrades, upgrades of wijzigingen van een Abonnement waarmee Abonnee heeft ingestemd;

‘Abonnementsperiode’: een periode waarvoor het Abonnement is aangegaan, die vooraf kan worden gegaan of kan worden gevolgd door een andere soortgelijke periode;

‘Abonnee’: de (rechts)persoon waarvoor de Bedrijfsaccount wordt aangemaakt en waarmee de Overeenkomst wordt aangegaan of de opvolger/cessionaris van een dergelijke rechtspersoon;

‘Content van Abonnee’: cv’s, opmerkingen, notities, bestanden en alle andere gegevens die verband houden met het proces van het aannemen van iemand voor een functie;

‘Abonneegegevens’: alle gegevens die door Recruitee namens Abonnee worden opgeslagen in het kader van de SaaS, met uitzondering van back-ups;

‘Ondersteuning’: het bieden van begeleiding en advies inzake het gebruik van een Functionaliteit;

‘Dienstverlenende Derde’: derden die door Recruitee worden ingezet om de Diensten te verlenen, ondersteunen of faciliteren;

‘Webaanbod’: een aanbod dat via de Website of via de SaaS wordt gedaan en waarnaar niet wordt verwezen met woorden als ‘speciale’ of ‘maatwerk’ of woorden van gelijke strekking.

1. Toegang tot de Diensten

1.1 Beschikbaarheid Recruitee zal commercieel redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de SaaS vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar is.

1.2 Beperkingen Recruitee behoudt zich het recht voor om te allen tijde met of zonder kennisgeving beperkingen te stellen aan het gebruik van en de opslag met betrekking tot de Diensten, onder meer om de stabiliteit, legaliteit, beschikbaarheid, schaalbaarheid, bruikbaarheid, commerciële levensvatbaarheid en responsiviteit van de diensten die Recruitee verleent aan Abonnee en andere klanten van Recruitee te waarborgen.

1.3 Eisen aan Abonnee Abonnee garandeert Recruitee dat, indien Abonnee een natuurlijk persoon is, hij of zij ten minste 18 jaar oud is. Abonnee garandeert tevens dat het Abonnee wettelijk is toegestaan om de Diensten te gebruiken en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de selectie en het gebruik van de Diensten.

1.4 Plaatselijke Wetgeving Recruitee kan niet garanderen dat het gebruik van de Diensten dan wel het up- of downloaden van Content van Recruitee naar en van de Diensten buiten de VS en Nederland wettelijk is toegestaan. De toegang tot Content van Recruitee kan voor bepaalde personen of in bepaalde landen niet wettelijk zijn toegestaan. Indien Abonnee de Diensten gebruikt van buiten de VS en Nederland, doet Abonnee dit op eigen risico en is Abonnee verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving van het desbetreffende rechtsgebied.

1.5 Compatibiliteit Abonnee is verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van alle apparatuur of aanverwante diensten die Abonnee en eventuele Eindgebruikers nodig hebben om verbinding te kunnen maken met en gebruik te kunnen maken van de Diensten, met inbegrip van modems, hardware, software, en interlokale of lokale telefoondiensten. Abonnee is er verantwoordelijk voor dat deze apparatuur of aanverwante diensten compatibel zijn met de Diensten.

2. Algemene bepalingen

2.1 Abonneegegevens Abonnee garandeert dat hij alle gegevens die nodig zijn voor de wettelijke identificatie van Abonnee heeft verstrekt aan Recruitee. Daarnaast vult Abonnee de SaaS actief en correct met gegevens ten behoeve van de identificatie van Abonnee en de facturering aan Abonnee en neemt hij redelijke maatregelen om dergelijke gegevens te beschermen (met inbegrip van het waarborgen van de vertrouwelijkheid van de inloggegevens). Indien Abonnee ervoor kiest te betalen met een creditcard, moeten er creditcardgegevens worden verstrekt. Er kan slechts sprake zijn van één Abonnee per Overeenkomst.

2.2 Verantwoordelijkheid van Abonnee Abonnee is verantwoordelijk voor alle Content van Abonnee die op de SaaS van Abonnee wordt geplaatst en voor activiteiten die plaatsvinden via of op basis van de SaaS van Abonnee.

2.3 Onrechtmatig Gebruik Elk frauduleus, oneigenlijk, ongepast of onbevoegd gebruik van de Diensten of het gebruik ervan in strijd met de Overeenkomst kan voor Recruitee aanleiding zijn om, indien Recruitee dat geboden acht, het recht van Abonnee om de Diensten te gebruiken of om toegang te krijgen tot de Website op te schorten, te beëindigen of op te zeggen. Eén (rechts)persoon kan niet meer dan één gratis Bedrijfsaccount hebben. Abonnee mag de Diensten niet doorverkopen of anderszins als private label aan derden verlenen, met inbegrip van een toeslag of anderszins, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Recruitee. Meerdere Bedrijfsaccounts kunnen onder één Abonnement vallen op voorwaarde dat Recruitee daarvoor schriftelijke goedkeuring heeft verleend. Recruitee is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de omstandigheid dat Abonnee de in dit artikel neergelegde verplichtingen, met inbegrip van het verlies van zeggenschap over een Bedrijfsaccount, niet nakomt.

2.4 Verhouding tot Eindgebruikers Voor alle duidelijkheid en onverminderd enige aanvullende toerekening aan anderen, wordt alle gebruik van de Toegangsrechten in het kader van de Overeenkomst toegerekend aan Abonnee. Een Eindgebruiker die geen Abonnee is, kan geen rechten ontlenen aan deze Voorwaarden.

3. Opslag, ontsluiting en verzending van de Content van Abonnee

3.1 Toegestane Content Abonnee mag de SaaS uitsluitend gebruiken voor het verzenden en opslaan van de Content van Abonnee. Het is Abonnee niet toegestaan om commerciële advertenties die niet onder het begrip Content van Abonnee vallen te uploaden naar de Diensten of om de Diensten te gebruiken voor het versturen van spam.

3.2 Overmatig Gebruik Indien het gebruik vanuit een Bedrijfsaccount van Abonnee buitensporig is en de beschikbaarheid of stabiliteit van de diensten van Recruitee voor andere klanten van Recruitee daardoor in gevaar komen, kan Recruitee het betreffende Bedrijfsaccount opschorten.

4. Personeelsadvertenties

4.1 Algemeen Recruitee kan aanbieden om Personeelsadvertenties te verspreiden via verschillende Distributiekanalen. Recruitee kan geheel naar eigen inzicht een aanvullende vergoeding in rekening brengen voor Personeelsadvertenties. Alle vergoedingen voor Personeelsadvertenties zullen door Recruitee worden vermeld tijdens het bestelproces voor Personeelsadvertenties.

4.2 Inspanningsverplichting van Recruitee Recruitee zal commercieel redelijke inspanningen leveren om Personeelsadvertenties te verspreiden via Distributiekanalen. Abonnee erkent en aanvaardt echter dat Recruitee geen zeggenschap heeft over de Distributiekanalen of communicatienetwerken en dat Recruitee niet kan garanderen dat de Personeelsadvertenties van Abonnee daadwerkelijk via internet of via communicatienetwerken worden geleverd, door de betreffende Distributiekanalen worden aanvaard of worden ontvangen en/of gelezen door (potentiële) sollicitanten. Recruitee kan derden inschakelen als tussenpersoon voor de distributie van Personeelsadvertenties en dergelijke tussenpersonen worden beschouwd als onderdeel van de Distributiekanalen. Abonnee aanvaardt dat entiteiten in de Distributiekanalen niet verplicht zijn om een Personeelsadvertentie te gebruiken of weer te geven en een Personeelsadvertentie om welke reden dan ook kunnen weigeren, ongeacht of Abonnee een betaald Abonnement heeft dan wel een proefabonnement of gratis Abonnement, ook als Abonnee heeft betaald voor een Premium Personeelsadvertentie. Abonnee gaat ermee akkoord dat Recruitee niet aansprakelijk is jegens Abonnee of een derde indien een Personeelsadvertentie van Abonnee wordt geweigerd of niet wordt geplaatst en dat Abonnee geen recht op heeft restitutie omdat Personeelsadvertenties niet zijn geplaatst of verspreid. Indien Abonnee een Premium Personeelsadvertentie annuleert, biedt Recruitee geen restitutie aan. Door een Personeelsadvertentie aan te leveren, geeft Abonnee toestemming aan Recruitee om die Personeelsadvertentie te verspreiden binnen de Distributiekanalen. Recruitee geeft geen garantie met betrekking tot het aantal of de kwaliteit van Kandidaten die Abonnee zal ontvangen naar aanleiding van de Personeelsadvertentie van Abonnee. De verantwoordelijk voor het voeren van sollicitatiegesprekken, het uitvoeren van achtergrond- en referentiecontroles, het verifiëren van door kandidaten verstrekte informatie en het selecteren van een geschikte kandidaat berust uitsluitend bij Abonnee.

4.3 Verantwoordelijkheid voor Personeelsadvertenties Personeelsadvertenties van Abonnee moeten voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van wet- en regelgeving inzake arbeid en werkgelegenheid en op het gebied van antidiscriminatie. Abonnee begrijpt en gaat ermee akkoord dat de verantwoordelijkheid voor enige aansprakelijkheid of vorderingen die voortvloeien uit de publicatie van Personeelsadvertenties of materiaal waartoe derden toegang hebben via dergelijke Personeelsadvertentie uitsluitend bij Abonnee berust. Abonnee gaat ermee akkoord Recruitee en haar dochtermaatschappijen en hun respectievelijke functionarissen, bestuurders, werknemers en agenten te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen alle vorderingen, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheid en uitgaven (met inbegrip van advocaatkosten en onkosten) die voortvloeien uit een schending van dit artikel door Abonnee of een schending van het aanvullende servicebeleid van Distributiekanalen. In bepaalde gevallen kunnen Distributiekanalen eisen dat Abonnee akkoord gaat met aanvullend servicebeleid voordat zij de Personeelsadvertentie van Abonnee op of via hun diensten kunnen verspreiden en Abonnee gaat hierbij akkoord met aanvullend servicebeleid dat van toepassing is op de verspreiding van de Personeelsadvertenties van Abonnee. De verantwoordelijkheid om onderzoek te doen naar het beleid van de entiteiten in de Distributiekanalen berust uitsluitend bij Abonnee. Abonnee stemt ermee in geen Personeelsadvertenties te plaatsen of te promoten die: onzorgvuldige, spamachtige, onjuiste, misleidende of aanstootgevende informatie bevatten, verborgen zoektermen bevatten of diensten verkopen of promoten.

5. Kwaliteit van Ondersteuning

5.1 Dienstverleningsniveau Recruitee zal commercieel redelijke inspanningen leveren om binnen twee Werkdagen te reageren op alle binnenkomende verzoeken om Ondersteuning.

5.2 Onevenredig Gebruik Recruitee is slechts gehouden tot het bieden van Ondersteuning aan Eindgebruikers voor zover Abonnee ervoor zorgt dat verzoeken van Eindgebruikers om Ondersteuning op efficiënte wijze door Abonnee worden doorgegeven en dat de Eindgebruikers van Abonnee niet om onevenredig veel Ondersteuning vragen. Indien Recruitee geheel naar eigen inzicht bepaalt dat de Eindgebruikers van Abonnee om onevenredig veel Ondersteuning vragen, kan Abonnee eisen dat Abonnee één contactpersoon voor verzoeken om Ondersteuning aanwijst. Het Ondersteuningsteam van Recruitee is beschikbaar via support@recruitee.com.

5.3 Onboarding en Opleiding Recruitee zal commercieel redelijke inspanningen leveren om alle tussen Partijen overeengekomen diensten op het gebied van onboarding en opleiding te verlenen.

5.4 SLA voor Lead Plans Het Addendum Inzake Dienstverleningsniveau (‘SLA’) dat beschikbaar is op de website van Recruitee (https://recruitee.com/terms) geldt als addendum op deze Voorwaarden. Het SLA is niet van toepassing op een Abonnement indien Partijen rechtsgeldig een ander(e) overeenkomst/addendum inzake het dienstverleningsniveau hebben ondertekend die/dat van toepassing is op een dergelijk Abonnement.

6. Garantie en Disclaimer

6.1 Verklaringen, Garanties en Disclaimer van Abonnee Abonnee verklaart en garandeert dat (a) Abonnee het recht heeft en bekwaam is om de Overeenkomst aan te gaan en daaraan gebonden te zijn; (b) Abonnee zich houdt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in verband met de Content van Abonnee en het gebruik van de Diensten door Abonnee; (c) Abonnee gerechtigd is tot aanlevering van de Content van Abonnee; en (d) Abonnee instemt met de naleving van deze Voorwaarden in verband met de Diensten en de Website zoals die door Recruitee worden aangeboden. Abonnee gaat akkoord met het gebruik van de Diensten en de Website voor eigen risico van Abonnee.

6.2 Garanties en Disclaimer van Recruitee RECRUITEE MAAKT GEBRUIK VAN DIENSTVERLENENDE DERDEN EN DISTRIBUTIEKANALEN (ZOALS NETWERKPROVIDERS, DATACENTERS, TELECOMPROVIDERS) OM DE DIENSTEN EN DE WEBSITE BESCHIKBAAR TE STELLEN AAN ABONNEE. RECRUITEE GARANDEERT DAT ZIJ ALLE COMMERCIEEL REDELIJKE INSPANNINGEN ZAL LEVEREN OM DE DIENSTEN OVEREENKOMSTIG DE BRANCHENORMEN AAN ABONNEE TE VERLENEN, MAAR RECRUITEE GARANDEERT NIET DAT DIENSTEN TE ALLEN TIJDE VRIJ ZULLEN ZIJN VAN FOUTEN OF ONDERBREKINGEN, NOCH GARANDEERT RECRUITEE DAT EVENTUELE FOUTEN OF GEBREKEN ZULLEN WORDEN HERSTELD. BEHOUDENS ALS UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE VOORWAARDEN, GARANDEERT RECRUITEE, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, NIET DAT DE DIENSTEN NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF GESCHIKT ZIJN VOOR EEN BEPAALD DOEL EN WIJST ZIJ ELKE ANDERE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIE OF WAARBORG AF.

6.3 Interactie met Derden Recruitee kan links of andere interactie met derden, met inbegrip van het interopereren met en het integreren in, websites van derden, diensten van derden en reclamebanners van derden op de Website en via de Diensten (‘Interactie met Derden’) weergeven of aanbieden. In het bijzonder kunnen de Diensten Abonnee ook de mogelijkheid bieden om informatie en/of gegevens van Abonnee te koppelen en te publiceren via derden, zoals door middels van berichten op sociale en zakelijke netwerksites. Het gebruik van Interactie met Derden is voor risico van Abonnee en derden kunnen van Abonnee eisen dat hij akkoord gaat met aanvullende algemene voorwaarden voor het gebruik van die Interactie met derden. Recruitee kan, geheel naar eigen inzicht, met of zonder kennisgeving en op te allen tijde, elke Interactie met Derden uitschakelen. Recruitee kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor Interactie met Derden, met inbegrip van de kwaliteit, de inhoud, de gebruiksvoorwaarden en de beschikbaarheid ervan.

6.4 Maatwerkdiensten Abonnee begrijpt en stemt ermee in dat de diensten die Recruitee aan haar klanten verleent, kunnen worden verleend via dezelfde onderliggende software, hardware en infrastructuur en dat zij bedoeld zijn voor levering aan een groot aantal klanten op een schaalbare manier. De Diensten worden niet gepersonaliseerd en/of op maat gemaakt voor Abonnee, tenzij, en voor zover, Partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

7. Aansprakelijkheidsbeperking

Abonnee begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Recruitee niet aansprakelijk is voor schade en/of verlies als gevolg van: (i) het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Diensten; (ii) de kosten van de aanschaf van vervangende goederen en diensten als gevolg van goederen, gegevens, informatie of diensten die zijn gekocht of verkregen, berichten die zijn ontvangen of transacties die zijn aangegaan via of van de Diensten; (iii) verklaringen of gedrag van derden met betrekking tot de Diensten. RECRUITEE IS NOOIT AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, HET AL DAN NIET WERVEN VAN BEPAALDE PERSONEN EN/OF VERLIEZEN VAN ABONNEE EN/OF DERDEN. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN RECRUITEE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE OVEREENKOMST BEDRAAGT NIET MEER DAN DE (NAAR EVENREDIGHEID BEREKENDE) VERGOEDINGEN VERSCHULDIGD VOOR HET GEDURENDE ZES MAANDEN BLIJVEN VERLENEN VAN EEN SAAS DIE DOOR RECRUITEE OP GROND VAN DE OVEREENKOMST AAN ABONNEE WORDT VERLEEND ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE EERSTE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE VORDERING(EN) VAN ABONNEE JEGENS RECRUITEE (‘MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID’). DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OP: (I) ALLE SCHADE; (II) HET TOTAAL VAN ALLE VORDERINGEN, MET INBEGRIP VAN WANPRESTATIE, SCHENDING VAN EEN GARANTIE, VRIJWARING, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, HET GEVEN VAN EEN VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN EN ANDERE ONRECHTMATIGE DADEN. De beperkingen zoals neergelegd in dit artikel zijn niet van toepassing voor zover de aansprakelijkheid niet kan worden beperkt op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals in geval van bewuste roekeloosheid, bedrog of kwade opzet van Recruitee. De in dit artikel genoemde beperkingen zijn ook van toepassing indien een beperkt rechtsmiddel dat in de Overeenkomst wordt genoemd, niet aan het wezenlijke doel ervan blijkt te voldoen. Alle beperkingen die op grond van dit artikel zijn overeengekomen, zijn ook van toepassing op de aansprakelijkheid van de bestuurders, functionarissen, werknemers, opdrachtnemers, agenten en leden van Recruitee.

8. Vrijwaring

Abonnee gaat ermee akkoord Recruitee, haar opdrachtnemers en licentiegevers alsmede hun respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers, leden, aandeelhouders en agenten te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheid, verliezen, maatregelen, rechtsvorderingen, eisen, redelijke kosten en uitgaven van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit: (i) inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten door Content van Abonnee of Abonneegegevens of (ii) het gebruik van Interactie met Derden door Abonnee. Recruitee gaat ermee akkoord Abonnee, de opdrachtnemers, bestuurders, functionarissen, werknemers, leden, aandeelhouders en agenten van Abonnee te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheid, verliezen, maatregelen, rechtsvorderingen, eisen, redelijke kosten en uitgaven van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit een inbreuk op intellectueel eigendom door de Diensten van Recruitee. Vrijwaring door Recruitee of Abonnee (‘Vrijwarende Partij’) geschiedt op voorwaarde dat (i) de andere partij (‘Gevrijwaarde Partij’) een dergelijke vordering onmiddellijk meldt, (ii) de Vrijwarende Partij het recht heeft om de vordering zelfstandig af te handelen, (iii) er door de Vrijwarende Partij geen schikking overeen kan worden gekomen zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Gevrijwaarde Partij (waarbij deze toestemming niet op onredelijke gronden mag worden geweigerd) en (iv) de Gevrijwaarde Partij verplicht is om redelijke medewerking te verlenen aan het verweer van de Vrijwarende Partij tegen de vordering. De in dit artikel genoemde algemene voorwaarden blijven ook na beëindiging of afloop van de Overeenkomst van kracht.

9. Aanpassing van de Diensten

Recruitee behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de Diensten teneinde de Diensten geheel of gedeeltelijk te verbeteren. Indien een wijziging aanzienlijke negatieve gevolgen kan hebben voor het bestaande gebruik van de Diensten door Abonnee zoals beschreven in de Documentatie van de Diensten, zal de wijziging indien mogelijk worden aangekondigd. Wijzigingen met betrekking tot Distributiekanalen voor Personeelsadvertenties kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging en wanneer het Recruitee uitkomt, worden aangebracht.

10. Dienstverlenende Derden

ABONNEE BEGRIJPT DAT RECRUITEE GEBRUIKMAAKT VAN DIENSTVERLENENDE DERDEN BIJ DE EXPLOITATIE VAN DE DIENSTEN. RECRUITEE GARANDEERT NIET DAT INFORMATIE OF GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, PRIJZEN EN BEOORDELINGEN DIE VIA DE WEBSITE EN DE DIENSTEN WORDEN VERSTREKT, BETROUWBAAR EN NAUWKEURIG ZIJN INDIEN DERGELIJKE INFORMATIE DOOR OF VIA EEN DIENSTVERLENENDE DERDE WORDT VERSTREKT.

11. Betaling, verlenging, terugbetaling en Abonnementswijziging

11.1 Proefabonnementen Er kan gratis gebruik worden gemaakt van een Abonnement gedurende de gratis proefperiode. Deze periode duurt normaal gesproken 18 dagen, tenzij Partijen anders overeenkomen of Abonnee een betaald Abonnement afsluit.

11.2 Betaling Voor het betalen van vergoedingen is een geldige creditcard nodig, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of Recruitee voor specifieke vergoedingen uitdrukkelijk andere betalingsmethoden aanbiedt. Recruitee kan creditcards die zijn ingevoerd in de SaaS van Recruitee automatisch belasten in verband met vergoedingen voor Diensten. Alle vergoedingen voor een Abonnement kunnen volledig in rekening worden gebracht en zijn 30 (dertig) kalenderdagen voor elke Abonnementsperiode verschuldigd, tenzij Recruitee in de Overeenkomst anders heeft bepaald. Indien er sprake is van een betalingsachterstand in verband met vergoedingen voor een Abonnement, kan Recruitee Abonnementen opschorten. De vergoedingen voor alle andere Diensten dan Abonnementen worden onmiddellijk in rekening gebracht en zijn verschuldigd zodra de bestelling is afgerond. Recruitee kan bij elke verlenging van een Abonnement de voor het Abonnement geldende vergoedingen, tarieven en prijzen verhogen met maximaal 5% ten opzichte van de daaraan voorafgaande Abonnementsperiode.

11.3 Duur en Verlenging Abonnementen worden standaard aangegaan voor een Abonnementsperiode van een maand of een jaar en worden verlengd met de duur van de voorafgaande Abonnementsperiode, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Overeenkomst. Indien de voorafgaande Abonnementsperiode meer dan 1 (één) jaar bedraagt, bedraagt de duur waarmee de Abonnementsperiode wordt verlengd 1 (één) jaar, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij een Partij Recruitee 30 (dertig) kalenderdagen voor afloop van de Abonnementsperiode een Aanzegging van Niet-Verlengen doet toekomen of, in geval van een Abonnement met een Abonnementsperiode van een maand, één Werkdag voor afloop van de Abonnementsperiode. Een Aanzegging van Niet-Verlengen door Abonnee laat verlengingen die reeds door Abonnee zijn toegezegd onverlet. Vergoedingen voor een verlenging van Abonnementen worden berekend op basis van vergoedingen exclusief kortingen.

11.4 Abonnementswijzigingen (Webaanbod) Abonnementswijzigingen voor Abonnementen op basis van een Webaanbod die met een creditcard zijn betaald, worden onmiddellijk van kracht. Bij Abonnementswijzigingen in verband met een Webaanbod blijven de aanvangsdatum en einddatum van de alsdan geldende Abonnementsperiode onveranderd, tenzij de Abonnementswijziging verband houdt met de duur van de Abonnementsperiode(s). Indien een Abonnementswijziging verband houdt met de duur van de Abonnementsperiode(s) van een Abonnement op basis van een Webaanbod dat met een creditcard is betaald, dan vangt onmiddellijk een nieuwe Abonnementsperiode aan. Abonnee heeft bij Abonnementswijzigingen geen recht op terugbetaling of verrekening. Indien vergoedingen voor Abonnementen op basis van een Webaanbod met een creditcard zijn betaald, dan worden bij Abonnementswijzigingen de vergoedingen voor het (naar evenredigheid berekende) deel van een reeds betaalde Abonnementsperiode die geheel of gedeeltelijk in de toekomst ligt echter verrekend met vergoedingen voor de toekomstige levering van Abonnementen.

11.5 Belastingen en Valuta Alle vergoedingen gelden exclusief alle door belastingautoriteiten opgelegde belastingen, heffingen of rechten, en Abonnee is verantwoordelijk voor betaling van al die belastingen, heffingen en rechten, uitsluitend met uitzondering van belastingen op de inkomsten van Recruitee. Alle vergoedingen luiden in Amerikaanse dollars (‘USD’), euro's (‘EUR’) of Britse ponden (‘GBP’).

12. Beëindiging en Opschorting

12.1 Algemeen Beëindiging van Diensten, en daarmee tevens de Overeenkomst voor zover deze met die Diensten verband houdt, kan op verschillende manieren plaatsvinden. Abonnee kan de Diensten op elk moment wanneer het hem uitkomt met onmiddellijke ingang beëindigen door Recruitee daarvan in kennis te stellen. In geval van een dergelijke beëindiging (onverminderd andere vormen van beëindiging, zoals wegens een schending): ontvangt Abonnee geen vergoeding voor eventuele uit de beëindiging voortvloeiende schade en worden er geen vergoedingen terugbetaald of verrekend en worden eventuele toegezegde vergoedingen voor Abonnementsperiodes (met inbegrip van verlenging) onmiddellijk opeisbaar (indien deze niet reeds opeisbaar zijn). In geval van een schending van de Overeenkomst heeft Recruitee te allen tijde en geheel naar eigen inzicht het recht de Diensten van Abonnee zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Diensten te weigeren. Elke Partij kan de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien de wederpartij surseance van betaling is verleend of failliet is verklaard.

12.2 Export en Wissing van Gegevens Abonnee kan bij beëindiging van Diensten de door Recruitee in het kader van de beëindigde Diensten gehouden Content van Abonnee binnen 30 (dertig) kalenderdagen na beëindiging downloaden of opvragen door middel van de API van de SaaS. Echter, in geval van beëindiging van de Diensten door Recruitee wegens schending van de Voorwaarden door Abonnee verbeurt Abonnee zijn recht op toegang tot Content van Abonnee. Recruitee kan 30 (dertig) dagen na beëindiging alle door Recruitee in het kader van beëindigde Diensten gehouden Content van Abonnee wissen.

12.3 Wettelijke Beperkingen en Sancties Recruitee mag de Diensten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen indien het Recruitee a) op grond van de op Recruitee van toepassing zijnde wet- en regelgeving of b) naar aanleiding van economische overheidssancties tegen een land of staat door een zakenpartner of dienstverlener van Recruitee verboden is de Diensten aan Abonnee te verlenen.

13. Intellectuele Eigendom en Content

13.1 IE-rechten en Licenties Net zoals tussen Recruitee en Abonnee het geval is, is Abonnee de eigenaar van alle intellectuele-eigendomsrechten op Content van Abonnee. Er worden geen intellectuele-eigendomsrechten overgedragen in het kader van deze Overeenkomst. Alle licenties die in het kader van deze Overeenkomst aan Abonnee worden verleend, gelden wereldwijd, niet-exclusief en beperkt, in overeenstemming met de beperkingen van de Diensten. Er wordt door Recruitee geen licentie voor intellectuele-eigendomsrechten verleend wanneer dit niet noodzakelijk is voor het rechtmatige gebruik van de Diensten door Abonnee. Alle ingevolge deze Overeenkomst door Recruitee verstrekte licenties eindigen wanneer deze Overeenkomst of de betreffende Diensten worden beëindigd. Abonnee verleent Recruitee een licentie voor het gebruik van Content van Abonnee ten behoeve van de verlening van de Diensten en ter verbetering van de Diensten. Het gebruik van Content van Abonnee door Recruitee ter verbetering van de Diensten vindt slechts plaats nadat Recruitee een kopie van Content van Abonnee heeft gemaakt die een zodanig proces van anonimisering, samenvoeging en/of vermindering heeft doorlopen dat de content redelijkerwijs niet langer kan worden beschouwd als vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens.

13.2 Beperkte Content Abonnee stemt ermee in dat hij de Diensten niet zal gebruiken om content te verwerken of op te slaan die (a) een inbreuk, schending of andere doorkruising van een auteursrecht of handelsmerk van Recruitee of een derde oplevert, (b) lasterlijk, diffamerend, obsceen, pornografisch, beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, intimiderend, hatelijk of aanstootgevend is of anderszins een schending van de wet of de rechten van derden oplevert, (c) een virus, Trojaans paard, worm, tijdbom of andere computerprogrammeringsroutine of -engine bevat waarmee wordt getracht een systeem, gegevens of informatie te beschadigen, heimelijk te onderscheppen of te onteigenen of daar nadelige invloed op uit te oefenen. Op verzoek van Recruitee garandeert Abonnee dat hij Content van Abonnee die in strijd is met dit artikel of de Overeenkomst na kennisgeving van Recruitee aan Abonnee onverwijld zal verwijderen. Recruitee behoudt zich het recht voor Content van Abonnee uit de Diensten te verwijderen indien zij geheel naar eigen inzicht van mening is dat die content in strijd is met dit artikel of de Overeenkomst. Alle cv-documenten die door Abonnee, een Eindgebruiker, Kandidaat of sollicitant naar de Bedrijfsaccount(s) van Abonnee worden geüpload, kunnen door Abonnee via de gebruikersinterface van de SaaS worden geopend, tenzij de cv-documenten door Abonnee zijn verwijderd.

13.3 Vertrouwelijkheid Recruitee zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de vertrouwelijkheid van Content van Abonnee die via de SaaS exclusief aan Recruitee wordt verstrekt te waarborgen, indien met de SaaS, gezien het ontwerp en het beoogde doel ervan, de verstrekking van die Content van Abonnee aan derden wordt voorkomen. Zo is vertrouwelijkheid in beginsel vereist ten aanzien van gegevens van Kandidaten, maar niet ten aanzien van content die in het kader van de Diensten door Abonnee op een algemeen toegankelijke website is gepubliceerd (hierna: ‘Werken-bij Site’). Abonnee zal de SaaS gebruiken in overeenstemming met best practices op het gebied van informatiebeveiliging. Het geheimhouden van inlog- of toegangsgegevens maakt deel uit van deze praktijken.

14. Promoties en Marketing

14.1 Werken-bij Site Recruitee kan Abonnee een Werken-bij Site aanbieden. Deze Werken-bij Site is onder meer erop gericht een overzicht van vacatures aan het publiek beschikbaar te stellen, en het gebruik door Abonnee van de Werken-bij Site is dus niet gericht op privégebruik. Vacatures die op de Werken-bij Site worden gepubliceerd, worden naar de vacaturesites van Indeed verspreid. Abonnee stemt in met de algemene voorwaarden van Indeed in verband met de verspreiding van dergelijke vacatures naar Indeed (https://www.indeed.com/legal). Abonnee kan ervoor kiezen af te zien van deze verspreiding naar Indeed en de algemene voorwaarden van Indeed door Recruitee daarvan in kennis te stellen.

14.2 Branding voor Recruitee Abonnee stemt ermee in dat een afbeelding of tekstlink met de woorden “mede mogelijk gemaakt door Recruitee” of “Hiring met Recruitee” in de Diensten kan worden opgenomen. Recruitee zal het voor Eindgebruikers mogelijk maken deze afbeeldingen of links uit te schakelen of te verbergen voor de Werken-bij Site en e-mails. Tenzij Abonnee dit nadrukkelijk verbiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Recruitee, kan Recruitee de bedrijfsnamen, logo’s en handelsmerken van Abonnee gebruiken om het gebruik van de Diensten door Abonnee in persberichten, interviews, promotiemateriaal, verkoopoverzichten, presentaties, websites en ander eigen promotiemateriaal te kunnen vermelden.

14.3 Promoties en Kortingen Alle promoties en kortingen gelden uitsluitend voor Diensten waarop de promotie of korting oorspronkelijk werd toegepast; op daaropvolgende upgrades of extra Diensten wordt niet zonder meer een promotie of korting toegepast.

15. Privacy

15.1 Privacybeleid Abonnee en Eindgebruiker zullen regelmatig het privacybeleid van Recruitee controleren, dat van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens op de Website en in verband met de Dienst, en waaraan Abonnee en Eindgebruiker gebonden zijn als voorwaarde van deze Voorwaarden en het gebruik van de Website en Diensten. Wijzigingen met betrekking tot privacy worden via het privacybeleid van Recruitee aan Eindgebruikers gecommuniceerd.

15.2 Addendum Gegevensverwerking Het Addendum gegevensverwerking (‘DPA’) dat beschikbaar is op de website van Recruitee (https://recruitee.com/terms) geldt als addendum op deze Voorwaarden. Het DPA is niet van toepassing op een Abonnement indien Partijen rechtsgeldig een ander(e) schriftelijk(e) verwerkersovereenkomst/addendum hebben ondertekend die/dat van toepassing is op een dergelijk Abonnement.

16. Beleid inzake Elektronische Verstrekking

Abonnee stemt ermee in dat Recruitee vereiste mededelingen als bedoeld in de Overeenkomst en andere informatie over de Diensten op elektronische wijze aan Abonnee kan verstrekken, met inbegrip van communicatie met een Eindgebruiker in de rol van Beheerder via het bij zijn account behorende e-mailadres of kennisgevingen aan die Eindgebruiker in de SaaS. Recruitee is niet verantwoordelijk indien e-mails aan Abonnee of Eindgebruiker “bouncen” of niet worden afgeleverd of voor enige andere niet-levering die niet aan Recruitee kan worden toegerekend. Mededelingen door Abonnee worden gedaan per (aangetekende) post of via een andere weg die nadrukkelijk door Recruitee wordt aangewezen voor specifieke mededelingen.

17. Contractspartij, Toepasselijk Recht en Geschillen

17.1 Contractspartij Tenzij anders overeengekomen, is Recruitee B.V. de contractspartij indien Abonnee buiten de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk gevestigd of woonachtig is, is Recruitee Inc. de contractspartij indien Abonnee in de Verenigde Staten of Canada gevestigd of woonachtig is en is Recruitee GmbH de contractspartij indien Abonnee in Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk gevestigd of woonachtig is.

17.2 Indien Recruitee B.V. de Contractspartij is Indien Recruitee B.V. de contractspartij is, dan is op deze Overeenkomst of het gebruik van de Diensten door Abonnee Nederlands recht van toepassing, ongeacht eventuele beginselen van het conflictenrecht. In dat geval worden eventuele gerechtelijke procedures met betrekking tot deze Overeenkomst en de door Recruitee B.V. verleende Diensten uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

17.3 Indien Recruitee Inc. de Contractspartij is Indien Recruitee Inc. de contractspartij is, dan is op deze Overeenkomst en het gebruik van de Diensten door Abonnee het recht van de staat New York, Verenigde Staten, van toepassing, ongeacht eventuele beginselen van het conflictenrecht. In dat geval worden eventuele gerechtelijke procedures met betrekking tot deze Overeenkomst of het gebruik van de Diensten door Abonnee uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te New York, New York, Verenigde Staten.

17.4 Indien Recruitee GmbH de Contractspartij is. Indien Recruitee GmbH de contractspartij is, dan is op deze Overeenkomst of het gebruik van de Diensten door Abonnee Nederlands recht van toepassing, ongeacht eventuele beginselen van het conflictenrecht. In dat geval worden eventuele gerechtelijke procedures met betrekking tot deze Overeenkomst en de door Recruitee GmbH verleende Diensten uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

18. Overige bepalingen

18.1 Aanpassing van de Voorwaarden Deze Voorwaarden kunnen door Recruitee geheel naar haar eigen inzicht van tijd tot tijd worden aangepast. Aanpassingen worden bekendgemaakt door de nieuwe versie van de Voorwaarden te publiceren op de website van Recruitee (https://recruitee.com/terms). Aanpassingen worden van kracht aan het begin van de volgende Abonnementsperiode of bij Abonnementswijzigingen. Dergelijke aanpassingen zijn slechts van toepassing op een volgende Abonnementsperiode voor zover zij ten minste 40 dagen voor het begin van de betreffende Abonnementsperiode worden gepubliceerd. Recruitee kan nadrukkelijk aangeven dat de bovenstaande aanpassingen op een eerder moment van kracht worden; in dat geval kan Abonnee een Abonnement onmiddellijk beëindigen en terugbetaling ontvangen van vooruitbetaalde vergoedingen voor het beëindigde deel van een vooruitbetaalde Abonnementsperiode. Aanpassingen van de Voorwaarden gelden voor alle eerdere versies van deze Voorwaarden, met inbegrip van Documenten die op die versies zijn gebaseerd.

18.2 Volledige Overeenkomst De volledige Overeenkomst bestaat slechts uit deze Voorwaarden, schriftelijke aanbiedingen van Recruitee, door Recruitee ondertekende documenten, of voorwaarden en aanbiedingen waarmee nadrukkelijk schriftelijk is ingestemd door een gemachtigde van Recruitee. De Overeenkomst treedt in de plaats van alle eerdere of huidige (schriftelijke of mondelinge) overeenstemmingen of overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp ervan. Tenzij anders tussen Partijen is overeengekomen, worden bij afzonderlijke overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau of verwerkersovereenkomsten tussen Partijen in verband met de Diensten deze overeenkomsten als bijlagen aan deze Voorwaarden toegevoegd.

18.3 Voortdurende Werking Voor alle duidelijkheid: na beëindiging blijft de Overeenkomst van kracht met betrekking tot intellectuele eigendom, verschuldigde betalingen, disclaimers, beperkingen van aansprakelijkheid en andere onderwerpen die naar hun aard en/of doel van kracht moeten blijven.

18.4 Proefabonnementen Recruitee behoudt zich te allen tijde het recht voor om welke reden dan ook en zonder opgave van redenen een gratis proefabonnement te beëindigen.

18.5 Aanvaarding van Bestellingen en Abonnementswijzigingen Aanvaarding van een bestelling die via de Website of de SaaS wordt geplaatst kan binnen 2 Werkdagen door Recruitee worden ingetrokken, waarbij Abonnee recht krijgt op terugbetaling in verband met die specifieke bestelling. De toestemming van Recruitee voor Abonnementswijzigingen in verband met Abonnementen op basis van een Niet-Webaanbod kan slechts op automatische wijze plaatsvinden, met inbegrip van een persoonlijke e-mail.

18.6 Afstandsverklaringen Het niet uitoefenen door een Partij van een recht ingevolge de Overeenkomst wordt niet opgevat als een afstandsverklaring ten aanzien van enige nadere rechten ingevolge de Overeenkomst.

18.7 Overmacht Recruitee is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst wanneer Recruitee redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen op de oorzaak voor deze tekortkoming in de nakoming, met inbegrip van (gedeeltelijke) technische, elektronische of communicatiestoringen.

18.8 Scheidbaarheid Indien enige bepaling van deze Overeenkomst onafdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, dan zal die bepaling zo min mogelijk worden beperkt of verwijderd, zodat de Overeenkomst voor het overige volledig van kracht en afdwingbaar blijft.

18.9 Cessies en Gebruik door Derden Recruitee biedt de Diensten uitsluitend aan voor gebruik door en ten behoeve van Abonnee en de aan hem Gelieerde Ondernemingen en niet voor gebruik door of ten behoeve van enige andere partijen. Daarnaast is deze Overeenkomst bindend voor en komt deze ten goede aan de toegestane rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden van elke Partij. Geen der Partijen mag deze Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij cederen; als uitzondering hierop geldt dat elke Partij deze Overeenkomst wel mag cederen in verband met een fusie, reorganisatie, overname of andere overdracht van (vrijwel) alle activa of stemgerechtigde stukken van die Partij. In geval van een cessie van de Overeenkomst stelt Abonnee Recruitee hiervan 30 dagen van tevoren in kennis en voldoet Abonnee aan de overige verplichtingen in de Overeenkomst.

18.10 Zelfstandige Opdrachtnemers Met de Overeenkomst wordt geen agentschap, samenwerkingsverband, joint venture of dienstverband tot stand gebracht.

18.11 Vertalingen Recruitee kan versies van de Overeenkomst beschikbaar stellen in andere talen dan het Engels. Indien Recruitee daartoe overgaat, is op de rechtsbetrekking tussen Partijen de Engelse versie van de Overeenkomst van toepassing. De vertaalde versie wordt uitsluitend gemakshalve verstrekt en uitlegging daarvan kan niet leiden tot aanpassing van de Engelse versie van de Overeenkomst.

Vragen over de Overeenkomst kunnen worden gericht aan support@recruitee.com.

Addendum gegevensverwerking (‘DPA’)

Laatst gewijzigd: 6 januari 2023

0. Begripsbepalingen

Tenzij in dit DPA anders is bepaald, hebben alle met een hoofdletter geschreven begrippen de betekenis die daaraan in de Voorwaarden is toegekend. In dit DPA hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

‘Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht’: alle toepasselijke wet- en regelgeving van de Europese Unie, de lidstaten van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk ter bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen, en in het bijzonder het recht op privacy met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de AVG en de VK AVG, zoals deze wet- en regelgeving van tijd tot tijd wordt gewijzigd, aangevuld en opnieuw wordt vastgesteld;

‘CCPA’: California Consumer Privacy Act 2018;

‘AVG’: Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming);

De begrippen ‘Verwerkingsverantwoordelijke’, ‘Betrokkene’, ‘Persoonsgegevens’, ‘Verwerken/Verwerking’, ‘Verwerker’, en ‘Toezichthoudende Autoriteit’ hebben dezelfde betekenis als in de AVG;

‘Beveiligingsinbreuk’: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins Verwerkte Persoonsgegevens;

‘Standaardcontractbepalingen’: standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie of een andere bevoegde autoriteit zijn vastgesteld of goedgekeurd in overeenstemming met het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht;

‘Subverwerker’: een Verwerker die door Recruitee is ingeschakeld om namens Abonnee specifieke Verwerkingsactiviteiten te verrichten;

‘Voorwaarden’: de algemene voorwaarden van Recruitee die door Partijen van toepassing zijn verklaard en beschikbaar zijn gesteld via/op: https://recruitee.com/terms (op de website gedefinieerd als: de Voorwaarden);

‘Derde Land’: elk land buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”);

‘VK AVG’: de AVG zoals omgezet in het recht van het Verenigd Koninkrijk ingevolge de Britse European Union (Withdrawal) Act 2018 en zoals gewijzigd bij de Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2019.

1. Algemeen

1.1 Dit DPA is een addendum bij de Voorwaarden en is uitsluitend van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens door Recruitee als Verwerker namens Abonnee als Verwerkingsverantwoordelijke zoals beschreven in DPA-bijlage 1. Dit DPA kan door Recruitee worden aangepast onder dezelfde algemene voorwaarden die van toepassing zijn op aanpassingen van de Voorwaarden.

1.2 De volgende documenten maken integraal deel uit van dit DPA: (i) dit document en (ii) enig document dat aan dit DPA is gehecht en als ‘DPA-bijlage’ is aangeduid. Elke verwijzing naar het DPA wordt tevens geacht een verwijzing naar die documenten te omvatten.

1.3 Indien er sprake is van strijdigheid tussen het bepaalde in dit DPA en de Voorwaarden, dan prevaleert het bepaalde in dit DPA, tenzij in dit DPA uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.4 Voor alle duidelijkheid: dit DPA is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens door Recruitee als Verwerker namens Abonnee als Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de Diensten ingevolge de Overeenkomst, tenzij Partijen uitdrukkelijk andere contractuele afspraken hebben gemaakt met betrekking tot deze Verwerking van Persoonsgegevens.

2. Verwerking van Persoonsgegevens

2.1 Recruitee Verwerkt Persoonsgegevens namens Abonnee in overeenstemming met de instructies van Abonnee die worden verstrekt door het gebruik van de Diensten en zoals vermeld in DPA-bijlage 1. De informatie over de Verwerking van Persoonsgegevens is nader omschreven in DPA-bijlage 1.

2.2 Abonnee zorgt ervoor dat Recruitee, ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst, de Persoonsgegevens rechtmatig namens Abonnee kan Verwerken in overeenstemming met dit DPA. Indien dit ingevolge het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht vereist is, zorgt Abonnee ervoor dat de Betrokkenen toestemming hebben verleend voor de Verwerking en hiervan op de hoogte zijn gesteld.

<b>2.3</b> De instructies van Abonnee over de Verwerking van Persoonsgegevens moeten voldoen aan het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht. Indien Recruitee van mening is dat een instructie van Abonnee inbreuk maakt op het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht, zal zij Abonnee hiervan onverwijld op de hoogte stellen. Recruitee is gerechtigd de uitvoering op een dergelijke instructie op te schorten totdat Abonnee een dergelijke instructie bevestigt of aanpast. Recruitee is niet gehouden actief te onderzoeken of instructies van Abonnee voldoen aan het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht.

2.4 Recruitee kan ingevolge toepasselijke wet- en regelgeving wettelijk verplicht zijn om door haar Verwerkte Persoonsgegevens te verstrekken aan derden, zoals autoriteiten. Indien dit het geval is, stelt Recruitee Abonnee hiervan op de hoogte voor zover dit is toegestaan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.

3. Beveiliging en vertrouwelijkheid

3.1 Recruitee zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen en in stand houden om de Persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies of ongeoorloofde toegang of andere vormen van ongeoorloofde of onrechtmatige Verwerking van Persoonsgegevens. Deze maatregelen bieden, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de Verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens met zich meebrengen. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de maatregelen die staan vermeld in DPA-bijlage 2. Abonnee begrijpt en stemt ermee in dat deze maatregelen onderhevig zijn aan verandering en ontwikkeling en het is Recruitee dan ook uitdrukkelijk toegestaan alternatieve maatregelen te treffen.

3.2 Abonnee is bij uitsluiting verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat Eindgebruikers de Diensten gebruiken overeenkomstig best practices op het gebied van informatiebeveiliging en in overeenstemming met het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht. Het geheimhouden van inlog- of toegangsgegevens maakt deel uit van deze praktijken, zonder daartoe beperkt te zijn.

3.3 Recruitee zorgt ervoor dat de tot het Verwerken van de Persoonsgegevens gemachtigde medewerkers zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden.

4. Gegevensdoorgiften aan Derde Landen

4.1 Indien Recruitee verwijst naar Recruitee B.V. of Recruitee GmbH, dan geeft Recruitee geen Persoonsgegevens door aan een Derde Land, tenzij Recruitee daartoe de voorafgaande schriftelijke toestemming van Abonnee heeft verkregen.

4.2 Indien Recruitee verwijst naar Recruitee Inc., dan heeft Recruitee geen toestemming van Abonnee nodig voor de doorgifte van Persoonsgegevens aan een Derde Land.

4.3 Abonnee stemt ermee in dat indien er geen passend adequaatheidsbesluit of ander passend mechanisme voor gegevensdoorgifte van toepassing is op de doorgifte van Persoonsgegevens aan een Derde Land en er ingevolge het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht voor die doorgifte een dergelijk besluit of mechanisme vereist is, Recruitee Standaardcontractbepalingen zal aangaan. Abonnee machtigt Recruitee hierbij uitdrukkelijk om, (mede) voor zover nodig namens hem, Standaardcontractbepalingen aan te gaan en draagt Recruitee op deze Standaardcontractbepalingen, indien van toepassing, namens Abonnee af te dwingen.

4.4 Niets in dit DPA zal zodanig worden uitgelegd dat het prevaleert boven een daarmee strijdig artikel uit de Standaardcontractbepalingen die door Recruitee zijn aangegaan, met inbegrip van Standaardcontractbepalingen die namens Abonnee zijn aangegaan.

5. Rechten van Betrokkenen

5.1 Abonnee stelt Betrokkenen op de hoogte van het feit dat hij Verwerkingsverantwoordelijke is en de wijze waarop Betrokkenen contact kunnen opnemen met Abonnee om een verzoek in te dienen. Recruitee treedt niet op als contactpunt daarvoor. Recruitee spant zich ervoor in om Abonnee, voor zover dit wettelijk is toegestaan, onmiddellijk in kennis te stellen indien zij van een Betrokkene een verzoek ontvangt om toegang tot, inzage in dan wel gegevensoverdraagbaarheid, correctie (rectificatie) of verwijdering (wissing) van de Persoonsgegevens van Betrokkene. Recruitee reageert niet op dergelijke verzoeken van Betrokkenen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Abonnee.

5.2 Recruitee verleent Abonnee medewerking en bijstand om Betrokkenen in staat te stellen alle rechten uit te oefenen die zij ingevolge het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht kunnen hebben, zoals het recht op inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraagbaarheid. Recruitee verleent deze medewerking en bijstand uitsluitend op verzoek van Abonnee en uitsluitend voor zover Abonnee zonder medewerking en bijstand van Recruitee niet aan zijn verplichtingen ingevolge het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht kan voldoen.

6. Melding Beveiligingsinbreuk

6.1 Voor zover dit wettelijk is toegestaan, stelt Recruitee Abonnee onverwijld in kennis van een Beveiligingsinbreuk met betrekking tot de Persoonsgegevens die zij namens Abonnee ingevolge dit DPA Verwerkt.

6.2 Een dergelijke kennisgeving omvat ten minste: (a) een beschrijving van de aard van de Beveiligingsinbreuk, waaronder, indien mogelijk, informatie die Abonnee in staat stelt om de betreffende categorieën en het aantal Betrokkenen bij benadering te bepalen alsmede om de betreffende categorieën en het aantal bestanden met Persoonsgegevens bij benadering te bepalen; (b) informatie waarover Recruitee beschikt en die Abonnee in staat stelt om de waarschijnlijke gevolgen van de Beveiligingsinbreuk te bepalen; en (c) een beschrijving van de door Recruitee getroffen of voorgestelde maatregelen om de Beveiligingsinbreuk aan te pakken, met inbegrip van, indien van toepassing, maatregelen om de mogelijke nadelige effecten ervan tegen te gaan.

<b>6.3</b> De verantwoordelijkheid voor het naleven van de voor Abonnee geldende kennisgevingsverplichtingen met betrekking tot Beveiligingsinbreuken berust uitsluitend bij Abonnee. Het nakomen van de verplichting van Recruitee om een Beveiligingsinbreuk ingevolge dit artikel te melden of daarop te reageren geldt niet als erkenning van enige schuld of aansprakelijkheid door Recruitee met betrekking tot de Beveiligingsinbreuk.

7. Subverwerkers

7.1 Recruitee kan gebruikmaken van Subverwerkers voor de verlening van bepaalde onderdelen van de Diensten namens Abonnee. Abonnee geeft hierbij algemene schriftelijke machtiging aan Recruitee om Subverwerker in te schakelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Recruitee kan een Subverwerker uitsluitend inschakelen indien zij schriftelijk aan de Subverwerker de noodzakelijke verantwoordelijkheden en verplichtingen heeft opgelegd die op grond van artikel 28 AVG vereist zijn. Recruitee kan overeenkomstig dit artikel naar eigen inzicht andere geschikte en betrouwbare Subverwerkers aan de lijst toevoegen of verwijderen. Recruitee zal wijzigingen in de lijst met Subverwerkers ten minste zes weken van tevoren doorgeven. Abonnee kan bezwaar maken tegen een Subverwerker door zijn rechten op beëindiging ingevolge de Overeenkomst uit te oefenen. Indien Abonnee de Overeenkomst niet binnen deze termijn beëindigt, wordt Abonnee geacht de betreffende Subverwerker te aanvaarden. Indien de Subverwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft Recruitee zelf aansprakelijk jegens Abonnee voor de nakoming van haar verplichtingen ingevolge dit DPA.

8. Informatie en controles

8.1 Indien Abonnee redelijkerwijs tot de conclusie komt dat een controle of inspectie van technische en organisatorische maatregelen op de bedrijfslocaties van Recruitee noodzakelijk is om toezicht uit te oefenen op de naleving van dit DPA in een individueel geval, heeft Abonnee het recht een dergelijke controle of inspectie uit te voeren mits deze plaatsvindt (i) tijdens normale kantooruren, en (ii) zonder dat de bedrijfsactiviteiten van Recruitee hierdoor worden beïnvloed, (iii) na voorafgaande kennisgeving van ten minste 30 dagen en nader overleg met Recruitee, (iv) een en ander (indien hierover in de Overeenkomst niets is bepaald) onder toezegging van geheimhouding en (v) ten hoogste één keer per jaar. Abonnee draagt zijn eigen kosten en vergoedt aan Recruitee de kosten voor de eventuele inzet van eigen middelen die nodig zijn om de controle uit te voeren. Een dergelijke controle of inspectie wordt uitgevoerd door Abonnee of een door Abonnee geselecteerde inspectie-instantie die is samengesteld uit onafhankelijke personen die over de vereiste beroepskwalificaties beschikken. Onmiddellijk na verificatie of inspectie verstrekt Abonnee aan Recruitee een kopie van het rapport van een dergelijke controle.

8.2 Abonnee stemt ermee in, tezamen met Recruitee, samen te werken met Toezichthoudende Autoriteiten. Recruitee zal in redelijkheid toestaan dat Toezichthoudende Autoriteiten controles en inspecties uitvoeren en daaraan bijdragen. Abonnee stelt Recruitee onmiddellijk in kennis van geplande controles en inspecties door Toezichthoudende Autoriteiten.

8.3 Recruitee verstrekt op schriftelijk verzoek alle informatie en bijstand die Abonnee nodig heeft om hem in staat te stellen het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht na te leven, met inbegrip van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen. Recruitee zal dergelijke informatie en bijstand uitsluitend verstrekken voor zover Abonnee zonder informatie en bijstand van Recruitee niet aan zijn verplichtingen ingevolge het Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht kan voldoen.

8.4 Recruitee kan van Abonnee verlangen dat Abonnee een redelijke geheimhoudingsovereenkomst ondertekent alvorens Recruitee aan haar verplichtingen ingevolge dit artikel voldoet.

9. Teruggave van Persoonsgegevens

9.1 Bij beëindiging van een Dienst vervalt het recht van Abonnee om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de betreffende Dienst met onmiddellijke ingang. Recruitee is niet verplicht bijbehorende Persoonsgegevens te bewaren. Partijen komen overeen dat Recruitee in dat geval, naar keuze van Abonnee, alle Persoonsgegevens aan Abonnee zal teruggeven of alle Persoonsgegevens zal vernietigen/verwijderen, tenzij dit op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verboden is. Indien Abonnee een dergelijke keuze niet maakt, dan kan Recruitee 30 dagen na beëindiging van de Dienst de Persoonsgegevens verwijderen. De teruggave van Persoonsgegevens door Recruitee kan plaatsvinden door Abonnee via de API van Recruitee toegang te geven tot de Persoonsgegevens.

9.2 Recruitee zal dan, op verzoek van Abonnee en na beëindiging van de Dienst, schriftelijk jegens Abonnee verklaren dat alle kopieën van de Persoonsgegevens permanent zijn vernietigd of zijn teruggegeven aan Abonnee.

10. Naleving van de CCPA

10.1 Recruitee begrijpt dat alle persoonsgegevens die zij ingevolge dit DPA ontvangt door Recruitee worden verwerkt in haar rol als ‘service provider’ zoals dat begrip is gedefinieerd in de CCPA.

10.2 Het is Recruitee hierbij verboden om: (1) persoonsgegevens die zij ingevolge dit DPA ontvangt te verkopen; en (2) dergelijke persoonsgegevens te verzamelen, bewaren, gebruiken of openbaar te maken voor enig ander doel dan de verwerking ervan zoals neergelegd in dit DPA.
 

DPA-bijlage 1: Informatie over de Verwerking van Persoonsgegevens

Aard en doel van de Verwerking
Abonnee stemt ermee in de Diensten uitsluitend te gebruiken voor recruitment en/of talentwerving. Recruitee Verwerkt namens Abonnee Persoonsgegevens in het kader van de Diensten en krachtens de Overeenkomst.

Betrokkenen
Bovengenoemde Verwerking van Persoonsgegevens heeft betrekking op de volgende Betrokkenen:

 • (potentiële) sollicitanten en (potentiële) kandidaten van Abonnee (hierna gezamenlijk te noemen: ‘Kandidaten’);
 • Bezoekers van de in het kader van de Diensten aangeboden Werken-bij Site van Abonnee (hierna te noemen: ‘Bezoekers’);
 • Uitsluitend indien de aanbrengsite in het kader van de Diensten wordt verstrekt: eenieder die de aanbrengsite van Abonnee bezoekt of een Kandidaat aanbrengt via de Diensten (hierna te noemen: ‘Aanbrengers’).

Categorieën Persoonsgegevens
Recruitee Verwerkt namens Abonnee de volgende categorieën Persoonsgegevens met betrekking tot Kandidaten:

 • Contactgegevens, met inbegrip van namen
 • Cv’s
 • E-mailberichten
 • Adres
 • Arbeidsverleden
 • Motivatiebrief en andere documenten die zijn verstrekt voor een sollicitatie
 • Informatie over Kandidaten die op verzoek van Abonnee of eindgebruikers is verzameld door middel van integraties tussen de Diensten en diensten van derden
 • Opmerkingen over Kandidaten
 • Scores van Kandidaten
 • en andere Persoonsgegevens met betrekking tot Kandidaten die worden verwerkt in het kader van de Diensten. Voor alle duidelijkheid: Persoonsgegevens die betrekking hebben op Kandidaten en tegelijkertijd op andere Betrokkenen worden geacht verwerkt te worden namens Abonnee (bijv. e-mail van een gebruiker aan een Kandidaat).

Recruitee Verwerkt namens Abonnee de volgende categorieën Persoonsgegevens met betrekking tot Bezoekers:

 • Verkeersbron
 • HTTP-verzoeken en -reacties
 • Cookies
 • Datum en tijd van gebruik
 • en andere Persoonsgegevens met betrekking tot Bezoekers die worden verwerkt in het kader van de Diensten.

Recruitee Verwerkt namens Abonnee de volgende categorieën Persoonsgegevens met betrekking tot Aanbrengers:

 • Contactgegevens, met inbegrip van namen
 • HTTP-verzoeken en -reacties
 • Cookies
 • Datum en tijd van gebruik
 • Sociale en zakelijke contacten
 • E-mailadres en wachtwoord
 • Aangebrachte Kandidaten, met inbegrip van de status en relevante beloningen
 • E-mailberichten
 • en andere Persoonsgegevens met betrekking tot Aanbrengers die worden verwerkt in het kader van de Diensten. Voor alle duidelijkheid: Persoonsgegevens die tegelijkertijd betrekking hebben op Aanbrengers en op andere Betrokkenen worden geacht verwerkt te worden namens Abonnee (bijv. een e-mail van een gebruiker aan een Aanbrenger).

Recruitee Verwerkt de bovengenoemde Persoonsgegevens uitsluitend voor zover deze vallen onder de Diensten, behalve wanneer Persoonsgegevens geanonimiseerd zijn en worden gebruikt om de Diensten te verbeteren. Abonnee of Eindgebruikers kunnen door gebruik te maken van de Diensten en binnen de grenzen daarvan aanvullende instructies verstrekken aan Recruitee met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens. Zo kan een Eindgebruiker er in de SaaS voor kiezen Persoonsgegevens met betrekking tot een Kandidaat te verwijderen. Abonnee is verplicht ervoor te zorgen dat alle instructies die hij geeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de instructies die namens hem worden gegeven, voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de AVG.

DPA-bijlage 2: Technische en organisatorische maatregelen

Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die door Recruitee zijn getroffen en ingevoerd:

 • Kwaliteitsborging: Recruitee beschikt over procedures voor de kwaliteitsborging van de SaaS. Dergelijke procedures omvatten geautomatiseerd testen, het handmatig testen van functies voor ingebruikname en bugfixes.
 • Review van code: Alle nieuwe code voor de SaaS wordt door ten minste één senior ontwikkelaar aan een review onderworpen voordat deze wordt vrijgegeven voor gebruik in een productieomgeving. De review omvat een controle op het gebruik van veilige coderingspraktijken.
 • HTTPS: Er wordt gebruikgemaakt van versleuteling voor alle doorgiften van persoonsgegevens vanuit de SaaS via het web.
 • Opslaan van wachtwoorden: Alle wachtwoorden voor de SaaS worden opgeslagen met behulp van een hashing algoritme dat voldoet aan de normen die gelden binnen de sector.
 • Penetratietesten: De beveiliging van de SaaS die ingevolge de Overeenkomst wordt verleend, zal regelmatig worden getest door een derde die is gespecialiseerd in de uitvoering van penetratietesten.
 • Back-ups: Van alle Persoonsgegevens in de SaaS worden dagelijks of continu in stappen back-ups gemaakt.
 • Toegangsbeheer: Werknemers krijgen uitsluitend toegangsrechten tot Persoonsgegevens in de SaaS voor zover dergelijke rechten voor hun functie noodzakelijk zijn. Toegangsrechten worden ingetrokken wanneer Werknemers deze niet meer nodig hebben.
 • Beveiligde datacenters: De SaaS wordt uitsluitend gehost in datacenters met een hoog niveau van beveiliging en beschikbaarheid, zoals ISO 27001 gecertificeerde datacenters.
 • Bescherming tegen DDOS-aanvallen: Recruitee heeft maatregelen getroffen voor de SaaS om haar servers te beschermen tegen (D)DOS-aanvallen van Layer 4 (en lager).
 • Firewall: De SaaS-infrastructuur wordt beveiligd met één of meer firewalls.

DPA-bijlage 3: Subverwerkers

Abonnee stemt ermee in dat Recruitee de hierna genoemde partijen inschakelt als Subverwerkers:

Google Cloud Platform

Namen entiteiten: Google Ireland Limited en haar subverwerkers (https://cloud.google.com/terms/subprocessors)

Locatie gegevensverwerking: Frankfurt, Duitsland (google: europe-west3)

Overige informatie: De voornaamste infrastructuur wordt gehost op Google Cloud Platform.

Ziggeo

Namen entiteiten: Ziggeo, Inc. en haar subverwerkers

Locatie gegevensverwerking: Ierland (aws: eu-west-1)

Amazon Web Services

Namen entiteiten: Amazon Web Services EMEA SARL en haar subverwerkers

Locatie gegevensverwerking: Frankfurt, Duitsland (aws: eu-central-1)

Recruitee

Namen van entiteiten: Recruitee Sp. Z o.o., Recruitee B.V., Recruitee GmbH en daaraan gelieerde ondernemingen (met uitzondering van Recruitee Inc.)

Locatie gegevensverwerking: Nederland en Polen

Overige informatie: Dit zijn de entiteiten anders dan de contracterende (Recruitee-) entiteit waarvan gebruik wordt gemaakt voor het verlenen van de Diensten.

Textkernel

Namen entiteiten: Textkernel B.V. en haar subverwerkers

Locatie gegevensverwerking: Amsterdam, Nederland

Mailgun

Namen entiteiten: Mailgun Technologies, Inc. en haar subverwerkers

Locatie gegevensverwerking: Frankfurt, Duitsland (aws: eu-central-1)

Addendum Inzake Dienstverleningsniveau (voor Lead plans)

Laatst gewijzigd: 7 september 2020

0. Begripsbepalingen

‘Beschikbaar’/‘Beschikbaarheid’: de tijd dat de SaaS of een Functionaliteit voor Klant toegankelijk is voor live, real-time verwerking en gegevensuitwisseling met redelijk aanvaardbare snelheid;

‘Downtime’: de tijd dat de SaaS niet Beschikbaar is;

1. Toepasselijkheid van dit SLA

1.1 Algemeen Dit SLA is een addendum bij de tussen Abonnee en Recruitee overeengekomen algemene voorwaarden, in het betreffende document ook gedefinieerd als de ‘Voorwaarden’, zoals beschikbaar op: https://recruitee.com/terms. In dit SLA staan de algemene voorwaarden met betrekking tot dienstverleningsniveaus vermeld die gelden in aanvulling op de Voorwaarden, maar uitsluitend voor zover Abonnee een Abonnement heeft op de SaaS die is aangeduid als een ‘Lead’ plan. Dit SLA kan door Recruitee worden aangepast onder dezelfde algemene voorwaarden die van toepassing zijn op aanpassingen van de Voorwaarden.

1.2 Strijdigheid Indien er sprake is van strijdigheid tussen dit SLA en de Voorwaarden prevaleert dit SLA. Indien Partijen een verwerkersovereenkomst zijn aangegaan in verband met de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot een Abonnement, prevaleert de verwerkersovereenkomst boven dit SLA met betrekking tot een dergelijk Abonnement. Dit SLA is niet van toepassing op een Abonnement indien Partijen rechtsgeldig een afzonderlijk(e) schriftelijk(e) overeenkomst/addendum inzake dienstverleningsniveau hebben ondertekend die/dat van toepassing is op een dergelijk Abonnement.

2. Beschikbaarheid

2.1 Beschikbaarheidsgarantie Recruitee garandeert een minimale Beschikbaarheid van 99,5% per kwartaal voor het grootste deel van de Functionaliteiten van de SaaS ('Beschikbaarheidsgarantie').

2.2 Uitsluitingen Een Functionaliteit van de SaaS wordt geacht Beschikbaar te zijn voor zover Downtime het gevolg is van of kan worden toegerekend aan:

 • Het gebruik door Abonnee van, of de keuze van Abonnee voor, opties die door Recruitee als alfa of bèta zijn aangemerkt;
 • Factoren waar Recruitee redelijkerwijs geen invloed op heeft;
 • Een schending van de Voorwaarden of dit SLA door Abonnee;
 • Het gebruik van Functionaliteit door Abonnee op een wijze waarvoor deze niet is ontworpen of bestemd;
 • Downtime die door Recruitee was gepland en vooraf was aangekondigd.

2.3 Kortingen Indien Recruitee niet aan de in dit artikel aangegeven Beschikbaarheidsgarantie voldoet, dan rekent Recruitee op verzoek van Abonnee bij toekomstige facturen voor Diensten van Recruitee een korting van 10% op de kwartaalvergoeding voor de SaaS, voor zover een dergelijke vergoeding is betaald voor de periode van een kwartaal waarin Recruitee niet aan de vereisten van de garantie heeft voldaan (‘Korting inzake Beschikbaarheidsgarantie’). Indien niet aan de vereisten van de Beschikbaarheidsgarantie wordt voldaan, leidt dit naast de Korting inzake Beschikbaarheidsgarantie niet tot enige andere aansprakelijkheid of tot enig ander recht voor Abonnee en heeft Abonnee geen recht op terugbetaling.

2.4 Berekeningen Voor de toepassing van dit artikel wordt onder 'kwartaal' begrepen: elke aaneengesloten periode van drie maanden na aanvang van het Abonnement voor de SaaS. De kwartaalvergoeding voor de SaaS wordt berekend naar evenredigheid van de Abonnementsvergoeding voor de SaaS. De administratie van Recruitee is leidend bij de berekening van de Beschikbaarheid, maar Abonnee heeft ter controle toegang tot de meest recente prestaties op: https://status.recruitee.com. Recruitee kan geheel naar eigen inzicht een andere methode voor prestatiebewaking doorvoeren of gebruiken en zal Abonnee van een dergelijke wijziging in kennis stellen.

3. Back-ups en herstel

Recruitee zal ten minste op dagelijkse basis back-ups van Abonneegegevens maken en commercieel redelijke inspanningen leveren om, zonder aanvullende vergoeding, Abonneegegevens te herstellen in geval van gegevensverlies dat aan Recruitee kan worden toegerekend.